Afrapportering for Pulje til aktiviteter på biografområdet 2021 for tilskud over 100.000 kr. til og med 300.000 kr.

Afrapportering for Pulje til aktiviteter på biografområdet 2021 for tilskud over 100.000 kr. til og med 300.000 kr.

Hvis I har modtaget tilskud til en eller flere aktiviteter fra Pulje til aktiviteter på biografområdet er I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis tilskuddet er på over 100.000 kr. til og med 300.000 kr., består afrapporteringen i, at I skal indsende et regnskab og en beretning.

Regnskabet og beretningen skal redegøre for aktivitetens forløb og indfrielsen af de betingelser, der er fastsat i afgørelsesbrevet. Regnskabet skal gennemgås og underskrives af en regnskabskyndig person og kan også blive gennemgået af en revisor.

For at kunne udfylde og indsende jeres afrapportering, skal I bruge:

 • Jeres afgørelsesbrev
 • Det budget som I indsendte med ansøgningen. Hvis I senere har fået godkendt et justeret budget, skal I have det klar
 • Jeres journalnummer som I kan finde i afgørelsesbrevet
 • Jeres ansøgning og de bilag som I fik tilskud på baggrund af
 • Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske regnskabsskabelon
 • Regnskabskyndiges/revisors erklæring (Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske skabelon skal benyttes)
 • Det MitID som I benyttede, da I indsendte ansøgningen.

Nedenunder kan I læse mere om, hvordan I afrapporterer.

Afrapporteringsfrist

Fristen for afrapportering er den 30. juni 2022.

Hvis I har modtaget tilskud til en eller flere aktiviteter fra Pulje til aktiviteter på biografområdet, er I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.

At afrapportere for tilskud på over 100.000 kr. til og med 300.000 kr. betyder, at I skal indsende et regnskab og en beretning, der viser, at I har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med det budget og den beskrivelse af aktiviteten, som I ansøgte på baggrund af. 

Regnskabet og beretningen skal beskrive aktivitetens forløb og redegøre for, at aktiviteten er afviklet i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i afgørelsesbrevet. Både regnskabet og beretningen skal underskrives af en regnskabskyndig person og kan også blive gennemgået af en revisor.

Afrapporteringen består af følgende:

 • I jeres afrapportering skal I benytte den obligatoriske regnskabsskabelon til Pulje til aktiviteter på biografområdet udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabsskabelonen skal downloades fra denne side og vedhæftes i Excel, når I indsender afrapporteringen.
 • Regnskabet skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person og kan også være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, som I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.

 • I skal indtaste alle jeres budgetterede omkostninger i regnskabsskabelonen, også selv om I endte med ikke at afholde omkostningen. I skal indtaste jeres budgetterede omkostninger, så det stemmer med jeres senest indsendte budgetskabelon, da regnskabsskabelonen regner et korrekt tilskudsberettiget beløb ud på baggrund af jeres budgetterede omkostninger.
 • Hvis filmforevisningen aflyses skal det samlede tilskudsbeløb betales tilbage.
 • I skal indsende regnskabsskabelonen sammen med erklæringen for regnskab og beretning samt tro- og loveerklæringen. Her skal I bl.a. oplyse, hvorvidt I har modtaget anden offentlig støtte i tilskudsperioden 6. maj til 6. september 2021 (inkl. offentligt driftstilskud, tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter og tilskud fra andre COVID-19-hjælpepakker). I skal også erklære jer på tro og love, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at betingelserne for tilskuddet er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.
 • I kan enten benytte jer af en regnskabskyndig person eller en statsautoriseret/registreret revisor til gennemgang og signering af regnskabet. Revisorvejledning og revisorerklæring finder I på denne side.
 • Læs mere om kravene til regnskabskyndig her

Der gives som udgangspunkt ikke kompensation for aflysninger. I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af filmforevisninger, der har modtaget tilskud fra puljen, hvor arrangøren kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, tilbagekræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt.


I praksis betyder dette, at tilskudsmodtager eller ansøger, der har indsendt sin ansøgning inden en aktivitet aflyses på grund af skærpede restriktioner, kan beholde tilskud svarende til 65 % af de støttede omkostninger, som ved pludselig aflysning, som følge af myndighedernes skærpede restriktioner, ikke kunne afværges. Tilskudsmodtager skal følge de almindelige regler for afrapportering.


Såfremt aktiviteten ikke kan gennemføres pga. aflysninger forårsaget af COVID-19, men kan gennemføres i samme format på et senere tidspunkt inden for perioden fra den 6. maj til og med den 6. september 2021 står det tilskudsmodtager frit for at rykke sin aktivitet.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun jeres personoplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Når I har indsendt afrapporteringen, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen.

Slots- og Kulturstyrelsens behandlingstid på afrapporteringer er seks måneder fra, at vi har modtaget dem.

I jeres afgørelsesbrev fremgår det, at jeres tilskud er tildelt efter gruppefritagelsesforordningen.

Biografpuljen er i statsstøtteretlig henseende etableret i to spor med udgangspunkt i gruppefritagelsesforordningens art. 53, hhv. stk. 7 og 8. Tilskudsmodtagere kan således enten modtage støtte jf. stk. 8, hvor tilskudsmodtagers samlede offentlige støtte til de samme støtteberettigede omkostninger ikke må overstige 2 mio. euro (ca. 15 mio. kr.) eller 80 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger. Eller tilskudsmodtagere kan modtage støtte jf. stk. 7, hvor der kan ydes dækning af støtteberettigede omkostninger på op til 75 mio. euro (ca. 558 mio. kr.) årligt pr. virksomhed under forudsætning af, at støtten højst dækker driftsunderskuddene og en rimelig fortjeneste i den relevante periode.

Klik her for at læse mere om statsstøtte.

Bilag, kvitteringer mv. skal ikke indsendes sammen med erklæringen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for aktivitetens økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor aktiviteten er afsluttet. I skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelsen for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014.

Opdateret 31. oktober 2023