Midlertidig og målrettet ordning for faste omkostninger til restriktionsramte kulturinstitutioner på Kulturministeriets område som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 01.11.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Denne ordning gælder for institutioner m.v., som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang som følge af en af nedenstående COVID-19-restriktioner.

Klik på den restriktion, der gælder for din institution for vigtig information om ansøgningskrav, kompensationsperiode, referenceperioder og kompensationssatser:

 

Krav til alle ansøgere

Institutionen m.v. skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020.

Hvis du søger om kompensation efter krisebestemmelsen (se nedenfor under ”Vær opmærksom på statsstøttereglerne”), skal din institution dog være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 9. marts 2020.

Desuden skal den ansøgende institution være en forening, selvejende institution eller fond m.v. (herefter kaldet ”institution/institutionen”), som hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor det offentlige tilskud til drift udgør mindst halvdelen og forventes vedvarende at dække mindst halvdelen af institutionens ordinære driftsudgifter.

En institution hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen eller Børne- og Undervisningsministeriet eller dets underordnede myndigheder yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter, eller det statslige driftstilskud fra de ovennævnte ministerier mv. er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer (f.eks. Statens Kunstfond) eller en selvejende institution mv. (f. eks. Det Københavnske Teatersamarbejde). 

Hvis en institution modtager kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af nedenstående vejledning  udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvilken statslig myndighed institutionen skal indgive sin ansøgning til.

Vejledning om til hvilken statslig myndighed ansøgningen skal indgives (pdf)

Hvem kan ikke søge?

Institutioner kan ikke i samme periode søge om kompensation både fra denne ordning og fra kompensationsordningen for faste stedbundne omkostninger (”faste light”). Det er dog muligt at skifte til denne ordning, hvis din institution allerede har søgt ”light”-ordningen, så længe det sker inden den relevante ansøgningsfrist. Det kræver, at du indsender en ny ansøgning med revisorerklæring til SLKS. De overlappende kompensationsdage i ansøgningerne vil blive modregnet.

Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Institutioner, som modtager mindre end 50 % i offentligt tilskud til drift, skal søge kompensation via Erhvervsstyrelsen.

Hvis du som ansøger ved eller anser det for helt overvejende sandsynligt, at institutionens offentlige driftstilskud falder til under 50 % i 2021 og de efterfølgende år, skal du søge Erhvervsstyrelsens ordning for kompensation for faste omkostninger, da det offentlige tilskud til institutionens drift derved ikke forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af de ordinære driftsudgifter.  Erhvervsstyrelsens ordning for ”faste omkostninger light” kan findes her.

Institutioner, som modtager 50 % eller mere i offentligt tilskud til drift, men som ikke hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, skal søge kompensation hos det ministerium, institutionen hører under.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021.

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af den ansøgende institutions omsætningsnedgang.

Du finder de satser, der gælder for din institution, i vejledningen for den restriktion, din institution er underlagt. Find links til vejledningerne for de enkelte restriktioner øverst i dette dokument.

Vigtige begreber

Hvad er kompensationsperioden?

Perioden, hvor den restriktionsramte institution skal opgøre sine forventede faste omkostninger. Kompensationsperioden er fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021. Institutioner med lukkepåbud kan opnå kompensation i det tidsrum inden for kompensationsperioden, hvor påbuddet har været gældende.

Hvad er referenceperioden?

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, institutionens kommercielle omsætningsnedgang skal opgøres i forhold til. Referenceperioden er den 1. marts 2019 til og med den 30. juni 2019. Hvis dette sammenligningsgrundlag ikke er retvisende, kan du i forbindelse med ansøgning anmode om at anvende en alternativ referenceperiode.

Hvad er faste omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste omkostninger. En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode.

Faste omkostninger kan for eksempel være husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, renteomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

Der ydes ikke kompensation for:

 • ·         omkostninger til løn
 • ·         omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer, samt sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal den kommercielle omsætning opgøres i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den kommercielle omsætningsnedgang.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger?

Institutionen kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste omkostninger for 200.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 200.000 x 0.40 = 80.000 kr.

Institutioner kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis deres kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned i løbet af kompensationsperioden.

I den obligatoriske beregningsmodel, som skal bruges i ansøgningen, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Inden du ansøger, skal du læse vejledningen for den restriktion, din institution er underlagt. Her finder du blandt andet vigtig information om, hvilken kompensationsperiode og hvilke kompensationssatser der gælder for din institution. Du finder links til disse vejledninger øverst i dette dokument.

Hvis du vil søge ordningen for en eller flere af de ovennævnte restriktioner, bedes du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen på corona-inst@slks.dk med henblik på at få udleveret de obligatoriske skabeloner og bilag til brug for ansøgningen.

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Kompensationen kan endvidere nedsættes, hvis Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at ikke alle de udgifter, som ansøger søger kompensation for, er faste stedbundne omkostninger som defineret ovenfor.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Vær opmærksom på statsstøttereglerne

Ordningen for faste omkostninger er omfattet af EUs statsstøtteregler. Du skal selv angive i din ansøgning, hvilket regelsæt du søger under. Det kan have betydning for størrelsen på din kompensation, hvilken mulighed du vælger.

Krisebestemmelsen:

Under krisebestemmelsen fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2. b.  kan der maksimalt opnås kompensation på 30 mio. kr. pr. måned.

Institutioner, der ansøger under en af ovenstående restriktioner, kan vælge at modtage kompensation efter krisebestemmelsen, forudsat at den har en omsætningsnedgang på minimum 35 %, der er direkte relateret til restriktionen.

For at modtage kompensation efter krisebestemmelsen er det en betingelse, at institutionen er registreret i CVR senest den 9. marts 2020.

Læs mere om krisebestemmelsen fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2. b. her.

TF 3.1:

Alle institutioner med en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % kan vælge at blive kompenseret efter punkt 3.1 i de midlertidige COVID-19 bestemmelser (også kaldet TF 3.1).

Hvis din institution kompenseres efter TF 3.1, kan der maksimalt opnås kompensation på et beløb svarende til 1,8 mio. EURO indtil 31. december 2021.

Alle institutioner, der kompenseres efter TF 3.1, modtager kompensation efter trappemodel 1 ovenfor (se ”hvor meget kan der søges om”).

TF 3.12

Hvis din institution er stiftet før den 9. marts 2020 og har udækkede faste omkostninger—det vil sige underskud—i kompensationsperioden, kan I vælge i stedet af at blive kompenseret efter punkt 3.12 i de midlertidige COVID-19 bestemmelser (også kaldet TF 3.12). Vælger du dette, kan din institution maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned, dog maksimalt 10 mio. EUR indtil den 31. december 2021.

Kompensationen efter 3.12 må ikke overstige:

 • 90 pct. af institutionens udækkede faste omkostninger for institutioner med ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, og som har en kommerciel omsætning eller en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra institutionens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020, eller
 • 70 pct. for øvrige institutioner.

Hvis du vælger denne bestemmelse, skal du i ansøgningsskemaet oplyse institutionens udækkede omkostninger i kompensationsperioden, samt hvorvidt institutionen har færre end 50 fuldtidsbeskæftigede og en kommerciel omsætning eller balancesum på mindre end 10 mio. EURO fra institutionens senest aflagte årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020.

Herudover gælder, at institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støtte forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, ikke er berettiget til kompensation efter denne ordning.

Dog er institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, berettiget til at modtage kompensation under TF 3.1. og TF 3.12., uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019.

Særligt for institutioner, der søger om kompensation efter krisebestemmelsen

Når din institution søger kompensation efter krisebestemmelsen og dens seneste resultat (årsregnskab) er negativt, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger med en andel af institutionens seneste resultat, ganget med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger. Den andel af institutionens resultat, der reduceres med, beregnes som antal dage i perioden med lukkepåbud divideret med 365.

Hvis denne reduktion udgør mere end 50 % af kompensationsbeløbet, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 % af kompensationsbeløbet.

Selvom din institution har negativt resultat, reduceres kompensationen ikke, hvis:

 • institutionens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 samlet set er positivt, eller institutionens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og 
 • institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. 
 • Sådan skal du opgøre din institutions seneste resultat (jf. bekendtgørelse nr. 1705 af den 17. august 2021, § 4, nr. 14):
 • Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

Kontrol og tilbagebetaling 

Du skal senest den 1. marts.  2021 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis din institution blev kompenseret efter Temporary Framework 3.12, skal du også indsende en opgørelse over dens faktiske udækkede omkostninger, Oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Hvis du er blevet kompenseret efter krisebestemmelsen og din institutions seneste resultat (årsopgørelse) er negativt, skal du yderligere indsende resultat for kompensationsperioden.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal ansøger afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 15 arbejdsdage fra sagen er fuldt oplyst.  

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte kulturinstitutioner på kulturministeriets område som følge af COVID-19 har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1294 af den 8. juni 2021.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 1. marts 2022 skal ansøger indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Opdateret 31. marts 2023