Truet arkæologi og kulturarv får akuthjælp

05.05.2020
Slots- og Kulturstyrelsen uddeler hvert år op til 3 millioner kroner, der går til at redde arkæologiske spor og fortidsminder, som er i fare for at forsvinde. I år får otte kulturhistoriske museer midler fra puljen.

Året rundt er arkæologiske fund, lokaliteter og fortidsminder i Danmark i fare for at gå til grunde på grund af vejr og vind, skybrud, stormflod, erosion eller dyrkning af jorden. 

I sådanne tilfælde har de kulturhistoriske museer, som står for arkæologiske udgravninger, bevarelse og formidling af vores fælles kulturarv, mulighed for at søge midler hos Slots- og Kulturstyrelsen, så de kan udgrave fund og registrere og indsamle viden, der ellers ville gå tabt. 

I år er der søgt om midler fra danske museer til 14 forskellige lokaliteter, som Slots- og Kulturstyrelsen i samråd den Arkæologiske Arbejdsgruppe, der rådgiver styrelsen om blandt andet prioriteringer af tilskud til arkæologiske undersøgelser, har vurderet. I alt otte lokaliteter er efterfølgende blevet tildelt midler. 

Enhedschef Dorte Veien Christiansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

"I Slots- og Kulturstyrelsen har vi i vores bevilling mulighed for at afsætte midler til hurtig udrykning, når vores fælles kulturarv er truet. Det er nogle meget interessante lokaliteter, vi kommer til undsætning i år, hvor museerne vil sikre fund, der fortæller vigtige historier om vores fælles fortid."  

Samlet set ansøgte museerne i 2020 om midler for i alt 7,1 millioner kroner, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har tilldelt de otte udvalgte lokaliteter i alt 3 millioner kroner. 

Spor fra fortiden bliver sikret 

De otte lokaliteter, der bliver afdækket i år, er fordelt på følgende museer: Nordjyllands Historiske Museum, Museum Østjylland, Viborg Museum, Museum Thy, Museum Vestsjælland, Museum Sydøstdanmark, Sydvestjyske Museer og Museet på Sønderskov. 

Blandt lokaliteterne er Museum Thy i Thisted, der får midler til at udgrave et areal på det sted, hvor man i 2019 afdækkede det unikke fund "Kallerupfundet", som bestod af en række yderst velbevarede bronzegenstande. Fundet røg da også direkte ind på Slots- og Kulturstyrelsens "Top 10" over arkæologiske fund i 2019. 

Denne gang skal Museum Thy undersøge "Kallerupfundets" sammenhæng med omgivelserne, gravsted og gravhøj. 

Læs mere om fundet i "Top 10 – Årets fund 2019

Et andet museum, som modtager midler, er Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg, hvor arkæologerne skal i gang med en ny udgravning af en gravplads med hundredvis af grave fra jernalderen, der blev påbegyndt i 2019.   

Og i Vordingborg skal Museum Sydøstdanmark i gang med en større arkæologisk udgravning af et forsvarsanlæg med palisader, der blev bygget i stenalderen, som samtidig skal gøre arkæologerne klogere på metodeudvikling og tolkning af anlægstyper.  

Læs mere om dyrknings- og erosionstruede lokaliteter 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på facebook

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Hoda El-Sharnouby, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 15. maj 2020