Kunstkritik, viden og debat

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af kunstkritik, viden og debat inden for billedkunstområdet.
Note:

Der er én årlig ansøgningsfrist.

Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger en måned før fristen. Bemærk, at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Vi anbefaler, at du i god tid forbereder de obligatoriske bilag, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Se under "Hvad skal ansøgningen indeholde".

Tilmeld dig infomail fra billedkunst www.kunst.dk/tilmeld-nyhedsbrev

Kunstområde :

Frist

 • 15.08.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Aktører, som producerer og faciliterer kunstkritik, viden og debatinden for billedkunstområdet.

Her kan du læse mere, om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • driftsomkostninger som fx husleje, administration, løn til administrative medarbejdere o.lign.
 • enkeltstående anmeldelser, artikler, kronikker o.lign.
 • kunstformidling og kunstkritik som publiceres i dagspressen.  
 • udstillingskataloger og monografier.
 • enkeltpersoners individuelle deltagelse i konferencer og seminarer.
 • prisuddelinger, præmieringer og lignende hædersbevisninger.
 • diæter og lokaltransport.udgifter til et projekt, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger).
 • projekter og aktiviteter, som er påbegyndt inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtalen om samtidskunsten i Danmark både i de professionelle kunstmiljøer og i en bredere offentlighed.

Udvalget ønsker at se ansøgninger fra professionelle kunstfaglige aktører, der står for at udvikle og gennemføre projekter, som producerer og faciliterer kunstkritik, viden, dialog og debat om samtidskunsten.

Dette kan ske gennem platforme for kunstkritik og kunstformidling, der kan søge til redaktionelt indhold for et år ad gangen. Eller til radio- eller TV programmer, podcasts, arrangementer, seminarer og konferencer, osv. Udvalget ønsker at støtte ambitiøse og nytænkende formater, der har en høj grad af tilgængelighed og synlighed og bidrager væsentligt til udviklingen af samtidskunsten i hele landet.

Ansøgninger til formidlingsprojekter og lignende aktiviteter (fx et debatarrangement), der knytter sig til en særskilt udstilling, skal fortsat inkluderes i ansøgninger til puljen ”Værkproduktion og udstillinger” eller i ansøgninger til puljen ”Etårigt udstillingsprogram”.

”Kunstkritik, viden og debat” er målrettet projekter og aktiviteter, der ikke kun er knyttet til en særskilt udstilling, men går på tværs, fx ved at beskæftige sig med flere udstillinger eller flere kunstnere, med mere tværgående tendenser og problematikker indenfor samtidskunsten, gerne med et internationalt perspektiv og med internationale bidragsydere. Eller ved på anden måde at formidle samtidskunstens betydning og værdi for en bredere offentlighed.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier: 

 • Kunstkritik, viden og debat projektet har et højt kunstfagligt niveau. 
 • Kunstkritik, viden og debat projektet medvirker til at udvikle den danske samtidskunstscene. 
 • Kunstkritik, viden og debat projektet medvirker til at formidle billedkunstens betydning og værdi for en bredere offentlighed. 
 • Kunstkritik, viden og debat projektet nytænker formater. 

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau
I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau vægter projektstøtteudvalget, at ansøger kort, konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til. Udvalget foretager en samlet vurdering ud fra tre kriterier:

 1. Faglig helhed
  Er der sammenhæng imellem idé og form?
  Udvalget prioriterer ansøgninger, der demonstrerer en kompetent og gennemtænkt anvendelse af billedkunstneriske virkemidler, herunder medier, materialer, teknik og idémæssigt indhold. Vi finder det væsentligt, at der er overensstemmelse mellem projektets indholds- og udtryksformer i den givne kontekst.
   
 2. Nødvendighed
  Hvad vil projektet formidle? 
  Kunsten er for os alle, men har værdi og relevans for hver enkelt på forskellige måder. Udvalget ønsker at fremme æstetisk forståelse og samtalen om kunst med et blik for mangfoldighed og diversitet. Her lægger vi vægt på en reflekteret bevidsthed hos ansøgeren i forhold til kunstens rolle og betydning set i lyset af historiske, samfundsmæssige, etiske og miljømæssige problemstillinger.
   
 3. Nye perspektiver
  Stiller projektet spørgsmål til vores fælles virkelighed, og bringer det nye erkendelser med sig?
  Her vurderer udvalget, om ansøgningerne udviser vilje og mod til at udvikle billedkunstens udtryk og genrekonventioner på tankevækkende og eksperimenterende vis.  

Spredning af kunststøtten
Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Bæredygtighed
Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: Projektbeskrivelse og budget udfyldt i den obligatoriske skabelon, som du henter her. Projektbeskrivelsen kan være på dansk eller engelsk.
  • I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være udvikling og gennemførelse af projekter, som producerer og formidler viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
  • Bilag 2: CV på maksimum én side per person, der er involveret i udvikling og gennemførsel af viden, dialog og debat projektet. CV’erne må samlet set fylde maksimum 10 sider.
  • Bilag 3: Skriftlig aftale, for eksempel en e-mail fra udstillingsstedet, distributøren, platformen, der bekræfter perioden for projektet (filformat: Word eller PDF). Det er ikke nødvendigt at vedlægge en skriftlig aftale, når det er udstillingsstedet, distributøren eller platformen selv, der søger om tilskud.
 • Bilag 4: Billedmateriale, der visualiserer det ansøgte projekt om viden, dialog og debat. Det kan også være billedmateriale, der dokumenterer tidligere gennemførte projekter inden for viden, dialog og debat, der fungerer som reference for denne ansøgning (filformat: PDF eller JPG). Billedmaterialet må maksimum fylde 5 A4-sider. Billedmateriale, der overstiger fem A4-sider, vil ikke blive taget i betragtning.                   

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023