Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for institutioner mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden 9. juli til og med 31. oktober 2020.

Hvem kan søge?

Du kan danne dig et kort overblik over ordningen i Faktaarket her

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger gælder kun for institutioner, som er ramt af en eller flere af følgende COVID-19-restriktioner:

1) Institutioner, der den 9. juli 2020 og fremefter har forbud mod at holde åbent.

2) Institutioner, som er ramt af forsamlingsforbuddet på over 500 personer, og som i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020 oplever en kommerciel omsætningsnedgang direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19.

3) Leverandører til institutioner, der har forbud mod at holde åbent og som er berettiget til at søge denne ordning. Leverandørens omsætningstab skal være direkte forbundet med institutionens lukkepåbud.

4) Institutioner, som er ramt af grænselukningerne, og som kan dokumentere et af følgende forhold:

 • Institutionen har oplevet omsætningsnedgang, fordi udenlandske kunder i kompensationsperioden ikke krydser grænsen til Danmark som følge af COVID-19-relaterede restriktioner.
 • Institutionen har fra før den 9. marts 2020 en registreret hjemstedsadresse i en lufthavnsterminal og yder tjenester i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der i kompensationsperioden ikke krydser grænsen til Danmark som følge af COVID-19-relaterede restriktioner.
 • Institutionen har oplevet omsætningsnedgang som følge af nedlæggelse af flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagte som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

5) Institutioner, der den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning – eller på kontrakt transporterer kunder på vegne af en anden institution, som den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning – og som har oplevet omsætningsnedgang relateret til salg af rejser til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til.

6) Institutioner, der har oplevet omsætningsnedgang relateret til de aktiviteter, som er beskrevet i nr. 1-5.

Desuden skal den ansøgende institution være en forening, selvejende institution eller fond mv., som hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor det offentlige tilskud til drift udgør mindst halvdelen og forventes vedvarende at dække mindst halvdelen af institutionens ordinære driftsudgifter. Institutionen skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020.

En institution hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis:

 • Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen eller Børne- og Undervisningsministeriet eller dets underordnede myndigheder yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter, eller det statslige driftstilskud fra de ovennævnte ministerier mv. er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer (fx Statens Kunstfond) eller en selvejende institution mv. (fx Det Københavnske Teatersamarbejde). 

Hvis en institution modtager kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af denne vejledning udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvilken statslig myndighed institutionen skal indgive sin ansøgning til.

Hvem kan ikke søge?

Institutioner, der ikke er ramt af en eller flere af de specifikke COVID-19-restriktioner på listen ovenfor, kan ikke søge om kompensation fra ordningen. I stedet kan den oprindelige kompensationsordning for faste omkostninger evt. søges. Læs mere her.

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Institutioner, som modtager mindre end 50 % i offentligt tilskud til drift, skal søge kompensation via Erhvervsstyrelsen.

Hvis du som ansøger ved eller anser det for helt overvejende sandsynligt, at institutionens offentlige driftstilskud falder til under 50 % i 2021 og de efterfølgende år, skal du søge Erhvervsstyrelsens ordning for kompensation for faste omkostninger, da det offentlige tilskud til institutionens drift derved ikke forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af de ordinære driftsudgifter. Erhvervsstyrelsens målrettede ordning for kompensation for faste omkostninger kan findes her.

Institutioner, som modtager 50 % eller mere i offentligt tilskud til drift, men som ikke hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, skal søge kompensation hos det ministerium, institutionen hører under.

Ansøgningsfrist

 • Ansøgningsfristen er den 18. december 2020.

Vigtige begreber

Hvor lang er kompensationsperioden?

Kompensationsperiodens længde afhænger af, hvilken af de ovenstående fem COVID-19-relaterede restriktioner der gælder for din institution.

Hvis din institution er ramt af restriktionerne i nr. 2-6, varer kompensationsperioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020.

Hvis din institution er påbudt lukning og dermed er ramt af restriktionen i nr. 1, afhænger kompensationsperioden af, hvor længe din institution er underlagt lukkepåbuddet.

 • Hvis din institutions lukkepåbud ophæves i perioden fra og med den 8. juni 2020 til og med den 8. august 2020, varer institutionens kompensationsperiode frem til og med den 8. august 2020. Så længe forbuddet mod at holde åbent er gældende, kan institutionen opnå kompensation for 100 % af den kommercielle andel af dens faste omkostninger, såfremt alle øvrige betingelser er opfyldt. Efter ophævelsen af forbuddet og frem til og med den 8. august 2020 kompenseres institutionen efter en trappemodel (se under ”Økonomi” nedenfor), som beregner kompensationsprocenten på baggrund af institutionens omsætningsnedgang.
 • Hvis din institutions lukkepåbud ophæves fra og med den 9. august 2020, varer institutionens kompensationsperiode frem til og med den 31. oktober 2020. Så længe forbuddet mod at holde åbent er gældende, kan institutionen opnå kompensation for 100 % af den kommercielle andel af dens faste omkostninger, såfremt alle øvrige betingelser er opfyldt. Efter ophævelsen af forbuddet og 30 dage frem kompenseres institutionen efter en trappemodel (se under ”Økonomi” nedenfor), som beregner kompensationsprocenten på baggrund af institutionens omsætningsnedgang.
 • Hvis din institution stadig har lukkepåbud den 31. oktober 2020, varer institutionens kompensationsperiode frem til og med den 31. oktober 2020. Institutionen kan under hele kompensationsperioden opnå kompensation for 100 % af den kommercielle andel af dens faste omkostninger, såfremt alle øvrige betingelser er opfyldt.

Hvad er faste omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste omkostninger. En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode.

Faste omkostninger kan for eksempel være husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, renteomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

Faste omkostninger omfatter i denne kompensationsordning ikke løn.

Der ydes ikke kompensation:

 • for omkostninger til løn
 • for omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
 • for faste omkostninger i kompensationsperioden, som ansøger med rimelighed kunne have afværget
 • i det omfang den kommercielle omsætningsnedgang må anses at være forårsaget af, at ansøger uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser mv. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den kommercielle omsætningsnedgang.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger?

Din institution kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste omkostninger for 100.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 100.000 x 0.40 = 40.000 kr.

Du kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis din institutions kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør:

 • mindst 4000 kr., hvis institutionen er berettiget til at søge om kompensation i perioden 9. juli til 8. august
 • mindst 8000 kr., hvis institutionen er berettiget til at søge om kompensation i perioden 9. juli til 31. august eller 1. september til 31. oktober.
 • Mindst 16.000 kr., hvis institutionen er berettiget til at søge om kompensation i perioden 9. juli til 31. oktober.

I den obligatoriske beregningsmodel, som du skal bruge i din ansøgning, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan du orientere dig i for at sikre dig, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal du skrive under med medarbejdersignatur i NemID. 

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur her

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøger skal vedhæfte følgende bilag:

1. BEREGNINGSMODEL – FIND DEN OBLIGATORISKE SKABELON HER  

Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil. 

Find en vejledning til beregningsmodellen her

Find en vejledning til afgrænsning af kommercielle indtægter her

Bemærk følgende, når du udfylder beregningsmodellen:

 • Institutionens omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.
 • Hvis du i beregningsmodellen angiver, at institutionens omkostninger forventes at afvige med mere end 10 % fra referenceperioden til kompensationsperioden, skal du vedlægge en begrundelse for afvigelsen som selvstændigt bilag. I dette bilag skal du forklare, hvad afvigelsen skyldes, og hvorfor den ikke kunne afværges.
 • Hvis mere end 20 % af institutionens realiserede faste omkostninger må placeres under feltet ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen, skal en udspecificeret liste over de øvrige realiserede faste omkostninger samt en udspecificeret opgørelse over de forventede faste omkostninger vedlægges som selvstændigt bilag. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Resultatet skal stemme overens med beløbet for ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen. Listen skal være periodiseret, således at der kun søges som kompensation for den periode, kompensationsperioden dækker.
 • Hvis du benytter en alternativ referenceperiode for institutionens realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.
 • Hvis institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder, skal du udfylde og vedlægge skabelonen ved negativt resultat som et særskilt bilag. Slots- og Kulturstyrelsens vil på baggrund af redegørelsen i bilaget vurdere, om kompensationen, på trods af det negative resultat, ikke skal reduceres. Find skabelonen ved negativt resultat som følge af ekstraordinære omstændigheder her. 
 • Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx).

2. REVISORERKLÆRING – FIND DEN OBLIGATORISKE SKABELON HER 

Find vejledning til revisorerklæringen her 

Du skal indhente en revisorerklæring. Det skal være en såkaldt erklæring med høj grad af sikkerhed, som skal udarbejdes af en uafhængig, godkendt revisor. Revisoren skal bruge Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske skabelon til udarbejdelse af erklæringen.

Hvis ansøger tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger i perioden 9. marts til 8. juli, kan dele af revisorerklæringen fra denne ansøgning genanvendes, dog kun de dele af erklæringen, hvor der ikke er behov for nye tal eller andre opdateringer.

Revisorerklæringen vedlægges ansøgningen. 

3. DOKUMENTATION FOR UDGIFTER TIL REVISOR

Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring (kopi af faktura eller bindende tilbud) vedlægges ansøgningsblanketten i PDF-format.

Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

4. TRO OG LOVE-ERKLÆRING – FIND DEN OBLIGATORISKE SKABELON HER

Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære

 • at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte
 • at institutionen for regnskabsåret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, og at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely (jf. 1647 af 04/11/2020 § 8, stk. 2), og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 8, stk. 2 som hovedformål (jf. 1647 af 04/11/2020 § 8, stk. 3).

5. ERKLÆRING OM OFFENTLIGT DRIFTSTILSKUD – FIND DEN OBLIGATORISKE SKABELON HER

Institutionen skal erklære, at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Erklæringen skal indeholde en opgørelse i % og kr. af andelen af de offentlige tilskud til institutionens drift i det senest afsluttede regnskabsår opgjort i forhold til institutionens samlede ordinære driftsudgifter.

Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæringen på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse til og med den 9. marts 2020.

Læs mere om kravene til dokumentationen her: Dokumentationsvejledning til ansøger

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL DU DESUDEN: 

 • specifikt begrunde, hvorfor institutionens forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes en eller flere af de seks COVID-19 relaterede restriktioner, som er oplistet ovenfor (max. 2400 tegn)
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder dokumentation for, at omsætningsnedgangen skyldes en eller flere af de fem COVID-19-relaterede restriktioner, oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT: 

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer 
 • du ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig 
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • du som ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå
 • du som ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Kompensationen kan endvidere nedsættes, hvis Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at ikke alle de udgifter, som ansøger søger kompensation for, er faste omkostninger som defineret ovenfor.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Beregning af kompensationen 

Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af den ansøgende institutions omsætningsnedgang.

Kompensationen vil være følgende:

 • 80 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 90 % op til 100 %
 • 75 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 85 % op til 90 %
 • 70 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 % op til 85 %
 • 65 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 % op til 80 %
 • 60 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 % op til 75 %
 • 55 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 % op til 70 %
 • 50 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 % op til 65 %
 • 45 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 % op til 60 %
 • 40 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 % op til 55 %
 • 35 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 % op til 50 %
 • 30 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 40 % op til 45 %
 • 25 % af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 % op til 40 %

Institutioner, som har forbud mod at holde åbent fra d. 9. juli og fremefter, jævnfør bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020,  samt efterfølgende ændringsbekendtgørelser, kompenseres med 100 % af institutionens kommercielle andel af de faste omkostninger i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende. Det er desuden en betingelse for at modtage 100 % kompensation, at institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode. 

Kompensation for institutioner med negativt resultat

Hvis institutionens seneste resultat (årsregnskab) er negativt, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger:

 • Hvis din institutions kompensationsperiode er d. 9. juli 2020 til d. 8. august 2020, beregnes reduktionen som en tolvtedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på én måned multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.
 • Hvis din institutions kompensationsperiode er enten 9. juli 2020 til 31. august 2020 eller 1. september til 31. oktober, beregnes reduktionen som en sjettedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på knap to måneder multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.
 • Hvis din kompensationsperiode er fra d. 9. juli til 31. oktober, beregnes reduktionen som en tredjedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på knap fire måneder multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.
 • Hvis denne reduktion udgør mere end 50 % af kompensationsbeløbet, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 % af kompensationsbeløbet.

SELVOM EN INSTITUTION HAR NEGATIVT RESULTAT, REDUCERES KOMPENSATIONEN IKKE, HVIS: 

 • institutionens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 samlet set er positivt, eller institutionens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og 
 • institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. 

Sådan skal du opgøre din institutions seneste resultat (jf. bekendtgørelse nr. 1647 af 04/11/2020 § 4, nr. 17):

 • Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

Kontrol og tilbagebetaling 

Ansøgeren skal senest den 8. februar 2021 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Find den obligatoriske skabelon til revisorerklæringen her

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal ansøger afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis det seneste resultat (årsopgørelse) er negativt, skal ansøger yderligere indsende resultat for kompensationsperioden.

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist 
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, og indtil tilbagebetaling sker, og med den i lov om renter ved forsinket betaling mv. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg, jævnfør lovens § 5. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 5 hverdage, dog max 14 dage. 

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), har hjemmel Bekendtgørelse nr. 1647 af 04/11/2020, som ophæver Bekendtgørelse 1235 af 21/08/2020.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 1. marts 2022 skal ansøger indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jævnfør ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023