Ny governancestruktur på biblioteksområdet

06.10.2020
Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter nu to nye organer på biblioteksområdet: Strategisk Biblioteksudvalg og Bibliotekernes Koordinationsforum. Udvalgene skal sikre strategisk rådgivning om udmøntning af udviklingsmidler, samt sikre vid

Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter to nye udvalg på biblioteksområdet -  Strategisk Biblioteksudvalg og Bibliotekernes Koordinationsforum. Udvalgene skal sikre inddragelse af bibliotekssektoren, så der er et helhedsorienteret og strategisk sigte for den samlede biblioteksudvikling. Derudover skal udvalgene styrke koordinering og dialog mellem parterne på biblioteksområdet.

Organisationer og foreninger bliver kontaktet i forhold til repræsentantskab i udvalgene i dag.

Udvalg for strategisk biblioteksudvikling

Strategisk Biblioteksudvalg vil bestå af i alt otte medlemmer med strategisk og faglig indsigt i folkebiblioteksområdet. Udvalget skal bidrage til at identificere udviklingsmuligheder, indsatsområder og potentialer for anvendelsen af de statslige udviklingsmidler på biblioteksområdet med henblik på at styrke det strategiske sigte i anvendelsen.

Udvalget skal fremadrettet bidrage til udmøntningen af "Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre" og rådgive kulturministeren om potentielle strategiske udviklingsretninger, initiativer og indsatsområder for anvendelsen af udviklingsmidlerne. Midlerne, der tidligere var udviklingsmidler i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), overføres efter omorganisering til den samlede statslige udviklingspulje til folkebiblioteksområdet fra 2021. Det giver mulighed for at igangsætte væsentlige udviklingstræk og initiativer inden for bibliotekssektoren både analogt, digitalt og på tværs af de to.

Strategisk Biblioteksudvalg erstatter Slots- og Kulturstyrelsens fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF).

Læs mere om udvalgets sammensætning, opgaver og formål

Forum sikrer videndeling og koordinering

Bibliotekernes Koordinationsforum skal samle centrale aktører og interessenter på biblioteksområdet inden for fag-, forsknings og folkebibliotekerne. Forummets formål er at sikre dialog, samarbejde og sammenhæng i den brede bibliotekssektor.

Med koordinationsforummet sikres muligheden for videndeling aktørerne imellem om tiltag, overvejelser og strategiudvikling på tværs af bibliotekssektoren, så der samlet set er et bedre overblik over udviklingsretninger de forskellige aktører imellem og dermed bedre grundlag for koordinering af indsatser.

Læs mere om udvalgets sammensætning, opgaver og formål

Baggrund for den nye struktur

Etableringen af udvalgene og den nye governancestruktur på biblioteksområdet er foranlediget af en række væsentlige omorganiseringer på både forsknings- og folkebiblioteksområdet. Heriblandt nedlæggelsen af DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) og omorganiseringen af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Omorganiseringerne på området har givet fornyet anledning til at samle bibliotekssektorens aktører, for at sikre strategisk og faglig rådgivning samt sikre fremadrettede drøftelser, videndeling og koordinering.

Yderligere oplysninger:

Konsulent Nina From Jensen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 26. januar 2022