Biblioteker får midler til børns læsekultur, demokratiske samtaler og ny litteraturformidling

29.06.2022
Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 14,2 millioner kroner til projekter, der skal styrke børns læsekultur, udbygge den demokratiske samtale og sætte litteraturen i spil på nye måder.

I alt 39 projekter på folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre landet over har fået tilskud til projekter, der blandt andet omhandler demokrati, digital dannelse, litteratur, og formidling af FN’s Verdensmål. Midlerne kommer fra ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”.

Enhedschef Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Med de nye projekter viser landets folkebiblioteker endnu engang, at de spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe rum for den demokratiske samtale og sikre at alle borgere har fri og lige adgang til viden - uanset om man bor i en storby eller et lille lokalsamfund. En anden vigtigopgave for bibliotekerne og de pædagogiske læringscentre er at inspirere til læselyst og læseglæde. Derfor er jeg glad for, at vi med udviklingspuljen i år blandt andet støtter et stort samarbejdsprojekt om børns læsekultur, der vil gentænke hvordan bibliotekerne formidler til og med børn. Projektet involverer biblioteker i hele 46 af landets kommuner og er et fantastisk eksempel på, at vi i det danske biblioteksvæsen har et meget velfungerende samarbejde på tværs af hele landet til gavn for dem, der skal bruge bibliotekerne.”

I alt er der uddelt 14,2 millioner kroner fordelt på 39 projekter, hvoraf fem projekter er målrettet skolernes pædagogiske læringscentre.

Biblioteker i 46 kommuner sammen om børns læsekultur

Blandt projekterne er bl.a. Aalborg Bibliotekernes samarbejde med bibliotekerne i Aarhus og Herning og Det Digitale Folkebibliotek. Projektet vil revolutionere bibliotekernes arbejde med børns læsekultur ved at gøre børneinddragelse til en kongstanke, når bibliotekerne formidler litteratur til børn.

Biblioteker og børn skal i fællesskab udforske, hvordan litteraturformidling bliver på børnenes præmisser ved at tage udgangspunkt i børnenes ønsker og interesser, både på nationalt og lokalt niveau. Målet er at skabe gennemslagskraftige og varige forandringer i børns udfordrede læsekultur. Biblioteker i 43 andre kommuner inddrages også undervejs, og projektet når ud til 4.000 børn.

Biblioteket på roadshow i Skive

I Skive Kommune vil biblioteket, sammen med lokale museer og skolens pædagogiske læringscentre i de mindre byer, lave foredrag og arrangementer, der samler de små lokalsamfund om fælles aktiviteter på tværs af generationer. Med Biblioteksbussen som samlingspunkt, tager biblioteket på tur til landsbyerne for at skabe fællesskab og fælles viden på tværs af aldersgrupper.

Fakta om puljen

Formålet med ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” er at understøtte udviklingen af bibliotekerne og deres opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Midlerne udmøntes som ansøgningspulje og andre initiativer, der understøtter formålet.

Det er Strategisk Biblioteksudvalg, der behandler ansøgninger og uddeler puljen. Strategisk Biblioteksudvalg består af otte repræsentanter fra henholdsvis folkebibliotekerne, Det Kgl. Bibliotek, KL, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Slots- og Kulturstyrelsen. Udvalget er nedsat af kulturministeren med det formål at målrette og kvalificere statens midler til udviklingstiltag inden for folkebiblioteksområdet.

De strategiske indsatsområder for puljen er besluttet af kulturministeren efter drøftelse med KL på baggrund af input fra Strategisk Biblioteksudvalg, og i år er puljen udbudt med seks indsatsområder. Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget i alt 72 ansøgninger, hvoraf 39 projekter har modtaget støtte.

Se oversigten over de støttede projekter (pdf)

Læs mere om Strategisk Biblioteksudvalg

Læs mere om udviklingspuljen og de strategiske pejlemærker 2021-23

Yderligere oplysninger:

Puljekoordinator, Nina From Jensen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 01. august 2022