Ny retning for centralbibliotekerne

01.07.2020
Slots- og Kulturstyrelsen og landets centralbiblioteker har netop indgået en ny rammeaftale for den kommende fireårige periode fra 2021- 2024. Denne gang indgår parterne en samlet rammeaftale, hvor fokus er markante kulturpolitiske temaspor, en tydelig ma

Centralbibliotekerne i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte har netop indgået en ny fælles rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen.

Temaspor viser retning for biblioteksudvikling

Som noget nyt indeholder centralbibliotekernes rammeaftale politisk prioriterede temaspor, der skal vise retningen for den nationale biblioteksudvikling.

Kulturministerier Joy Mogensen har prioriteret tre temaspor for biblioteksudviklingen i de første to år af den kommende aftaleperiode. De tre temaspor er: ”Glæden ved sprog, litteratur og læsning”, ”Kultur for alle” og ”Borgeren i den digitale transformation”.

Med temasporet ”Glæden ved sprog, litteratur og læsning” bygges der videre på bibliotekernes indsatser og samarbejde om at åbne og invitere borgerne ind i litteraturens verden, herunder særlige indsatser målrettet børn.

Temasporet ”Kultur for alle” sætter fokus på bibliotekernes arbejde med underrepræsenterede grupper i samfundet og i brugen af biblioteker. Der vil her blive fokuseret særligt på psykisk sårbare unge og andre målgrupper, for hvem litteraturen, fællesskabet og miljøet omkring biblioteket ikke umiddelbart er en del af hverdagen.

Med temasporet ”Borgeren i den digitale transformation” understøttes både borgerne og bibliotekerne i de gennemgribende teknologiske forandringer og kulturelle ændringer, der præger den tid, vi lever i.

Centralbibliotekerne får med den nye rammeaftale til opgave at omsætte de politisk prioriterede og målrettede temaer til indsatser, hvor folkebibliotekerne har en stærk rolle at spille i samarbejde med hinanden og med andre aktører.

Under temasporene vil bibliotekernes mange erfaringer og kompetencer videreudvikles og bringes bedst muligt i spil til gavn for landets borgere.

Læs mere om temasporerne i pressemeddelelsen fra Kulturministeriet

Tydelig og markant materialeoverbygning      

Materialeoverbygningen, hvor centralbibliotekerne indkøber, formidler og vedligeholder en overbygningssamling af fysiske og digitale materialer er den anden kerneopgave i rammeaftalen. Materialeoverbygningen skal i den kommende periode være langt mere synlig og transparent, så folkebibliotekerne ved, hvad de kan forvente fra central side. I den kommende periode vil overbygningen i langt højere også formidles og stilles let til rådighed for folkebibliotekernes slutbrugere.

Samarbejde og sammenhæng

Med den nye rammeaftale opprioriteres desuden centralbibliotekernes arbejde for at styrke samarbejdet mellem folkebibliotekerne og samarbejdet i bibliotekssektoren. Det gøres ved en inddragende, inkluderende og mere samlende tilgang til opgavevaretagelsen, hvor centralbibliotekerne kan løfte indsatser nationalt til at understøtte og styrke bibliotekernes arbejde og succes med indsatserne lokalt.

Læs mere om centralbiblioteksstrukturen

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Kamma Kirk Sørensen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Opdateret 19. januar 2022