Biblioteker får midler til digital dannelse, børns læsning og bekæmpelse af ”Fake News”

20.12.2021
Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 15 millioner kroner til projekter, der skal styrke danskernes digitale dannelse, udbygge den demokratiske samtale og sætte litteraturen i spil på nye måder.

I alt 46 projekter på folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre landet over har fået besked om, at de har fået tilskud til deres projekter. Midlerne kommer fra ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”. 

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Bibliotekerne er en vigtig brik i kampen mod fake news, misinformation og polarisering i samfundet. De er en arena for vores demokratiske samtale, og de hjælper til at sikre en fri og lige adgang til viden og informationer – uanset om man bor i en storby eller et lille lokalsamfund. Det er afgørende i en tid, hvor demokratiet er under pres på grund af tech-giganternes udvikling, og hvor en stor del af vores hverdag foregår online. 

Arbejdet med at styrke børns læselyst er en kerneopgave for bibliotekerne og de pædagogiske læringscentre. Derfor er jeg glad for, at vi med udviklingspuljen i år blandt andet støtter realiseringen af en ny digital løsning for børn, der bliver børnenes samlede digitale indgang til folkebibliotekernes materialer. En løsning, der gør det lettere at finde den næste gode læse- eller lytteoplevelse og dermed forhåbentlig vil bidrage til at styrke læseglæden og læsefællesskaber blandt børn.” 

I alt er der uddelt 15 millioner kroner fordelt på 46 projekter, hvoraf seks projekter er målrettet skolernes pædagogiske læringscentre.

Ny digital løsning for børn

Den største bevilling på 4,2 millioner kroner går i år til udviklingen af en ny digital løsning, der giver børn én samlet indgang til bibliotekernes børnelitteratur og understøtter børns læselyst. Projektet, der koordineres af Københavns Biblioteker, skal blandt andet gøre det nemt for børn i hele Danmark at finde det rigtige bogmatch til deres interesser – om det er fysisk, på skærmen eller i høretelefonerne.

Danmarks Biblioteksforening modtager 600.000 kroner og søsætter projektet ’Slå op med fake news’, som giver unge konkrete redskaber til at orientere sig i en digitaliseret verden fyldt med misinformation. De inkluderer undervisningsforløb om fake news og kildekritik på internettet, digitalt læringsmateriale, mangesidige formidlingstiltag og aktivering af unge digitale ambassadører.

Flere mindre kommuner får del i midler

Strategisk Biblioteksudvalg har i år ønsket at gøre det lettere for små kommuner at få del i puljen og dermed sikre en bedre balance mellem land og by i uddelingen. Der har derfor været færre krav til de mindre projekter. Det har vist sig at bære frugt, idet cirka halvdelen af de kommuner, der har fået tilskud, er mindre kommuner såsom Kerteminde, Langeland, Lolland og Brønderslev kommuner. 

På Brønderslev Bibliotek vil man for eksempel via målrettede Verdensmål-aktiviteter styrke børns oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i fællesskaber gennem lege og dialogisk læsning i og uden for børnehaven. Efter nedlukningen - som følge af coronapandemien - er det vigtigt, at børn og unge får en oplevelse af, at de har en rolle og er vigtige for de lokale fællesskaber. 

Fakta om puljen

Formålet med ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” er at understøtte udviklingen af bibliotekerne og deres opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Der er i 2021 afsat 25,5 millioner kroner til formålet på finansloven.

Det er Strategisk Biblioteksudvalg, der behandler ansøgninger og uddeler puljen. Strategisk Biblioteksudvalg består af otte repræsentanter fra folkebibliotekerne, Det Kgl. Bibliotek, KL, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Slots- og Kulturstyrelsen. Udvalget er nedsat af kulturministeren med det formål at målrette og kvalificere statens midler til udviklingstiltag inden for folkebiblioteksområdet. 

De strategiske indsatsområder for puljen er udstukket af kulturministeren efter drøftelse med KL på baggrund af input fra Strategisk Biblioteksudvalg, og i år er puljen udbudt med seks indsatsområder. Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget i alt 57 ansøgninger, hvoraf 46 projekter har modtaget støtte.

Se oversigten over de støttede projekter (pdf)

Læs mere om Strategisk Biblioteksudvalg

Læs mere om udviklingspuljen og de strategiske pejlemærker 2021-23

Yderligere oplysninger:

Puljekoordinator Signe Thomsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00  
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 20. december 2021