Afrapportering for tilskud fra Pulje til aktiviteter på biografområdet

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. I kan finde link til den relevante blanket og regnskabsskabelon nedenfor. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres:

Tilskud på eller under 100.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk tro- og loveerklæring, samt et obligatorisk bilag. Udfyld det obligatoriske bilag, før I udfylder den elektroniske tro- og loveerklæring. I finder vejledningen for udfyldelsen af det obligatoriske bilag inde i selve bilaget under fanen ”vejledning”. Bilaget skal downloades fra denne side og vedhæftes i Excel, når I indsender afrapporteringen.

 • I bilaget skal I udfylde få oplysninger om jeres budgetterede omkostninger, afholdte omkostninger og antallet af søgte og afholdte filmforevisninger. Dette skyldes, at Slots- og Kulturstyrelsen, i forbindelse med første ansøgningsperiode på puljen til aktiviteter på biografområdet, har fundet det nødvendigt at foretage en justering af tilskud til revisoromkostninger hos tilskudsmodtagere. Der kan derfor forekomme en efterregulering af revisorgodtgørelse efter endt afrapportering. Dette vil blive modregnet et eventuelt beløb til tilbagebetaling til Slots- og Kulturstyrelsen.
 • I erklæringen skal I oplyse jeres korrekte bevilligede tilskudsbeløb. Dette beløb finder I, i jeres udfyldte obligatoriske bilag i celle F50, som er markeret med grøn. I skal også oplyse, hvorvidt I har modtaget anden offentlig støtte i december 2020 (inkl. offentligt driftstilskud, tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter og tilskud fra andre coronapuljer). Derudover skal I erklære jer på tro og love, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at betingelserne for tilskuddet er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Endeligt tilskud fastsættes som 65% af de godkendte afholdte udgifter i henhold til afrapportering. Tilskuddet kan dog ikke overstige tilskud beregnet på ansøgningens budget. Tilskuddet modregnes ikke tilskudsmodtagers eventuelle overskud i perioden.
 • Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.  
 • I forbindelse med afrapporteringen kan I afgive en afvigelsesforklaring, hvis der i perioden december 2020 har været ændringer i de publikumsfremmende tiltag, i antallet af filmforevisninger i tilskudsperioden eller i antallet af filmforevisninger, som ansøgningen omfattede.
 • Hvis filmforevisningen aflyses skal det samlede tilskudsbeløb betales tilbage.  
 • Når I har indsendt den elektroniske erklæring, vil I modtage en kvittering for indsendelsen på jeres e-mail adresse. I skal ikke foretage jer mere.

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for styrelsen.

Download det obligatoriske bilag for tilskud på eller under 100.000 kr. (xlxs)

Indsend erklæringsblanket

Tilskud over 100.000 kr. til og med 300.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 300.000 kr., skal I indsende regnskab og beretning, samt en elektronisk tro- og loveerklæring.

 • I jeres afrapportering skal I benytte den obligatoriske regnskabsskabelon til puljen til aktiviteter på biografområdet udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabsskabelonen skal downloades fra denne side og vedhæftes i Excel, når I indsender afrapporteringen.
 • Regnskabet skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, som I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.
 • I skal indtaste alle jeres budgetterede omkostninger i regnskabsskabelonen, også selv om I endte med ikke at afholde omkostningen. I skal indtaste jeres budgetterede omkostninger, så det stemmer med jeres senest indsendte budgetskabelon, da regnskabsskabelonen regner et korrekt tilskudsberettiget beløb ud på baggrund af jeres budgetterede omkostninger. Dette skyldes at Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med første ansøgningsperiode på puljen til aktiviteter på biografområdet har fundet det nødvendigt at foretage en justering af tilskud til revisoromkostninger hos tilskudsmodtagere. Der kan derfor forekomme en efterregulering af revisorgodtgørelse efter endt afrapportering. Dette vil blive modregnet et eventuelt beløb til tilbagebetaling til Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Hvis filmforevisningen aflyses, skal det samlede tilskudsbeløb betales tilbage
 • I skal indsende regnskabsskabelonen sammen med erklæringen for regnskab og beretning. Her skal I bl.a. oplyse, hvorvidt I har modtaget anden offentlig støtte i december 2020 (inkl. offentligt driftstilskud, tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter og tilskud fra andre coronapuljer). I skal også erklære jer på tro og love, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at betingelserne for tilskuddet er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.
 • I kan enten benytte jer af en regnskabskyndig person eller en statsautoriseret/registreret revisor til gennemgang og signering af regnskabet. Bemærk at regnskabskyndig eller statsautoriseret/registreret revisor skal underskrive regnskabet i den samme regnskabsskabelon.
 • Læs om kravene til en regnskabskyndig på Statens Kunstfonds hjemmeside.

Indsend regnskab og beretning

Hvis du har modtaget tilskud for hele perioden 1.-31. december 2020 (tilskud på eller under 100.000 kr. og tilskud over 100.000 kr. til og med 300.000 kr.)

For tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud fra pulje til aktiviteter på biografområdet for hele perioden 1.-31. december, både for tilskud på eller under 100.000 kr. og tilskud over 100.000 kr. til og med 300.000 kr., gælder følgende:

I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af filmforevisninger, der har modtaget tilskud fra puljen, hvor tilskudsmodtager kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, kræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt, tilbage. Tilskudsmodtager, der har modtaget tilskud fra puljen til aktiviteter på biografområdet for hele perioden 1.-31. december, skal selv finansiere de omkostninger, som tilskudsmodtager har afholdt og som kunne afværges. I dette tilfælde angiver I jeres budgetterede omkostninger og angiver kun den del af jeres afholdte omkostninger som ikke kunne afværges.

I tilfælde, hvor omkostningen ikke kunne afværges eller hvor omkostningen allerede er afholdt, og hvor tilskudsmodtager kan godtgøre at aflysningen skyldes myndighedernes skærpede COVID-19 restriktioner, kan I beholde 65% af jeres afholdte omkostning. 

Obligatoriske regnskabsskabeloner til afrapportering for tilskud over 100.000 kr. til og med 300.000 kr.

Grundet lokale nedlukninger i december og nedlukning af landet den 16. december 2020, har det været muligt for ansøgere af tilskud fra puljen til aktiviteter på biografområdet at indskærpe deres ansøgningsperiode. Regnskabsskabelonen for tilskud afhænger af tilskudsmodtagers ansøgte periode. Nedenfor kan I downloade den relevante regnskabsskabelon for jeres ansøgte periode.

Regnskabsskabelon for ansøgt periode 1.-8. december 2020 (xlxs)

Regnskabsskabelon for ansøgt periode 1.-11. december 2020 (xlxs)

Regnskabsskabelon for ansøgt periode 1.-31. december 2020 (xlxs)

Læs bekendtgørelsen

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelserne for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014.

Opdateret 22. juni 2021

Afrapportering

Se oversigten over alle afrapporteringer
Gå til oversigten