Aktivitetspulje til kulturaktører

Puljen giver tilskud til gennemførelse af publikumsrettede kulturaktiviteter i perioden 16. januar til den 4. februar 2022. Kulturaktiviteterne skal have været offentliggjort senest den 11. januar 2022. Aktiviteterne skal afholdes med billetsalg, offentlig adgang og mindst 26 fremmødte publikummer. Puljen kan søges af aktører (fx teatre og spillesteder), hvis primære formål er at skabe publikumsrettede kulturaktiviteter (fx teaterforestillinger eller koncerter) inden for kulturområdet for borgerne.
Note:

Puljens midler fordeles løbende indtil de er opbrugt.

Kunstområde :

Frist

  08.04.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af aktører, hvis primære formål er at skabe publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre og spillesteder, inden for kulturområdet for borgerne, fx teaterforestillinger eller koncerter. Desuden er det et krav:

 • At man skal modtage driftstilskud fra Kulturministeriet eller anden relevant offentlig myndighed (fx en kommune)

eller

 • At man skal have modtaget projektstøtte eller driftsstøtte fra Statens Kunstfond i tre på hinanden følgende år inden for de seneste fem år

eller

 • At ansøger er en privat kulturinstitution med fast scene og/eller udstillingssted.

eller

 • At ansøger er en kommunal institution.

Paraplyorganisationer på det amatørkulturelle område, for eksempel Danmarks Teaterforeninger, kan ansøge på vegne af deres medlemmer, hvis de i ansøgningen omfattede medlemmers samlede omsætning opfylder kravet om en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr.

Det er en forudsætning, at ansøger:

 • er CVR-registreret inden den 7. december 2021
 • ikke var kriseramt før d. 9. marts 2020, jf. artikel 2, nr. 18 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014
 • har en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr. i senest afsluttede årsregnskab eller en dokumenteret omsætning på mindst 1 mio. kr. de seneste 12 måneder før ansøgningstidspunktet *. Såfremt ansøger grundet Covid19 ikke har haft en omsætning på over 1 mio. kr. i seneste årsregnskab, kan der tages udgangspunkt i regnskabet for 2019 og for teatre mv. årsregnskab 2018/19.

Nystartede institutioner mv., der ikke har afsluttet deres første regnskabsår eller ikke har haft 12 måneders omsætning, skal i ansøgningsskemaet erklære på tro og love, at de forventer en
omsætning på mindst 1 mio. kr. i deres første regnskabsår. Tilskud fra aktivitetspul je til kulturaktører kan ikke medregnes i den forventede omsætning på 1 mio. kr.

* Institutioner mv., der har modtaget tilskud til at præsentere live-musik fra mindst en af Statens Kunstfonds to puljer Honorarstøtte til rytmiske spillesteder og Koncertvirksomhed og musikfestivaler, kan som tidligere søge om tilskud fra puljen uanset deres årlige omsætning.

Hvem kan ikke søge?

Følgende institutioner og aktiviteter er ikke omfattet af puljen:

 • Statsinstitutioner
 • Biografer
 • DR og TV2
 • Der ydes ikke tilskud til udstillingsvirksomhed, herunder installationer i det offentlige rum.
 • For zoologiske anlæg gælder, at der ikke ydes tilskud til deres almindelige virksomhed.
 • Aktiviteter, som er en del af kursusvirksomhed og undervisningsforløb, kan ikke opnå tilskud.
 • Der ydes ikke tilskud til digitalt afviklede aktiviteter uden fysisk fremmøde af publikum.
 • Der kan ikke ydes tilskud til aktiviteter uden offentlig adgang. Dog gælder kravet om offentlig adgang ikke for kulturaktiviteter, som er målrettet børn og unge, og som finder sted i eksempelvis daginstitutioner og/eller folkeskoler.

Sådan vurderes din ansøgning

Puljen yder tilskud til publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet med billetsalg og mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidig ved aktivitetens gennemførelse, der afvikles i perioden fra og med den 16. januar til og med den 4. februar 2022.

Der ydes tilskud til:

 • en enkelt kulturaktivitet for eksempel en koncert eller en forestilling

 • en række gentagelser af den samme aktivitet for eksempel teaterforestillinger
 • en række beslægtede kulturaktiviteter for eksempel en koncertrække med varierende programmer eller et teaters forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler.
 • ansøger kan søge om tilskud til flere aktiviteter i samme ansøgning. Der vil dog være krav om, at publikum tilmelder sig og at tilmeldingen kan dokumenteres. Såfremt at der ikke er billetsalg til aktiviteten, skal ansøger kunne dokumentere minimum 26 fremmødte publikummer, eksempelvis via en tilmeldingsliste eller fotodokumentation. Der ydes derfor ikke tilskud til aktiviteter uden billetsalg eller dokumenterbar tilmelding.
 • ansøger kan søge om tilskud til både direkte omkostninger og indirekte omkostninger. Vær opmærksom på statsstøttereglerne, hvis der søges om indirekte omkostninger – se nærmere om statsstøtte under afsnittet ”Lovgrundlag”. Ansøger har mulighed for at vælge udelukkende at søge om tilskud til direkte omkostninger.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger er omkostninger, der er direkte knyttet til afholdelsen af de tilskudsberettigede publikumsrettede aktiviteter. Disse omkostninger er nødvendige for at afholde den aktivitet, der søges om tilskud til, og arrangøren ville ikke have haft dem, hvis ikke aktiviteten blev afholdt.

Direkte omkostninger kan for eksempel være køb af ydelser fra underleverandører, betaling for kunstneriske rettigheder og lignende (for eksempel KODA), leje af lyd-, lys- og scene-materiel, leje af scene, sal eller anden venue, arrangementsspecifikke publikumsfaciliteter (for eksempel toiletvogne), omkostninger til manuskript, scenografi, kostumer, PR, markedsføring og billetoperatør, forplejning, forsikring og administration direkte relateret til produktionen, transport/fragt, rejse/ophold, særlige omkostninger i forbindelse med COVID-19-relaterede restriktioner (for eksempel ekstra personale og håndsprit) og rengøring. Indkøb af materiel kan medregnes, hvis omkostningen er direkte knyttet til aktiviteten, og den er nødvendig for gennemførelse af aktiviteten.

Løn som direkte omkostning:

 • Honorarer og løn til kunstnere og andet personale, som kun er ansat på den tilskudsberettigede aktivitet, er direkte omkostninger.
 • Lønomkostninger til fastansat personale, som er direkte involveret i produktionen og afviklingen af aktiviteten, dækkes forholdsmæssigt i tilskudsperioden. Det vil sige, at lønnen for de arbejdsdage inden for tilskudsperioden, hvor den faste medarbejder overvejende arbejder på aktiviteten, kan medtages som direkte omkostning.

Indirekte omkostninger

Indirekte omkostninger er omkostninger, som kan henføres til den relevante aktivitet, men som ikke kan isoleres til den specifikke aktivitet. De indirekte omkostninger skal derfor opgøres og budgetteres for de aktiviteter, som ansøgningen omfatter.
Indirekte omkostninger kan for eksempel være husleje, anden fast leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, løbende rengøring, renteomkostninger, samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).


Løn som indirekte omkostning:

 • En forholdsmæssig andel af lønomkostninger til administrativt personale og andet fast personale, som ikke er direkte involveret i produktionen og afviklingen af aktiviteten, er indirekte omkostninger.
 • En forholdsmæssig andel af den løn, som fastansatte medarbejdere, der er direkte involveret i produktionen af aktiviteten, modtager uden for den tilskudsberettigede periode (det vil sige henholdsvis før 1. juli og efter 31. august 2021), eller for arbejde, som er knyttet til ansøgers øvrige virksomhed og ikke direkte til de tilskudsberettigede aktiviteter, er indirekte omkostninger.

Håndtering af indirekte omkostninger

Da de indirekte omkostninger netop ikke direkte følger af den tilskudsberettigede aktivitet, er det nødvendigt for at kunne indregne indirekte omkostninger, at ansøger fastlægger en måde at fordele de indirekte omkostninger mellem den tilskudsberettigede aktivitet og eventuel øvrig virksomhed i perioden. Det kan typisk mest hensigtsmæssigt ske ved fastlæggelse af en fordelingsnøgle. Dermed kan der lægges et beregningsmæssigt begrundet budget for, hvor stor en andel af ansøgers indirekte omkostninger, der er tilskudsberettigede.

Der stilles krav om, at ansøger skal fastlægge fordelingen af de indirekte omkostninger med udgangspunkt i det indeværende eller senest afsluttede regnskabsår. Dette muliggør, at Slots- og Kulturstyrelsen kan vurdere, om budgettet for de indirekte omkostninger i den enkelte ansøgning er retvisende. Ligeledes betyder det, at der kan fastlægges et grundlag for en eventuel efterfølgende

revision og opfølgning på aktiviteten ved enten en revisor eller ved stikprøve fra Slots- og Kulturstyrelsen.

For at kunne opgøre de indirekte omkostninger skal ansøger derfor:

 1. Udskille de dele af ansøgers samlede virksomhed, der vil være tilskudsberettigede. En ansøger, som også har anden virksomhed end de tilskudsberettigede aktiviteter, hvorfor kun dele af de indirekte omkostninger vil være tilskudsberettigede, skal i sin opgørelse skille de relevante dele ud, således at der i ansøgningens budget for indirekte omkostninger alene tages udgangspunkt i den relevante, tilskudsberettigede del af ansøgers samlede virksomhed. For eksempel skal der ved tilskud til en mindre koncert i et stort messecenter alene indregnes den del af huslejen, der retteligt kan henføres til den tilskudsberettigede aktivitet. Det vil sige, at der her skal anvises en måde at udskille den relevante del af messecenterets samlede husleje.
 2. Opstille en fordelingsnøgle eller anden metode til at fordele de indirekte omkostninger mellem den tilskudsberettigede aktivitet og eventuel øvrig virksomhed på basis af det indeværende eller senest afsluttede regnskabsår, eventuelt justeret for væsentligt ændrede parametre grundet COVID-19.
 3. Der skal i opstillingen af en fordeling tages udgangspunkt i tidligere realiserede indirekte omkostninger dels af hensyn til vurderingen af ansøgningens rigtighed, dels af hensyn til muligheden for efterfølgende revision/opfølgning. Fordelingen af indirekte omkostninger kan ske på forskellige grundlag. Eksempler på grundlag for fordeling af indirekte omkostninger kan være omsætning, omkostninger, antal ansatte mv. Der kan også tages udgangspunkt i antallet af aktivitetsdage fordelt på året. Ansøger skal nøje overveje, hvilket grundlag for fordeling af indirekte omkostninger der er mest retvisende. Det valgte grundlag skal kunne begrundes både i forbindelse med selve vurderingen af ansøgningen, men også i forbindelse med en eventuel efterfølgende revision/opfølgning.
 4. Opgøre alle relevante indirekte omkostninger i det indeværende eller senest afsluttede regnskabsår. For eksempel vil der ved fordeling af husleje kunne tages udgangspunkt i årets hidtidige samlede husleje, hvorefter huslejen for den relevante periode med den tilskudsberettigede aktivitet kan opgøres, og der kan ske en fordeling af huslejen som indirekte omkostning til den tilskudsberettigede aktivitet.

UDREGNINGSEKSEMPEL 1: Omsætning

Et museum, der desuden afvikler koncerter. Museet har vurderet, at den mest retvisende fordelingsmetode er i forhold til omsætningen. Omsætningen for koncerten udgør 5% af museets samlede omsætning (både kommerciel omsætning og tilskud) i aktivitetsperioden. Det vil give en fordeling på 5% af de indirekte omkostninger i aktivitetsperioden.

UDREGNINGSEKSEMPEL 2: Aktivitetsdage

Et teater eller et spillested, der har 100 aktivitetsdage på et år med en aktivitet pr. aktivitetsdag. Teatret eller spillestedet afholder 10 aktivitetsdage i den tilskudsberettigede periode. Beregningen bliver da 10 / 100 = 10 % af årets samlede indirekte omkostninger.

Hvor meget kan der søges om?

Der kan ydes tilskud på op til 65%. af kulturaktivitetens dokumenterede, tilskudsberettigede direkte og indirekte omkostninger, der ikke er dækket af andre indtægter, dog maksimalt 1 mio. kr. pr. aktivitet. Der gælder et loft på 3 mio. kr., som hver arrangør maksimalt kan modtage. Ansøgere kan vælge at søge tilskud til mindre end 65% af deres omkostninger til aktiviteten, for eksempel hvis ansøger har en forventning om, at aktiviteten vil generere overskud ved maksimalt tilskud. Dette angives i budgetskemaet i celle C10 under det tilskudsberettigede beløb. Omkostninger til autoriseret revisors revision af regnskab dækkes med 65 %, såfremt ansøgningen imødekommes med et tilskud, dog højst 10.000 kr. pr. CVR-nummer samlet i perioden den 16. januar til 4. februar 2022.

Der kan gives dispensation for loftet på 3 mio. kr., til ansøgere, som har flere enheder på samme CVR-nummer, og hvor disse fremstår som selvstændige institutioner, der afholder publikumsrettede kulturaktiviteter. Det kan eksempelvis være en kommune, som omfatter flere kulturinstitutioner, og som kan dokumentere, at loftet på 3 mio. kr. er særligt begrænsende i forhold til disse institutioners samlede afholdelse af aktiviteter. Ansøgere, der får dispensation for loftet på 3 mio., kan maksimalt modtage 10 mio. kr. samlet per CVR-nummer fra puljen i perioden fra og med den 16. januar til og med den 4. februar 2022. Det er ikke muligt for de enkelte enheder på CVR-nummeret at få mere end 3 mio. kr. i samlet tilskud fra aktivitetspuljen i samme periode. Hvis I anmoder om dispensation for ansøgningsloftet på 3 mio. kr., skal I angive dette i ansøgningsskemaet.

Slots- og Kulturstyrelsen kan vælge at yde lavere tilskud end 65% til omkostninger i indsendte budgetter, såfremt at styrelsen vurderer disse til at være uproportionale i forhold til aktivitetens indhold. Slots- og Kulturstyrelsen kan på baggrund af denne vurdering anmode ansøgere om at fremsende dokumentation for indhentede tilbud o.lign.

Samspil med andre COVID-19-ordninger og anden offentlig støtte

Kulturaktører har mulighed for at søge kompensationsordningen for større arrangementer og kompensationsordningen for produktionsomkostninger. Den samme aktivitet kan dog ikke opnå dækning fra både puljen til kulturaktiviteter og kompensationsordningen for større arrangementer eller kompensationsordningen for produktionsomkostninger.

Man kan ikke søge om tilskud fra aktivitetspuljen til omkostninger, der er dækket af andre COVID-19-ordninger, inklusive den midlertidige kompensationsordning for faste omkostninger og den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger.

Desuden kan tilskud fra Aktivitetspuljen til Kulturaktører ikke anvendes til at dækkes omkostninger, der dækkes af anden offentlig støtte.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan I orientere jer i for at sikre jer, at I har alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal I skrive under med NemID.

I forbindelse med ansøgningen, skal ansøger erklære på tro og love, at de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen er korrekte.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. Afgives der urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om midler fra COVID-19 hjælpepakkerne gælder et skærpet strafansvar jf. straffelovens §§ 161-161, 171 og 81d.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøgningen skal vedhæftes den obligatoriske budgetskabelon (xlsx)

I budgetskabelonen skal I angive de tilskudsberettigede direkte omkostninger for jeres aktivitet eller aktivitetsrække.

I kan vælge også at angive de indirekte omkostninger, ansøger har i forbindelse med aktiviteten. Disse omkostninger skal opgøres på baggrund af regnskabs- eller budgetoplysninger som forklaret ovenfor under ”Håndtering af indirekte omkostninger.”

I ansøgningsskemaet skal I desuden:

 • beskrive, hvilken slags aktivitet I søger tilskud til, og om der er tale om en enkelt aktivitet eller en række gentagelser af den samme aktivitet/en række beslægtede kulturaktiviteter.
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder dokumentation for budgetterede omkostninger, oplysninger om institutionen mv. og dennes ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Ansøger skal være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om tilskud, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen.
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af tilskuddet ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne løbende, og I får svar på jeres ansøgning via mail hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være op til 14 arbejdsdage fra oplyst sag.

Afrapportering og efterregulering

Der skal afrapporteres til Slots- og Kulturstyrelsen senest d. 1. juli 2022. Hvis der er modtaget tilskud til indirekte omkostninger, skal du senest seks måneder efter afslutningen af indeværende regnskabsår afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.

Der skal aflægges afrapportering for aktiviteterne, og et eventuelt overskud skal tilbagebetales, dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse.

Tilskudsmodtagere skal være opmærksomme på, at der ved afholdelse af aktiviteter gælder, at afholdte omkostninger kun kan finansieres af det ydede tilskud med op til 65%. Dette gælder også selvom de endeligt afholdte omkostninger er lavere end de budgetterede i den oprindelige ansøgning, da tilskuddet vil blive tilsvarende nedjusteret ved afrapportering.

Hvis jeres faktisk afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65% af de faktisk afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.

Hvis I ikke har afsluttet jeres første regnskabsår på ansøgningstidspunktet eller hvis I endnu ikke har haft 12 måneders omsætning, erklærer I på tro og love i ansøgningsskemaet, at I forventer en omsætning på mindst 1 mio. kr. i jeres første regnskabsår. Hvis I ikke opnår denne omsætning, skal tilskuddet betales tilbage.

Tilskuddet bortfalder, hvis I har givet urigtige eller vildledende oplysninger, og Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud.

I forbindelse med afrapporteringen kan I afgive en særskilt afvigelsesforklaring, hvis antallet af publikummer var lavere end de forudsatte minimum 26 fremmødte publikummer til stede samtidig ved aktivitetens gennemførelse. I skal ikke betale tilskuddet tilbage, hvis Slots- og Kulturstyrelsen godkender, at det lavere publikumstal ikke kan siges at være jeres egen skyld, eller at I ikke har haft grund til at forvente færre end 26 fremmødte publikummer til stede samtidig ved aktivitetens gennemførelse.

Hvordan I skal afrapportere, afhænger af størrelsen på jeres tilskud fra puljen.

For tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal tilskudsmodtager:

 • afgive en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. I erklæringen skal I også oplyse beløbet på det tilskud, som I har modtaget fra puljen, jeres faktisk afholdte omkostninger og direkte indtægter til den tilskudsberettigede aktivitet samt jeres publikumstal. Eventuelle overskud skal tilbagebetales.
 • blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for styrelsen.

For tilskud på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. skal tilskudsmodtager:

 • afgive en erklæring og en beretning om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Beretning udfyldes i regnskabsskabelonen, der skal indsendes ved afrapportering.
 • aflægge regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. En regnskabsskabelon vil blive gjort tilgængelig af styrelsen. Regnskabet underskrives af tilskudsmodtager eller tilskudsmodtagers ledelse med NemId, når skemaet indsendes.
 • regnskabet skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • eventuelle overskud skal tilbagebetales, dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse.

For tilskud på mere end 500.000 kr. skal tilskudsmodtager:

 • afgive en erklæring og en beretning om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Beretning udfyldes i regnskabsskabelonen, der skal indsendes ved afrapportering.
 • aflægge regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. En regnskabsskabelon vil blive gjort tilgængelig af styrelsen. Regnskabet underskrives af tilskudsmodtager eller tilskudsmodtagers ledelse med NemId, når skemaet indsendes.
 • regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor skal indsende en revisorerklæring og en revisionsberetning sammen med regnskabet.
 • eventuelle overskud skal tilbagebetales, dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse.

Lovgrundlag

Puljen er udmøntet i henhold til aktstykke nr. 186 af 20.januar 2022 om etablering af aktivitetspulje til kulturaktører.

For puljen gælder, at den administreres efter Kulturministeriets bekendtgørelse for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud (BEK nr. 1479 af 22. december 2014), idet der dog for denne ordning generelt dispenseres fra bekendtgørelsens krav om forvaltningsrevision (jf. bek. § 10, stk. 2, nr. 4).

Aktivitetspuljen til kulturaktører er i statsstøtteretlig henseende etableret med udgangspunkt i gruppefritagelsesforordningens art. 53, stk. 8, som giver mulighed for at yde dækning af støtteberettigede omkostninger på op til 2 mio. euro (15 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv., samt i gruppefritagelsesforordningens art. 53, stk. 7, som giver mulighed for at yde dækning af støtteberettigede omkostninger på op til 75 mio. euro (562,5 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. pr. år. Det bemærkes, at støtte ydet efter art. 53, stk. 7, er forbeholdt ansøgere, som står overfor at modtage mere end 15 mio. kr. i samlet støtte fra aktivitetspuljen til kulturaktiviteter samt andre støtteordninger, som er hjemlet i gruppefritagelsesforordningens art. 53, stk. 8.

Det bemærkes endvidere, at såfremt der ydes støtte efter art. 53, stk. 7, vil der være en række skærpede krav til afrapporteringen, herunder at støttebeløbet højst må dække driftsunderskuddene samt en rimelig fortjeneste i den relevante periode.

Statsstøtteregler

Hvis man søger om dækning af indirekte omkostninger, skal man jf. art. 53, stk. 8 være opmærksom på følgende:

 • Under artikel 53, stk. 8, er der 2 mio. EURO til samme støtteberettiget omkostningstype. Hvis der søges om indirekte omkostninger, skal al anden statsstøttevurderet tilskud til samme omkostningstype medregnes i loftet på de 2 mio. EURO.
 • Al anden statsstøttevurderet tilskud til samme omkostningstype skal regnes med fra 2014.
 • Ansøger skal være opmærksom på, at støtten modtaget til indirekte omkostninger skal medregnes i andre fremtidige ansøgninger om statsstøttevurderet tilskud til samme støtteberettigede omkostningstype.
 • Ansøgere, der søger tilskud til indirekte omkostninger, kan i afrapporteringen blive bedt om at udfylde et udspecificeret ark, hvor al anden statsstøttevurderet tilskud til samme støtteberettigede omkostningstype siden 2014 skal opgøres.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til tilskud.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til kulturministeren.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023