Registrering af en tv-kanal

Hvis man udøver tv-programvirksomhed via satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale sendemuligheder eller internet, skal man ansøge om at blive registreret hos Radio- og tv-nævnet. 

Hvem skal registreres?

Hvis du vil sende lineært tv (flow tv) i Danmark, skal du først registreres som fjernsynsforetagende hos Radio- og tv-nævnet. Registreringspligten gælder for udøvelse af programvirksomhed både via kabel, satellit eller internet. MUX 1-stationer er undtaget fra registreringspligten.

Hvis man ønsker at udsende programmer på mere end en kanal, skal hver kanal registreres særskilt.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er bl.a. at sikre, at radio- og tv-foretagender kender til reglerne på området, herunder f.eks. reglerne for beskyttelse af mindreårige.

Endvidere fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med registreret programvirksomhed. Nævnet påtaler overtrædelser og kan i grove tilfælde træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomheden.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Når du skal udfylde ansøgningsskemaet, er det en god idé at have den relevante bekendtgørelse ved hånden. Den hedder bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on demand-audiovisuel programvirksomhed og kan findes på Kulturministeriets hjemmeside her.

Ansøgningsskemaet kan hentes nederst på denne side. Ansøgningen skal indeholde præcise svar på de spørgsmål, der stilles i ansøgningsskemaet. Såfremt foretagendet er organiseret således, at de har vedtægter, skal disse vedhæftes.

Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål om:

 • Selve foretagendet, herunder navn, adresse m.v.
 • Programvirksomhedens type (radio eller tv, samt hvorvidt der sendes via satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller internet)
 • Hører foretagenet under dansk myndighed? 
 • Organisationsform
 • Programvirksomhedens karakter.
 • Programkategorier og sendetider.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningen, vil sekretariatet for Radio- og tv-nævnet læse din ansøgning. Har du glemt at indsende oplysninger el.lign., vil sekretariatet kontakte dig med henblik på at få sagen fuldt oplyst. Sagen vil herefter komme på dagsordenen til det førstkommende møde i Radio- og tv-nævnet.

Sådan vurderes din ansøgning

Først ses der på de objektive kriterier, herunder om foretagendet hører under dansk myndighed, om der udøves registreringspligtig programvirksomhed m.v.

Dernæst ses der på, om foretagendet har besvaret alle spørgsmålene i ansøgningsskemaet tilfredsstillende.

Endelig træffer Radio- og tv-nævnet afgørelse.

Hvornår får du svar?

Du vil få svar få dage efter, at Radio- og tv-nævnet har behandlet din ansøgning. Radio- og tv-nævnet holder møde én gang om måneden. 

Regler for tv-kanaler

Alle tv-kanaler har et ansvar for altid at leve op til gældende lovgivning. Du kan holde dig orienteret om gældende lovgivning på Kulturministeriets hjemmeside, og derudover er du altid velkommen til at kontakte Radio- og tv-nævnet direkte på rtv@remove-this.slks.dk.

Derudover anbefaler vi, at du tilmelder dig <link services/abonner/ _blank - Nyhedsbrev>vores nyhedsbrev</link>.

For tv-kanaler gælder blandt andet følgende regler:

 

GENERELLE REGLER

 • Programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold, må ikke udsendes.
 • Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.
 • Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

ALDERSMÆRKNING

Programmer skal aldersmærkes og seerne skal informeres om aldersgrænserne på en tydelig og neutral måde.

Udbydere af tv-kanaler skal informere om aldersgrænser i præsentation og omtale af de udbudte programmer.

På Medierådet for Børn og Unges hjemmeside kan findes retningslinjer for aldersmærkning og yderligere information.

Aldersgrænser

Indholdet skal aldersvurderes ud fra de følgende alderstrin:

 • Tilladt for alle
 • Frarådes børn under 7 år
 • Tilladt for børn fra 11 år
 • Tilladt for børn fra 15 år

Undtagelser

En række programmer er undtaget for kravet om aldersmærkning. Det vil som udgangspunkt være:

 • Nyheds- og aktualitetsprogrammer
 • Undervisnings- og forskningsprogrammer
 • Informationsprogrammer om ideel, politisk eller religiøs virksomhed
 • Musikprogrammer
 • Idrætsprogrammer
 • Hobby-, instruktions- og fritidsprogrammer
 • Direkte udsendelser
 • Foromtale af programmer.

Film, der allerede er vurderet af Medierådet for Børn og Unge, vil beholde aldersvurderingen på video on demand-tjenester.

 

TILGÆNGELIGHED

Tv-kanaler skal løbende og gradvist gøre deres kanaler mere tilgængelige for personer med handicap ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger såsom tegnsprogstolkning, tekstning for døve og hørehæmmede, oplæste undertekster og synstolkning.

Ved brug af en handlingsplan skal der redegøres for, hvorledes en tv-kanal vil søge at opfylde den generelle forpligtelse om løbende og gradvis at gøre sine programmer mere tilgængelige for personer med handicap ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger. Handlingsplanen skal godkendes af Radio- og tv-nævnet, og hvert tredje år skal tv-kanalen afrapportere til nævnet.

Se vejledning om tilgængeliggørelse og skabelon for handlingsplan.

REGLER OM REKLAMER, SPONSORERING OG PRODUKTPLACERING

Tv-kanaler skal opfylde reglerne om reklamer, sponsorering og produktplacering i radio- og fjernsynslovens kapitel 11 og i bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber. 

OPFORDRING TIL HAD OG TERROR

Programmer, der stilles til rådighed på en tv-kanal, må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, nationalitet, seksuel orientering eller ethvert andet forhold.

Programmerne må heller ikke på nogen måde fremme terrorisme.

OPBEVARING AF PROGRAMKOPIER

Tv-kanaler har pligt til at optage alle programmer i deres fulde udstrækning. Det vil sige den fulde programflade inklusiv reklamer, breakers mv.

Optagelserne skal opbevares i 6 måneder og må ikke ændres, slettes eller destrueres.

EUROPÆISKE PROGRAMMER

Europæiske programmer skal udgøre over halvdelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklamer og tekst-tv. Derudover skal 10 pct. af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklamer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af fjernsynsforetagender. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion.

Med europæiske programmer menes programmer, som er produceret i et EU eller EØS land, f.eks. Danmark.

Radio- og tv-nævnet beder hvert andet år alle tv-kanaler oplyse, hvorledes kanalen har opfyldt ovenstående.

Der afventes nærmere vejledning herom fra Kulturministeriet.

 

IDENTIFIKATION OG INFORMATION TIL SEERNE

Tv-kanaler skal sikre, at seerne og brugerne har vedvarende og umiddelbar adgang til følgende oplysninger:

 • Navnet på foretagendet.
 • Den fysiske adresse, hvor foretagendet er etableret.
 • Kontaktoplysninger om foretagendet herunder foretagendets e-post-adresse eller web-sted.
 • Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.
Opdateret 22. februar 2024