Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse vedrørende Radio LOUD

05.10.2021
Radio- og tv-nævnet har behandlet Kulturradio Danmark A/S’ (Radio LOUDs) public service-redegørelse for 2020. Nævnet retter en usædvanlig skarp kritik af en række af radiokanalens forhold og giver kanalen en frist til at rette op.

Radio- og tv-nævnet har gennemgået Radio LOUDs public service-redegørelse for perioden 1. april 2020 til 31. december 2020. Nævnet finder det kritisabelt, at kanalen på en række væsentlige punkter ikke lever op til kravene i programtilladelsen. 

Dette har ført til, at nævnet ekstraordinært knytter en egentlig afgørelse til sin udtalelse, hvori nævnet giver Radio LOUD en frist på 14 dage fra dags dato til at redegøre for, hvordan kanalen vil rette op på forholdene, samt en frist på 4 måneder til at implementere ændringerne. 

Radio- og tv-nævnet konstaterer samtidig, at nævnet ikke har hjemmel til at inddrage spørgsmålet om kanalens lave lyttertal i sin vurdering af opfyldelsen af Radio LOUDs public service-forpligtelser. 

Formand for Radio- og tv-nævnet, Søren Sandfeld Jakobsen, siger: 

”Radio- og tv-nævnet retter en usædvanlig skarp kritik af en række væsentlige mangler, herunder især vedrørende kanalens live-udsendelser, interaktion med lytterne, geografiske forankring, og at Radio LOUD ikke har indhentet nævnets godkendelse inden gennemførsel af væsentlige ændringer. Nævnet kræver, at Radio LOUD inden for en kort frist retter op på disse forhold. 

Nævnet har drøftet sagen på alle nævnsmøder, siden Radio LOUD indsendte sin redegørelse den 30. april 2021, og vi har selvsagt også drøftet betydningen af kanalens lave lyttertal ganske grundigt. Vi har imidlertid måttet konstatere, at der i grundlaget for programtilladelsen ikke er hjemmel til, at nævnet i sin afgørelse kan knytte sanktioner og vilkår til dette forhold, der helt forståeligt har præget den offentlige debat.” 

Nævnets afgørelse og udtalelse følger efter en proces, hvor nævnet har gennemført en offentlig høring over samtlige public service-redegørelser, herunder Radio LOUDs. Høringssvarene er indgået i nævnets vurdering. 

Læs Radio- og tv-nævnets udtalelse, afgørelse samt høringsnotat

Læs mere om processen med den offentlige høring over public service-redegørelsen 

Yderligere oplysninger:

Formand for Radio- og tv-nævnet Søren Sandfeld Jakobsen, tlf.: 29 26 47 35

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95   

Opdateret 19. januar 2022