Stikprøve vedr. afrapportering for tilskud på under 100.000 kr. for pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Puljen støttede aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne skal give adgang til fælleskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til.

Hvis jeres tilskud er blevet udtaget til stikprøve, vil du modtage en mail om dette, efter I har indsendt jeres erklæring. Stikprøven indebærer, at du skal afrapportere med et regnskab og en beretning. Regnskabet og beretningen skal redegøre for projektets forløb og indfrielsen af de krav, der er fastlagt i bevillingsbrevet.

Sådan indsender I regnskab og beretning:

Regnskab og beretning skal indsendes elektronisk via denne hjemmeside.

Når I har indsendt afrapporteringen, vil I automatisk modtage en kvittering for indsendelsen på den e-mail adresse, I har oplyst i blanketten. Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og I vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen.

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Tilskud der afregnes for (som meddelt i tilsagnsbrevet)
 • Budgetposter fra ansøgningen. Her skal I være opmærksomme på, at de skal være ens med det af Slots- og Kulturstyrelsen godkendte budget.
 • Regnskabsposter skal være sammenlignelige med budgetposterne.
 • Eventuel egenfinansiering
 • Regnskabet skal underskrives af ansøger

I samme Excel-ark som regnskabet skal der udfyldes en beretning. Beretningen findes på et separat faneblad. I beretningen skal der redegøres for følgende:

 • Er projektet udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål tilskuddet er bevilliget til?
 • Har projektet opfyldt eventuelle særlige mål, der er opsat i bevillingsbrevet?
 • Er der ændringer i budgettet fra ansøgningen eller senest godkendte budget?
 • Er der ændringer i projektet, som ikke på forhånd var godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen?

Bilag

Som en del af afrapporteringen skal der desuden vedlægges bilag og dokumentation for, at projektet har været afholdt samt dokumentation for de enkelte udgiftsposter.

Dette kan være i form af kvitteringer, projektbeskrivelse, billeddokumentation mv.

Slots- og Kulturstyrelsens gennemgang af dit regnskab vil efterprøve:

 • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
 • Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte
 • Tilskuddet er anvendt efter formålet
 • Tilskudsmodtager har "taget skyldige økonomiske hensyn" dvs. ageret økonomisk fornuftigt.
 • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Slots- og kulturstyrelsen om opfyldelsen af projektets formål og mål, er dokumenteret.

Gem dine kvitteringer

Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om yderligere dokumentation for projektets økonomi, fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme alt regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Lovgrundlag

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal aflægge regnskab. Læs bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014.

Opdateret 02. august 2022