Udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT)

Baggrund

Den gældende tilladelse til at distribuere jordbaseret, digitalt tv (DTT) udløb den 3. april 2020, hvorfor gatekeepertilladelsen blev genudbudt af Radio- og tv-nævnet. 

Radio- og tv-nævnet tildelte distributionstilladelsen til Boxer TV A/S efter en såkaldt skønhedskonkurrence den 6. juni 2018. Tilladelsen trådte i kraft på dagen for udstedelse og gælder til og med den 30. juni 2030. 

Læs mere om udbuddets vinder og den nye tilladelse.

Lovgrundlag

Udbuddet skete på baggrund af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1441 af 8. december 2017 om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder.

Bekendtgørelsen forudsætter, at I/S DIGI-TV fortsat distribuerer ukrypteret tv i én af de til rådighed værende sendemuligheder i DTT-nettet.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skulle være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 5. marts 2018 kl. 12.00

Ansøgere skulle senest mandag den 5. marts 2018 kl. 12.00 stille en anfordringsgaranti på kr. 30 mio. eller deponere beløbet på en spærret konto.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen skulle indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, der findes nederst på siden. Dette skema skulle anvendes af alle danske ansøgere og underskrives med gyldigt MitID. 

Et udskrift af ansøgningsskemaet i PDF-format kan findes nederst på siden eller kan findes her: Ansøgningsskema i PDF-format.

I afsnit 5 i udbudsmaterialet er beskrevet såvel den nærmere ansøgningsprocedure som krav til ansøgningernes form og indhold. 

Udenlandske ansøgere uden MitID kunne anvende dette skema.

Se hele udbudsmaterialet.

Udstedelse af tilladelse

Radio- og tv-nævnet offentliggjorde den nye gatekeeper med tilladelse til distribution af jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder (DTT) tirsdag den 29. maj 2018.

Informationsmøde

Mandag den 15. januar 2018 kl. 14.30-16.00 blev der afholdt et informationsmøde om udbuddet i Slots- og Kulturstyrelsen, mødelokale 3 og 4, 5. sal, på H.C. Andersens Boulevard 2, 1563 København V.

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Frem til mandag den 22. januar kl. 16.00 var der mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet.

Spørgsmålene, både fra informationsmødet samt skriftligt stillede spørgsmål, og svarene herpå er blevet offentliggjort på under spørgsmål og svar.

Ændringer og anden information om udbuddet

Radio- og tv-nævnet tager forbehold for eventuelle ændringer af udbudsmaterialet, herunder i tidsplanen og ændringer som følge af ændringer af bekendtgørelsen. Nævnet tager ligeledes forbehold for en eventuel aflysning af udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

Ændringer mv. vil blive offentliggjort her på siden.

Udbudsmateriale

Udbudsmateriale.

Bilag 1 ansøgningsskema:
Ansøgningsskema (link til onlineversion).
Ansøgningsskema (PDF-format).

Bilag til ansøgningsskema:
1A. Eventuel konsortieerklæring (PDF-format).
1A. Eventuel konsortieerklæring (Word-format).
1B. Vedtægter (ikke fortrykt).
1C. Eventuel fuldmagt fra den tegningsberettigede til kontaktperson (PDF-format).
1C. Eventuel fuldmagt fra den tegningsberettigede til kontaktperson (Word-format).
1D. Redegørelse og dokumentation for erfaring som distributør af tv (PDF-format).
1D. Redegørelse og dokumentation for erfaring som distributør af tv (Word-format).
1E. Redegørelse og dokumentation for erfaring med etablering og drift af tv-sendenet (PDF-format).
1E. Redegørelse og dokumentation for erfaring med etablering og drift af tv-sendenet (Word-format).
1F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers økonomiske forhold (PDF-format).
1F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers økonomiske forhold (Word-format).
1G. Redegørelse for konkurrenceforhold (PDF-format).
1G. Redegørelse for konkurrenceforhold (Word-format).
1H. Anfordringsgaranti på kr. 30 mio (PDF-format).
1H. Anfordringsgaranti på kr. 30 mio (Word-format).
1I. Dokumentation for deponering på kr. 30 mio. (PDF-format).
1I. Dokumentation for deponering på kr. 30 mio. (Word-format).
1J. Plan for opbygning af sendenettet (herunder udkast til kanalplan) og overslag over nødvendige investeringer (PDF-format).
1J. Plan for opbygning af sendenettet (herunder udkast til kanalplan) og overslag over nødvendige investeringer (Word-format).
1K. Forslag til konfliktløsningsmekanisme (ikke fortrykt).
1L. Foreløbig bodsaftale (PDF-format).
1L. Foreløbig bodsaftale (Word-format).
1M. Eventuel ansøgningsversion (inklusive bilag) med undtagelse af oplysninger, som ansøger mener bør undtages fra offentligheden (ikke fortrykt).

Bilag 2: Resumé - ikke bindende engelsk oversættelse.
(non-binding summary of the tender documents)

Bilag 12: Bilaterale aftaler om TV-senderettigheder.

Anneks til Bilag 12 Internationale aftaler. Filer der henvises til i aftaler kan findes her: 

Bilag 4: Oversigt over de udbudte sendemuligheder.

Bilag 11: Udkast til frekvenstilladelse.

Bilag 16: Bekendtgørelse nr. 1441 af 8. december 2017 om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder.

Bilag 18: Lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

Øvrigt materiale:

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har igangsat en foreløbig koordinering af senderettigheder baseret på det eksisterende sendenet.

De tekniske data, som er grundlaget for den foreløbige koordinering kan tilgås i ITU TerraSys-format her:

Opdateret 16. juli 2024