Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Afrapportering for kompensation over 500.000 kr.

Fristen for afrapportering er den 1. november 2022 kl. 23:59.

Hvis I har modtaget en foreløbig kompensation på mere end 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er underskrevet af den, der ifølge vedtægterne tegner organisationen økonomisk, og er er revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Bemærk, at hvis I har fået kompensation fra Erhvervsstyrelsen, skal regnskabet til Erhvervsstyrelsen være aflagt, inden der afrapporteres til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab. Derefter beregnes den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversiteter i forbindelse med COVID-19.

Regnskabet skal udarbejdes i regnskabsskemaet, som I finder til højre på denne side, og indsendes sammen med jeres tro- og loveerklæring. Når I har udfyldt regnskabsskemaet, skal det: 

 • udskrives, underskrives i hånden, scannes, gemmes på jeres computer og vedhæftes i den elektroniske afrapportering

eller

 • gemmes på jeres computer og underskrives med NemID/MitID f.eks. via PENNEO, hvor underskrifterne er juridisk bindende. Derefter vedhæftes de underskrevne dokumenter i den elektroniske afrapportering.

Derudover skal I indsende en underskrevet revisorerklæring fra en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner samt kapiteldokumentation. Kapiteldokumentation er dokumentation fra jeres hjemstavnskommune, hvori der er angivet, hvilket kapitel af folkeoplysningsloven, I er godkendt under.

I kan finde regnskabsskemaet, tro- og loveerklæringen, revisorerklæringen samt den elektroniske afrapportering i boksen til højre på denne side. I den elektroniske afrapportering skal I bl.a. oplyse:

 • Organisationens navn
 • CVR-nummer
 • Produktionsnummer
 • Journalnummer (starter med HJFOVU20.2021-xxxx, fremgår af tilsagnsbrevet)

Ved indsendelse skal afrapporteringen signeres med NemID/MitID.

Når I har indsendt den elektroniske afrapportering, vil I automatisk modtage en kvittering for indsendelsen på den e-mailadresse, I har oplyst i afrapporteringen. Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte. Sagsbehandlingstiden er seks måneder, fra sagen er fuldt oplyst.

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Opgørelse over alle udgifter i den periode, der er søgt kompensation for.
  Ved opgørelse af udgifter kan der enten bruges faktiske tal fra kompensationsperioden (2021/2022) eller et gennemsnit af 2019. Vælges 2019, skal tallet være baseret på jeres årsregnskab fra 2019 divideret med 12, som derefter ganges med antallet af måneder, der modtages kompensation for. OBS! Der skal bruges samme opgørelsesmetode, som der blev brugt i ansøgningen. Hvis I har brugt faktiske tal fra kompensationsperioden (2021/2022) i ansøgningen, skal I også gøre dette i regnskabet til afrapporteringen, og hvis I har brugt et gennemsnit af 2019 i ansøgningen, skal I også gøre dette i regnskabet til afrapporteringen.

Udgifter er dokumenterbare udgifter, der knytter sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i den søgte kompensationsperiode, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision mv. Afskrivninger betragtes også som udgifter. Udgifter, der er afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud, medregnes ikke. Ved særskilte offentlige puljetilskud forstås tilskud til tidsafgrænsede projekter. Finansielle udgifter skal heller ikke medregnes.

 • Opgørelse over alle indtægter i den periode, der er søgt om kompensation for.
  Ved opgørelse af indtægter kan der enten bruges faktiske tal fra kompensationsperioden (2021/2022) eller et gennemsnit af 2019. Vælges 2019, skal tallet været baseret på jeres årsregnskab fra 2019  divideret med 12, som derefter ganges med antallet af måneder, der modtages kompensation i. OBS! Der skal bruges samme opgørelsesmetode, som der blev brugt i ansøgningen. Hvis I har brugt faktiske tal fra kompensationsperioden (2021/2022) i ansøgningen, skal I også gøre dette i regnskabet til afrapporteringen, og hvis I har brugt et gennemsnit af 2019 i ansøgningen, skal I også gøre dette i regnskabet til afrapporteringen.
 • Opgørelse over øvrig kompensation fra andre hjælpepakker i kompensationsperioden.
  I regnskabet skal I opgive, om I har modtaget kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 i kompensationsperioden. Kompensationen fra de øvrige hjælpepakker kan have dækket faste omkostninger, løn eller øvrige udgifter.
 • Opgørelse over indtægter fra deltagerbetaling for referenceperiode (2018/2019 eller 2019/2020) og kompensationsperioden i 2021-2022Hvis I eksempelvis aflægger regnskab for perioden 19. december 2021 til 15. januar 2022, kan jeres referenceperiode være 19. december 2018 til 15. januar 2019 eller 19. december 2019 til 15. januar 2020. I regnskabet skal I opgive deltagerbetalingen fra begge perioder i faktiske tal. Der skal bruges samme referenceår, som der blev brugt i ansøgningen

OBS. Der skal bruges den samme opgørelsesmetode hele vejen igennem regnskabet. Det betyder, at man udelukkende skal bruge tal fra årsregnskabet i 2019 ELLER den faktiske kompensationsperiode (2021/2022), når indtægter samt udgifter opgøres. Der skal bruges samme opgørelsesmetode, som der blev brugt i ansøgningen. Hvis I har brugt faktiske tal fra kompensationsperioden (2021/2022) i ansøgningen, skal I også gøre dette i regnskabet til afrapporteringen, og hvis I har brugt et gennemsnit af 2019 i ansøgningen, skal I også gøre dette i regnskabet til afrapporteringen.

Dog skal I være opmærksomme på, at uanset om I bruger tal fra årsregnskabet i 2019 eller den faktiske kompensationsperiode, skal feltet ”Hjælpepakker i forbindelse med COVID-19” afspejle kompensationsperioden.

Indtægter dækker over indtægter fra kommunale tilskud, andre offentlige tilskud, kompensation fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19, indtægter fra deltagerbetaling til kurser efter genåbning af skolen samt øvrige indtægter. Indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud medregnes ikke. Ved særskilte offentlige puljetilskud forstås tilskud til tidsafgrænsede projekter. Finansielle indtægter skal ligeledes ikke medregnes.

Kulturministeren har givet kommunerne mulighed for at fravige folkeoplysningslovens bestemmelser om brug af tilskud. Det betyder, at aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet i alle landets kommuner kan anvende løn- og lokaletilskud til de afholdte udgifter til igangsatte og planlagte aktiviteter, som blev aflyst på grund af COVID-19 i perioden15. december 2021 til 30. januar 2022. . Kommunale tilskud opgøres derfor som den andel af den kommunale tilskudsramme, som er anvendt til dækning af løn- og lokaleudgifter for både gennemført og ikke gennemført undervisning i jeres kompensationsperiode.

 • To underskrifter med dato: en underskrift fra den person, der ifølge vedtægterne tegner organisationen økonomiski tro- og loveerklæringen.
  En underskrift i revisorerklæringen fra en statsautoriseret eller en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Regnskabsskemaet skal vedhæftes den elektroniske afrapportering og indsendes sammen med tro- og loveerklæringen, kapiteldokumentation fra kommunen og erklæringen fra en statsautoriseret eller en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Revisorerklæring 

Revisor skal godkende og derefter afgive en underskrevet erklæring om regnskabet. Til denne anvendes revisorerklæringen til højre på denne side.

Regnskabsskemaet og revisorerklæring skal sammen med tro- og loveerklæringen og kapiteldokumentationen fra kommunen vedhæftes og indsendes med den elektroniske afrapportering, som I finder til højre på denne side. 

Folkeoplysningsloven og kapiteldokumentation

Ved regnskabsaflæggelsen skal I indhente dokumentation fra jeres hjemstavnskommune, hvori der står, hvilket kapitel af folkeoplysningsloven I er godkendt under (kapitel 4, 12a & 13 samt 5 og 12). Det er således ikke tilstrækkeligt, at kommunen blot bekræfter, at I er godkendt under folkeoplysningsloven.

Dokumentationen fra jeres kommune skal vedhæftes, når I indsender den elektroniske afrapportering.

Kompensationsperioden

Det skal fremgå i regnskabsaflæggelsen, om man aflægger regnskab for perioden:

 1. 19. december 2021 – 15. januar 2022
 2. 19. december 2021 – 31. januar 2022

Vær opmærksom på at vælge den samme periode for kompensationsperioden og referenceperioden. Er jeres kompensationsperiode 19. december 2021 til 15. januar 2022, skal I vælge 19. december 2018 til 15. januar 2019 eller 19. december 2019 til 15. januar 2020 som referenceperiode.

Har I ansøgt om kompensation til 15. januar 2022, kan kompensationsperioden udvides til at indbefatte omstillingsperioden 16. januar - 31. januar 2022 på samme vilkår som i nedlukningsperioden.

Har I allerede ansøgt om kompensation til 31. januar 2022, skal I aflægge regnskab for hele perioden. I kan således ikke nedjustere kompensationsperioden til 15. januar 2022.

Udregning af kompensation
Ifølge puljens kriterier kan I få dækket 90 pct. af tabt deltagerbetaling. Der udbetales dog kun kompensation op til et beløb, der svarer til de faktiske udgifter i kompensationsperioden.  
 
Kompensationen for tabt deltagerbetaling udregnes på følgende vis:
Indtægter fra deltagerbetaling i referenceperioden 2018-2019 eller 2019-2020 -
indtægter fra samme periode i 2021-2022 = tabt deltagerbetaling * 90 pct. = kompensationsbeløb.

Eksempel på opgørelse af tabt deltagerbetaling:
100.000 kr. i deltagerbetaling i referenceperioden fra den 19. december 2018 til den 15. januar 2019 minus 30.000 kr. fra deltagerbetaling i kompensationsperioden fra den 19. december 2021 til den 15. januar 2022 = faktisk tabt deltagerbetaling på 70.000 kr.
90 pct. af den tabte deltagerbetaling = 63.000 kr.

Efterregulering

Efter endt afrapportering vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne den endelige kompensation og evt. foretage en efterregulering baseret på den tabte deltagerbetaling og de faktiske udgifter. Efterreguleringen kan medføre, at det tidligere udbetalte kompensationsbeløb suppleres eller reduceres.

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling, såfremt dette ikke overstiger et beløb, der svarer til de faktiske udgifter i kompensationsperioden.

I tilfælde af reduktion af det foreløbige kompensationsbeløb vil I modtage en anmodning om tilbagebetaling fra Slots- og Kulturstyrelsen.

I tilfælde af opjustering vil den yderligere kompensation blive udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet jeres CVR-nummer.

Hvad vil det sige at afgive en tro- og loveerklæring om regnskabstal og anvendelse af kompensation?

Når I afgiver tro- og loveerklæringen, står I inde for, at regnskabet er korrekt, og at kompensationen er anvendt til det formål, det er bevilget til, samt at betingelser for anvendelse af kompensationen er opfyldt. Betingelserne fremgår af tilsagnsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 161.

Læs bekendtgørelsen

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af COVID-19 fra Kulturministeriet.

Kulturministeriets aktstykke 177 af 14. januar 2022.

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 237 af 12/02/2022 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til aftenskoler, Folkeuniversitetet og daghøjskoler som følge af covid-19.

 

Opdateret 10. februar 2023