Artist in residence under Huskunstnerordningen

Tilskud til kunstnerhonorar for kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst.
Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 13:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned inden ansøgningsfristen.

De aktuelle ansøgningsfrister er: 15. marts 2024 og 1. oktober 2024.

 

Hvem kan søge?

 • Kommuner i partnerskaber med professionelle kunstnere

Du kan søge tilskud til: 

 • Kunstnerhonorar til en eller flere kunstnere
 • Forløb på min. 6 måneder og maks. 2 år

Det månedlige honorar skal stå i passende forhold til kunstnerens timeforbrug ved Artist in Residence-opholdet.

I Artist in Residence-forløb giver udvalget tilskud til dækning af honorar til den/de deltagende kunstnere med maks. 30.000 kr. pr. måned pr. kunstner.

Forudsætningen for at søge er:

 • at en kommunal forvaltning og en professionel kunstner/kunstnergruppe har etableret et partnerskab med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst
 • at kommunen formidler kontakt og inddrager relevante lokale institutioner og aktører i forløbet

Kommunen kan indgå samarbejde med en lokal eller en udefra kommende kunstner. Hvis kunstneren kommer udefra vil det være optimalt om kunstneren er lokal bosiddende i perioden, ifald kommunen kan stille egnet bolig til rådighed.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere 
 • Kommunens lokale institutioner eller aktører

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Dækning af udgifter til kunstnerens transport, ophold, studio/værksted, materialer, workshops, borgerinddragende aktiviteter med videre. Disse udgifter betales af kommunen eller finansieres gennem andre midler
 • Semesteransatte gæstelærere på folkeskoler, kulturskoler, grundkurser med flere

Hvis dit forløb alene fokuserer på børn og unge som primær målgruppe, og ikke har et strategisk fokus på at fremme børn og unges mødes med kunst i kommunen, kan du søge tilskud under Huskunstnerordningen)

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Artist in Residence under Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen, ved at en kommunes kulturforvaltning og en professionel kunstner/kunstnergruppe har etableret et længerevarende partnerskab.

Ordningen giver mulighed for, at den professionelle kunstner og de professionelle aktører fra for eksempel den kommunale forvaltning, fra institutioner eller organisationer i kommunen skaber et forløb, der åbner for nye samtaler, igangsætter nye initiativer og sammentænker kommunens indsatser i arbejdet med kunst for børn og unge. 

Det er intentionen, at forløbet sætter blivende spor i kommunen, så mødet med den professionelle kunst til stadighed inspireres og gentænkes i sine udformninger.

Eksempler på mulige aktiviteter kan være:

 • indledende researchperiode i kommunen for kunstneren/kunstnergruppen
 • indledende forventningsafstemning mellem kommune, kunstner og lokale aktører (f.eks. skoler og institutioner) om aktiviteter, milepæle og løbende dialog om forløbets mål og retning
 • etablering af fælles projektledelse med henblik på at give rum for den uformelle samtale, inspiration og fagligheder imellem, gerne med mulighed for fælles fysisk arbejdsplads
 • samskabelse om projekter, der kan give byråd, forvaltning og lokale institutioner ny inspiration i forhold til børn og unges møde med kunst, gerne ift. eksisterende kulturtilbud og aktiviteter
 • workshops og udviklingsforløb for byråd, forvaltning og andre aktører, der arbejder med eller ønsker at arbejde med børn og unges møde med kunst. For at understøtte den blivende forankring i kommunen

Sådan vurderes din ansøgning

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet af den enkelte ansøgning. Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om uddeling fra puljen ud fra en samlet vurdering af Artist in Residence-forløb, der:

• er ambitiøst og eksperimenterende og tør udfordre parterne i hver deres praksis

• skønnes at skabe mulighed for et ligeværdigt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering

• udspringer af en stærk og original kunstnerisk intention og et ambitiøst kommunalt ønske om udvikling af kvaliteten af børn og unges møde med kunsten lokalt

• skønnes at kunne forankres lokalt og på den måde sætte blivende spor i kommunens strategiske arbejde for at styrke børn og unges møde med kunst

• giver børn og unge mulighed for at tage aktiv del i kunstoplevelser af høj kvalitet, både som publikum og som aktive i skabelsesprocessen

• opfylder puljens øvrige kriterier, herunder projektlængde

Kommunen:

• Om kommunen har en aktiv og deltagende rolle i forhold til planlægning og gennemførelsen af projektet og bidrager i forhold til kvaliteten af samarbejdet. Det vil være en fordel, at kommunen prioriterer en intern tovholder med mandat til at virke på tværs og opad i kommunen

• Om kommunen har en aktiv rolle ift. synlighed og kommunikation om projektet – internt og eksternt

Kunstneren:

• Om kunstner/kunstnergruppe vurderes at være på et højt kunstnerisk niveau og har et aktivt kunstnerisk virke

• Om kunstner/kunstnergruppe i sin praksis skønnes at udvise et professionelt og reflekteret forhold til målgruppe, idé og kontekst, hvilket løbende omsættes i et overbevisende og originalt virke

Udvalget lægger som en del af sin vurdering af det samlede ansøgerfelt desuden vægt på:

•  at der er en spredning med hensyn til geografi, kunstarter og kunstnere

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb, end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

Bilag 1: Projektbeskrivelse (maks. 4.000 tegn) og budget udfyldt i en obligatorisk skabelon (download skabelon her).

Projektbeskrivelsen skal indeholde:

• en beskrivelse af intentionerne med residence-opholdet samt motivationen for samarbejdet fra kommunens og kunstnerens/kunstnergruppens side

• en overordnet plan over ønskede aktiviteter

Bilag 2: CV for alle deltagende kunstnere. CV’erne skal indeholde relevante oplysninger, der dokumenterer kunstnernes aktive, kunstneriske virke. Maks. én side pr. kunstner.

Bilag 3: Billeddokumentation for kunstnerisk arbejde – kan evt. suppleres med video-, tekst- eller lyddokumentation, hvis relevant. Indsæt titel for hvert billede. I alt maks. 5 sider.

Bilaget anvendes af udvalget til at få et indblik i kunstnerens egen praksis – evt. suppleret med tidligere huskunstnerforløb.

Du skal være opmærksom på:

• at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt

• at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer

• at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning

• at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget

• at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning

• at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet

• at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter

Økonomi

Udvalget råder over en samlet ramme på 21,8 mio. kr. årligt. Midlerne går både til ansøgninger til Artist in Residence under Huskunstnerordningen og til ansøgninger om projektforløb under Huskunstnerordningen.

I Artist in Residence-forløb yder udvalget tilskud til dækning af honorar til den/de deltagende kunstnere med maksimum 30.000 kroner pr. måned pr. kunstner. Det månedlige honorar skal stå i passende forhold til kunstnerens timeforbrug timeforbrug ved Artist in Residence-opholdet.

Vi henviser til, at du orienterer dig hos relevante fagforeninger med henblik på fastsættelse af kunstnerhonorar. Herunder med blik for opgavens omfang og tidsforløb.

UDBETALING

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Pengene bliver udbetalt i starten af aktivitetsåret eller så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023