Sagsgang

Radio- og tv-nævnet kan tage reklamesager op på baggrund af klager eksempelvis fra borgere, interesseorganisationer, konkurrenter eller af egen drift.

Ved modtagelsen af en klage sender nævnets sekretariat en kvittering til klager. Herefter oplyses sagen ved høring hos de relevante parter. Ved klager om indholdet af reklamer anmoder sekretariatet ligeledes om en udtalelse fra annoncøren. Der gives som udgangspunkt en svarfrist på to uger.

I visse sager er nævnet endvidere forpligtet til at indhente en udtalelse hos andre myndigheder, f.eks. Forbrugerombudsmanden. 

Når sagen er tilstrækkelig oplyst udarbejder sekretariatet en indstilling, som sendes til alle nævnets medlemmer forud for afholdelse af nævnsmødet.

Til nævnsmødet fremlægger sekretariatet indstillingen for nævnet, som derefter ser eller lytter til reklamen eller programmet. Sagen drøftes i nævnet og medlemmerne giver deres mening til kende. Oftest når nævnet frem til et resultat, som alle tilslutter sig. Hvis der er dissens (uenighed), kommer det til at fremgå af den endelige afgørelse.

Snarest muligt efter nævnsmødet udarbejder sekretariatet en afgørelse på baggrund af nævnets beslutning. Afgørelsen underskrives af nævnsformanden og sendes til stationen og med kopi til klager.

Opdateret 21. september 2022