Støtte til forlystelsesparkers tilsynsafgift til forlystelsesapparater og erhvervskøretøjer i 2020

Kulturministeriet etablerer en kompensationsordning, hvorigennem udgifter, som forlystelsesparker har haft i forbindelse med syn af forlystelsesapparater og/eller erhvervskøretøjer i 2020, refunderes.
Note:

Sidste frist for indsendelse af ansøgning til puljen er 21. december 2020, kl. 12:00.

Kunstområde :

Frist

 • 21.12.2020, kl. 12:00

Hvem kan søge?

Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser danner grundlag for, hvilke forlystelsesapparater, der kan søges om støtte til syn af, jævnfør særligt §§ 17-22.

Puljen kan søges af forlystelsesparker, som ejer forlystelsesapparater, og som kan dokumentere afholdte udgifter til syn af forlystelsesapparaterne og erhvervskøretøjer i 2020.

Hvad kan du søge kompensation for?

Der kan søges kompensation for afholdte udgifter til syn af forlystelsesapparater og/eller forlystelsesparkens erhvervskøretøjer i 2020.

Hvem kan ikke søge?

 • Forlystelsesparker, hvis forlystelsesapparater ikke er omfattet af bekendtgørelse om offentlige forlystelser, jævnfør særligt §§ 17-22.
 • Enkeltpersoner som ikke har en CVR-registreret virksomhed.
 • Forlystelsesparker, der ved modtagelse af støtte til syn gennem denne pulje ville modtage mere end de tilladte 1,5 mio. DKR over tre år gennem de minimis-ordningen.
 • Forlystelsesparker, der gennem gruppefritagelsesforordningen allerede har modtaget støtte anvendt til at dække tilsynsudgiften.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med denne ordning er at refundere de udgifter, forlystelsesparker har haft til syn i 2020 af deres forlystelsesapparater og/eller erhvervskøretøjer. Politiet giver tilladelse til drift af forlystelsesapparater som f.eks. karruseller, rutsjebaner mv. Det indgår heri, at forlystelsesapparater som hovedregel skal synes hvert kalenderår, umiddelbart inden det tages i brug. Synet gennemføres af private virksomheder, der er godkendt hertil af Dansk Akkreditering. Udgifterne til synet afholdes af ejeren af forlystelsesapparaterne og/eller erhvervskøretøjerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Nedenfor finder du de bilag, der skal vedlægges din ansøgning:

 • Bilag 1:

  Obligatorisk budgetskabelon over udgifter til syn af forlystelsesapparater og erhvervskøretøjer i 2020.

  Du finder den obligatoriske budgetskabelon her.
 • Bilag 2:

  Dokumentation for afholdte udgifter til syn af forlystelsesapparater og eller erhvervskøretøjer. Synet skal være udført af virksomheder, der er godkendt af Dansk Akkreditering (DANAK). Det skal dokumenteres via fakturaer, regnskab eller lignende, at udgifterne er afholdt.

  Det er vigtigt, at der er en tydelig sammenhæng mellem udgiftsposterne i bilag 1 og dokumentationen heraf i bilag 2.

  Du skal herudover på tro og love erklære, at alle oplysninger i ansøgningen er korrekte, at du har afholdt udgifterne i ansøgningen, samt at du ikke har fået godtgjort udgifterne afholdt til syn af forlystelsesapparater og erhvervskøretøjer i 2020 ved forsikringsdækning, offentlig støtte eller anden statslig kompensation. Bemærk, at tro- og loveerklæringen indgår til sidst i ansøgningsskemaet.
 • Bilag 3:

  De minimis-erklæring.

  Her kan du finde erklæringen om de minimis-støtte. 

Økonomi

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at støtten gives efter EU’s de minimis-forordning (nr. 1407/2013). De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten – dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten.

Det er et krav, at alle ansøgere udfylder og vedlægger en de minimis-erklæring.

Kravet gælder også forlystelsesparker, der ikke tidligere har modtaget de minimis-støtte fra det offentlige, samt ansøgere, der måtte søge støtte under gruppefritagelsesforordningen.

Udbetaling

Hvis du modtager kompensation, udbetales den til din NemKonto. Alle kompensationer udbetales til den NemKonto som er tilknyttet det CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger efter indsendt ansøgning.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Der træffes afgørelse på baggrund af aktstykke nr. 63 af 25. november 2020.

Det er muligt at klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser til Kulturministeriet.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023