Afrapportering for tilskud på 100.000 kr. eller derunder for Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

(for puljerne 10.000-15.000 kr. og 15.000-99.000 kr.)

Puljen støttede aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne skal give adgang til fællesskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til.

Hvis I har modtaget et tilskud fra pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Hvis I har modtaget tilskud på 100.000 kr. eller derunder fra pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed, skal I indsende en erklæring, om at tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i bevillingsbrevet. I kan læse mere her om Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 10.000-15.000 kr.) eller om Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 15.000-99.000 kr.)

Når I har indsendt den elektroniske erklæring, vil I modtage en kvittering for indsendelsen på jeres e-mail adresse. Hvis I ikke hører fra os, skal I ikke foretage jer mere.

Erklæringen er en elektronisk blanket, hvor I skal oplyse:

  • Projekttitel
  • Journalnummer (fremgår af bevillingsbrevet)
  • CVR og P-nummer
  • Bevilget og anvendt beløb
  • E-mail adresse
  • Erklæringen skal signeres med MitID.

Stikprøve

Slots- og Kulturstyrelsen udtager 20% af tilskudsmodtagerne til stikprøve og beder om at tilskudsmodtager indsender et regnskab samt dokumentation for projektets afholdelse og afholdelse af udgifter. Hvis jeres sag bliver udtaget til stikprøve, får I besked om dette inden for 3 måneder, efter vi har modtaget jeres erklæring. For yderligere information vedr. stikprøver, kan I læse her

Hvad vil det sige at afgive en erklæring om anvendelse af tilskuddet?

Når I afgiver erklæringen, står I inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilliget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffeloven §163.

Har I ikke anvendt hele tilskuddet?

I skal skrive i erklæringen, hvor stor en del af tilskuddet I har anvendt.

Hvis I ikke har anvendt det fulde tilsagnsbeløb, vil I blive bedt om at tilbagebetale den overskydende del af beløbet.

Behold dine kvitteringer

Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Lovgrundlag

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal aflægge regnskab.
Læs bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014.

Opdateret 31. oktober 2023

Afrapportering

Se oversigten over alle afrapporteringer
Gå til oversigten