Pulje til kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19

Puljens formål er at yde kompensation til medievirksomheder for op til 80 pct. af de tabte annonceindtægter i perioden 9. marts 2020 - 8. juli 2020, som følge af nedgang i annoncemarkedet i forbindelse med myndighedernes tiltag mod COVID-19.
Note:

Ansøgninger til kompensationsordningen skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 29. juni 2020, kl. 12.00.

Kunstområde :

Frist

 • 29.06.2020, kl. 12:00

Hvem kan søge?

Kompensation for tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 kan ydes til en række medietyper, der er fastsat i bekendtgørelsen. Følgende medier er omfattet af ordningen:

 • Kommercielle radio- og tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af radio- og fjernsynsloven
 • Kommercielle radio- og tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til registrering i medfør af radio- og fjernsynsloven
 • Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte i tilskudsåret 2020 i henhold til lov om mediestøtte
 • Podcasts, samt trykte og digitale dagblade, fritstående skrevne digitale nyhedsmedier, ugeaviser, magasiner og fagblade mv., der ikke er omfattet af ovenstående, men er omfattet af Pressenævnets kompetence og på ansøgningstidspunktet er anmeldt hos Pressenævnet

Nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte for tilskudsåret 2020, kan først ansøge ordningen i oktober 2020. Den præcise ansøgningsfrist vil blive offentliggjort i midten af september 2020.

Der kan alene ansøges på titelniveau, og der skal ansøges én gang per medie. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at et medie defineres som et medie på titelniveau, stationsnavn mv. inklusiv alle de tilknyttede platforme og versioner.

Hvem kan ikke søge? 

Der kan ikke ydes kompensation til:

 • Medier ejet af medievirksomheder, som helt eller delvis er statsejede eller hvor driften i langt overvejende grad er direkte finansieret af offentlige midler.

 • Udgivelser, hvis hovedformål er kommerciel reklame.
 • Blogs eller debatfora, der ikke er tilknyttet et medie, som er omfattet af Pressenævnets kompetence.
 • On-demand audiovisuelle medietjenester, som ikke er tilknyttet et medie.
 • Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. 

Hvad kan man søge kompensation for?

Der ydes kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020 som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19.

Ved annonceindtægter forstås salg af annonceplads, sponsoreret indhold, sponsoreret redaktionelt indhold eller lignende i kompensationsberettigede medier, herunder også indstik i selve mediet, og andre former for eksponering. Formater, der ikke er produceret af den kompensationsberettigede medievirksomhed, som i distributionen ledsager, men ikke indgår i det kompensationsberettigede medie, er ikke omfattet.

Har I modtaget kompensation eller godtgørelse på anden vis? 

Der ydes ikke kompensation for tab i annonceindtægter som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19, der godtgøres medievirksomheden på anden vis. Anden godtgørelse omfatter fx forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud mv.

Slots- og Kulturstyrelsen fraregner ved beregning af kompensation endvidere anden eventuel kompensation, der ydes til medievirksomheden som følge af øvrige statslige kompensationsordninger i anledning af foranstaltninger i forbindelse med udbruddet af COVID-19 samt eventuelle omkostningsbesparelser, som mediet har realiseret som følge af COVID-19.

Er du berettiget til at søge?

For at være berettiget til kompensation efter denne ordning forudsættes det:

 1. at medievirksomheden kan redegøre for, at tabet i annonceindtægter er en direkte følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19, 
   
 2. at mediet har haft en nedgang i annonceindtægter på minimum 30 pct. i forhold til referenceperioden,
   
 3. at mediet er omfattet af Pressenævnets kompetence og på ansøgningstidspunktet er anmeldt hos Pressenævnet, og
   
 4. at medievirksomheden og mediet opfylder de i bekendtgørelsen stillede krav.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Kompensation for tabte annonceindtægter søges via et elektronisk ansøgningsskema, der indsendes ved hjælp af NemID-medarbejdersignatur, dit personlige NemID eller virksomhedens digitale signatur. Bemærk, at du skal være tegningsberettiget for mediet, der ansøges på vegne af. 

Til ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en række bilag. Vær opmærksom på, at hvis der er en skabelon til et bilag, skal du benytte den. Følgende bilag kan eller skal vedhæftes ansøgningsskemaet:

 • Skabelon til revisorerklæring vedrørende mediets faktiske annonceindtægter i referenceperioden (bilag 1). Erklæringen er obligatorisk og skal være udarbejdet som angivet i vejledningen 'Retningslinjer for revisors arbejde - kompensationsordning for tabte annonceindtægter'.

  Bemærk, at skabelonen er revideret pr. 19. juni 2020, hvor det er præciseret i skabelonens konklusionsafsnit, at der skal erklæres om både den alternative og generelle referenceperiode, såfremt der gøres brug af en alternativ referenceperiode.
 • Skabelon til redegørelse for alternativ referenceperiode (bilag 2)

Vejledninger m.v.

Læs mere om kravene til ansøgning samt de obligatoriske bilag i <link file:78408 _blank - "Åbner i nyt vindue">'</link>Ansøgningsvejledning til kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19'.

Til udarbejdelse af revisors erklæring vedrørende mediets faktiske annonceindtægter i referenceperioden, skal revisor anvende vejledningen 'Retningslinjer for revisors arbejde - kompensationsordning for tabte annonceindtægter'.

Slots- og Kulturstyrelsen kan af ansøger kræve de oplysninger, som styrelsen finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen, ligesom at styrelsen kan indhente oplysninger hos Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder vedrørende medievirksomhedens ansøgning.

Opdatering af vejledning og ansøgningsskema

Bemærk, at der den 3. juni 2020 er foretaget en opdatering af ansøgningsvejledningen af 29. maj 2020, hvor elementer i ansøgningsvejledningens afsnit 4.1, 4.2 og 4.4 vedr. opgørelser for annonceindtægter og nettoomsætning i referenceperioden er blevet præciseret og uddybet.

Bemærk, at der den 10. juni 2020 er foretaget en opdatering af ansøgningsvejledningen af 3. juni 2020, hvor det i ansøgningsvejledningens afsnit 3.1 er tilføjet, at det er muligt at vedhæfte dokumentation for evt. afslag på ansøgning til øvrige kompensationsordninger samt i afsnit 4.4 er præciseret, at nettoomsætningen i referenceperioden vil blive omregnet til en periode på fire måneder af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bemærk, at der pr. 10. juni 2020 i ansøgningsskemaets pkt. 3.1 nu er mulighed for at vedhæfte dokumentation for evt. afslag på ansøgning til øvrige kompensationsordninger.

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Herunder er det muligt at finde svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter. Spørgsmål og svar vil blive opdateret løbende.

Oversigt over ofte stillede spørgsmål

Økonomi

Nedgang i annonceindtægter kompenseres med følgende procentsatser:

 1. 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på minimum 30 pct. og op til 50 pct., eller
   
 2. 80 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på over 50 pct. og op til 100 pct. 

Hvis I får tilsagn om kompensation 

Udbetaling af kompensation udbetales som et acontobeløb på medievirksomhedens NemKonto. Udbetaling af tilskud vil blive foretaget løbende.

Indsendelse af faktiske oplysninger om annonceindtægter 

 • Medievirksomheder, der har modtaget 100.000 kr. eller derover i kompensation i ansøgningsrunden, skal efter den 8. juli 2020 indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden med henblik på at beregne medievirksomhedens faktiske tab i annonceindtægter. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor.
 • Medievirksomheder, der har modtaget under 100.000 kr. i kompensation i ansøgningsrunden, skal efter den 8. juli 2020 indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden med henblik på at beregne medievirksomhedens faktiske tab i annonceindtægter. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring på tro- og love om opgørelsens rigtighed. 

Indsendelse af oplysninger om faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden vil i praksis betyde, at det forudbetalte acontokompensationsbeløb kan blive op- eller nedjusteret.

Det betyder også, at hele tilskudsbeløbet vil skulle tilbagebetales, hvis det faktiske tab i annonceindtægter viser sig at have været under 30 procent.

I tilfælde af opjustering vil det yderligere kompensationsbeløb blive udbetalt til medievirksomhedens NemKonto. I tilfælde af nedjustering vil Slots- og Kulturstyrelsen udstede et tilbagebetalingskrav.

De nærmere krav til indsendelse af oplysninger om faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende.

Slots- og Kulturstyrelsen vil behandle ansøgninger hurtigst muligt eller senest inden for fire uger. Ved tilsagn vil udbetalingen blive foretaget umiddelbart efter modtagelse af tilsagnsbrev.

Ansøgere til kompensationsordningen for tabte annonceindtægter vil fremgå af en ansøgningsoversigt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, der løbende vil blive opdateret. Det er alene oplysninger om mediets titel og virksomhedens navn, der vil fremgå af oversigten.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023