Regionale spillesteder

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik yder i henhold til musikloven tilskud til regionale spillesteder.

Formål mv.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har fastsat en fælles mission og vision, som gælder for de 18 rytmiske spillesteder, der er udpeget til at være regionale spillesteder i perioden 2017-2020.

Missionen for de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Visionen for de regionale spillesteder er, at de fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet.

Yderligere oplysninger kan findes på spillestedernes hjemmesider.

Udpegning og rammeaftaler

Regionale spillesteder udpeges for fire år ad gangen på baggrund af spillestedets strategi og en ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Det er en forudsætning, at spillestedet modtager et substantielt kommunalt tilskud til musikdriften.

For perioden 2017-2020 har udvalget i samarbejde med kommunerne udpeget og indgået rammeaftaler for 18 regionale spillesteder.

For information vedrørende ansøgning om at være regionalt spillested 2021-2024 se www.kunst.dk. Ansøgningsfristen er 28. februar 2020.

Budget og årsrapport

Budget og årsrapport udarbejdes og indsendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen). For at sikre en ensartet afrapportering fra alle regionale spillesteder skal spillestederne – uanset organisationsform – følge de krav til budget og regnskab, som er fastsat for selvejende institutioner, dog med mulighed for at søge om dispensation for krav, der åbenlyst ikke er hensigtsmæssige som følge af en anden organisationsform.

Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

Spillestedet skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende kommune med henblik på godkendelse.

Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Budgetindledning samlet med oplysninger i denne rækkefølge og i kortfattet form:
  • Opsummering af institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i henhold til den indgåede rammeaftale.
  • Opregning af de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret.
  • Beskrivelse af forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover.
  • Beskrivelse af eventuelle væsentlige afvigelser fra rammeaftalen.
  • Budgetindledning påtegnes med erklæring om, hvem der for institutionen har godkendt budgettet samt dato for godkendelse. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der godkender budgettet, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder.
 • (B) Driftsbudget udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel.

Kommunal budgetgodkendelse

Den tilsynsførende kommune videresender spillestedets budget sammen med kommunens godkendelse af budgettet. Det skal fremgå af den kommunale budgetgodkendelse, at budgettet er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsrapport

Spillestedet skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et revideret årsregnskab (årsrapport) til den tilsynsførende kommune med henblik på godkendelse.

Regnskabet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapport (version 2017-12-12), udfyldt og underskrevet af den daglige leder.
 • (B) Oplysninger om institutionens organisationsnavn og CVR-nr.
 • (C) Revideret årsregnskab (årsrapport) underskrevet af institutionens ledelse og med revisors påtegning. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der underskriver årsrapporten, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter. Spillestedets koncertliste, som følger styrelsens koncertlistemodel, skal indgå som bilag til årsrapporten.
 • (D) Revisionsprotokollat underskrevet af institutionens ledelse og revisor. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der underskriver årsrapporten, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder. Det skal fremgå af revisionsprotokollatet, at revisionen er sket i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

Kommunal regnskabsgodkendelse

Den tilsynsførende kommune videresender spillestedets årsrapport og revisionsprotokollat sammen med kommunens godkendelse af regnskabet. Det skal fremgå af den kommunale regnskabsgodkendelse, at regnskabet er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Filer til udarbejdelse af budget og årsrapport

Følgende filer skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget og årsrapport:

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker i årsrapportens ledelsesberetning. Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning findes her:

Afrapportering for projekttilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens ordinære årsregnskab/årsrapport.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Mange elementer i anbefalingerne finder også anvendelse for kommunale institutioner.

Evaluering

De regionale spillesteder blev i 2019 evalueret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Resultatet af evalueringen er fremlagt i 18 individuelle mødeopfølgninger og en samlet evaluerings rapport, som beskriver og vurderer området i sin helhed.

Det samlede evalueringsmateriale findes i højre kolonne.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks tilskud til regionale spillesteder finansieres af årlige bevillinger på finansloven og fra Kulturministeriets musikhandlingsplan 2019-2022.

Opdateret 13. november 2020