Teglværksegnen ved Flensborg Fjord

Illerstrandvej 7, Broager, Sønderborg Kommune

Cathrinesminde Teglværk er det eneste bevarede af otte oprindelige teglværker ved Iller Strand syd for Broager.

Området omkring Flensborg Fjord er rigt på stenfrit ler, og siden 1200-tallet har det været udnyttet til teglstensproduktion. I 1700-tallet begyndte egnens bønder som bierhverv at fremstille teglsten til lokalområdet på små teglværker. Et af disse var Cathrinesminde, der blev grundlagt i 1732 af to gårdejere.

I 1800-tallet betød byernes vækst og overgangen fra bindingsværk til grundmurede huse en stigende efterspørgsel efter teglsten. Ved Flensborg Fjord udviklede de gamle teglværker sig til en egentlig råstofindustri med regelmæssig produktion gennem hele sæsonen og med hele landet som marked.

Ringovnen, opfundet i 1850'erne, var den teknologiske forudsætning for denne udvikling. Med den nye type ovn kunne man brænde kontinuerligt, hvilket forøgede produktionen og nedsatte brændselsforbruget (se også Nivaagaard Teglværk). Desuden spillede de gode afskibningsmuligheder i Flensborg Fjord en vigtig rolle.

Cathrinesminde blev i 1880 udskilt fra ejerfamiliens gård, og i 1892 blev værkets gamle kammerovne udskiftet med en ringovn.

Omkring år 1900 lå der 62 teglværker langs Flensborg Fjord. Men i løbet af 1920'erne og -30'erne lukkede mange af dem. Af de otte teglværker ved Iller Strand var der i 1937 kun Cathrinesminde tilbage. Teglværket fortsatte produktionen i ringovnen, men kunne i længden ikke klare konkurrencen fra den moderne tunnelovn og lukkede i 1968. Cathrinesminde åbnede som teglværksmuseum i 1993 efter en omfattende restaurering.

Bygninger og anlæg

Cathrinesminde Teglværk er bygget op omkring den store ringovn fra 1892. Desuden er der bevaret tørrelader, hvoraf de to længste er på 104 m, leræltemølle, lergrave, en ca. 100 m lang stenmole, som stammer fra værkets oprindeligt 300 m lange afskibningsbro, samt boliger til både arbejdere og ejerfamilie.

De øvrige, nu nedlagte teglværker ved Iller Strand har også sat sig spor i landskabet i form af boliger, lergrave og afskibningsbroer, hvorimod produktionsbygningerne er væk.

I hele området omkring Flensborg Fjord kan man finde boliger, som er opført i tilknytning til teglværksindustrien.

Arkiv

Cathrinesminde Teglværksmuseum har et historisk arkiv med et stort materiale om teglværksindustrien i Danmark. Desuden har De Forenede Teglværker A/S et omfattende virksomhedsarkiv.

Vurdering

Teglværksegnen ved Flensborg Fjord – med Cathrinesminde som eneste fuldt bevarede repræsentant – er et enestående industrimiljø og et vidnesbyrd om en af landets få egentlige råstofindustrier.

De tilbageværende lergrave og afskibningsmoler hører til de ældste spor af industriel aktivitet i Danmark og viser teglværksindustriens påvirkning af kulturlandskabet.

Udpegning og vurdering: Museet på Sønderborg Slot.

Cathrinesminde Teglværk er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 09. august 2019