Bladpuljen

Distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Ansøgning til blade, som er udkommet i 2023.
Note:

Ansøgningsfristen var torsdag d. 11. januar 2024 kl. 14.00.

Kunstområde :

Frist

  11.01.2024, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Foreninger og udgivere af blade og tidsskrifter, der udkommer på et ideelt grundlag, og som opfylder nedenstående kriterier:

 • Bladet udkommer med mindst to numre pr. kalenderår
 • Bladet distribueres i trykt form i Danmark samt fra Danmark til Færøerne og Grønland
 • Bladet distribueres i abonnement eller til betalende medlemmer af foreninger, organisationer mv., hvor der med medlemmer også menes donorer, faddere, bidragsydere og lignende, der kan sidestilles med medlemmer af foreninger og organisationer, og
 • Bladet distribueres via forsendelser - dvs. via postvæsen eller anden distribution, som udgiver betaler for, og hvor udgifter til distributionen kan dokumenteres.

Derudover skal hovedindholdet i bladet udgøres af ét af følgende emner:

 • Almennyttige eller almenvelgørende emner, fortrinsvis generel information om samfund og omverden, sociale forhold, sundhed og sygdom.
 • Humanitære organisationers virke.
 • Undervisning og skoleforhold, herunder enkelte fag.
 • Idræt, fortrinsvis information om idrætsgrene og foreningsliv i tilknytning hertil.
 • Kunst og kultur, fortrinsvis information om billedkunst, litteratur, musik, teater og film, samt kulturformidling og -bevaring.
 • Miljø, fortrinsvis information om naturbevaring og -forbedring, alternativ energi, miljøbeskyttelse og -opretning.
 • Religiøse emner, dvs. blade udgivet af trossamfund, en sammenslutning af trossamfund eller en organisation, der er oprettet af et eller flere trossamfund eller kreds af trossamfundsmedlemmer. Ved et trossamfund forstås en organisation/forening, der er anerkendt eller godkendt som trossamfund i henhold til Justitsministeriets praksis.

Det er ikke tilstrækkeligt, at foreningens, sammenslutningens eller organisationens formål ligger inden for en af emnekategorierne ovenfor. Det er hovedindholdet i bladet, der skal ligge inden for et af emnerne.

Er du berettiget til at søge?

Selvom bladets hovedindhold falder inden for et af ovennævnte emner, kan der ikke ydes tilskud til udgiveren af et blad, hvis bladet ligger inden for følgende kategorier:

 • Statslig/regional/kommunal information, dvs. blade udgivet af statslige, regionale eller kommunale myndigheder, styrelser og institutioner eller i forbindelse med det arbejde, der udføres i eller af sådanne institutioner. Disse institutioner afgrænses i den sammenhæng således, at det drejer sig om institutioner, der indgår i den offentlige forvaltning, som egentlige statslige, regionale eller kommunale institutioner, eller institutioner, der kan sidestilles hermed, såsom private institutioner, foreninger m.v., hvis løbende drift udelukkende finansieres af offentlige midler.
 • Ugeblade og magasiner, dvs. blade af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål samt blade udgivet med henblik på markedsføring eller branding af virksomheder, produkter eller ydelser, med mindre der er tale om blade, der udsendes til indehavere af årskort, foreningsmedlemskort o.l. til kulturelle institutioner o.l.
 • Erhvervsfaglige blade, dvs. blade udgivet med henblik på en bestemt erhvervsfaggruppe, udøvere af et bestemt erhverv eller for at informere om et bestemt erhverv, samt blade, som retter sig mod en bestemt interessegruppe, der har en væsentlig fælles interesse af økonomisk karakter, såsom grundejerforeninger og lejerforeninger. Blade, der udgives med henblik på rent faglig information inden for et bestemt erhverv, uden at beskæftige sig med emner af fagpolitisk eller økonomisk karakter, kan dog modtage tilskud.
 • Fagforeningsblade, dvs. blade udgivet af fagforeninger og faglige sammenslutninger, der har en væsentlig fælles interesse af økonomisk karakter. Blade, der udgives med henblik på rent faglig information inden for et bestemt erhverv, uden at beskæftige sig med emner af fagpolitisk eller økonomisk karakter, kan dog modtage tilskud.
 • Hobbyblade, dvs. blade udgivet af foreninger, organisationer mv. med henblik på at præsentere eller informere om hobbyprægede aktiviteter, bortset fra egentlig idræt.
 • Videnskabelige blade, dvs. blade udgivet af offentlige og private forskningsinstitutioner med henblik på at præsentere eller informere om disses forskning.
 • Politiske blade, dvs. blade udgivet af politiske partier, sammenslutninger og foreninger, herunder disses lokalforeninger.

Hvad er formålet med ordningen?

Det er hensigten at støtte udgivere, som på et ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning eller fremmer foreningslivet.

Sådan vurderes din ansøgning

Et fordelingsudvalg, som kulturministeren har nedsat, afgør om et blad er berettiget til distributionstilskud efter ovennævnte kriterier. 

Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Der er kun adgang til blanketten – og dermed mulighed for at ansøge – i måneden op til ansøgningsfristen.

Til ansøgningsblanketten skal du vedhæfte en række bilag. I Vejledning til ansøgning om distributionstilskud Bladpuljen 2024 kan I læse nærmere om de forskellige bilag, samt hvordan de forskellige betingelser skal forstås, og om hvordan du skal udfylde de enkelte felter i ansøgningsblanketten.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Opgørelsesskema: Opgørelsesskemaet skal udelukkende udfyldes og vedhæftes ansøgningen, hvis I fik et tilskud fra Bladpuljen i 2023, der var større end 100.000 kr. eller hvis I ikke fik tilskud fra Bladpuljen i 2023. I skemaet skal I anføre faktiske oplysninger om antal numre, sidetal pr. nummer, antal udsendte eksemplarer, samt de samlede distributionsudgifter i 2023. 
 • Revisorerklæring: En særskilt revisorerklæring skal vedlægges, hvis jeres tilskud for 2023 var større end 500.000 kr.
 • Dokumentation for de faktiske distributionsudgifter: Hvis jeres tilskud for 2023 var større end 100.000 kr. eller hvis I ikke modtog tilskud i 2023, skal der indsendes dokumentation for de faktiske distributionsudgifter. Bemærk, at der er ændret i kravet til dokumentation for distributionsomkostningerne, idet der nu skal indsendes dokumentation for alle numre udgivet i 2023.
 • Sidste nummer af jeres blad fra 2023 i pdf-format: Som en del af sagsbehandlingen kontrolleres det ansøgte blads indhold. Det sidste blad fra 2023 skal derfor vedhæftes ansøgningsblanketten i en PDF-udgave eller et andet læseligt format. Er filen for stor til indsendelse komprimeres filen af ansøger.

Tjek nedenfor, hvad din ansøgning skal indeholde:
 

Hvad skal din ansøgning indeholde?

Hvis I ikke modtog tilskud i 2023

Under 100.000 kr.

100.000-500.000 kr.

Over 500.000 kr.

Opgørelsesskema

X

 

X

X

Revisorerklæring

 

 

  

X

Dokumentation for distributionsudgifter

X

 

X

X

Sidste nummer af bladet i 2023 (i pdf)

X

X

X

X


Det er en god ide at have alle bilag klar, inden du begynder at udfylde ansøgningsblanketten.

I revisionsinstruksen kan du læse om kravene til revision herunder revisorunderskrift / revisionserklæring.

Opgørelsesskemaet skal udfyldes for alle blade, der fik et tilskud fra Bladpuljen i 2023, der var større end 100.000 kr., blade som slet ikke fik tilskud i 2023 eller for blade som er udtaget til stikprøvekontrol.

Opgørelsesskemaet er et excel-ark, hvori faktiske oplysninger om distributionsforhold angives. Vær opmærksom på, at det er de faktiske tal for 2023, som skal anvendes ved ansøgning til Bladpuljen 2024.

Der er fire forskellige opgørelsesskemaer:

Hvad kan indgå i angivelsen af faktiske distributionsudgifter?

I angivelsen af de faktiske distributionsudgifter kan alle direkte udgifter (fx tillægsudgifter som administrations- og indleveringsgebyr) forbundet med distribuering af bladet indgå.

Alle udgifter forbundet med produktion af bladet - herunder tryk af bladet - er ikke tilskudsberettiget og kan således ikke indgå i angivelsen af de faktiske distributionsudgifter.

Stikprøvekontrol

For tilskudsmodtagere, der i 2023 har modtaget tilskud på mindre end 100.000 kr., vil 5% blive udtaget til stikprøvekontrol. Alle ansøgere skal derfor kunne dokumentere de faktiske forhold, der er angivet i ansøgningen til Bladpuljen 2024.

Hvis I bliver udtaget til stikprøvekontrol, skal der som udgangspunkt indsendes følgende oplysninger:

 • Opgørelsesskema: Opgørelsesskemaet skal være underskrevet af regnskabskyndig eller udgivers normale revisor, eksempelvis foreningens valgte revisor. Det må blot ikke være den samme person, som indsendte ansøgningen.
 • Dokumentation for distributionsudgifter: Der skal foreligge dokumentation for distributionsudgifterne for alle udsendelser af bladet i 2023.

Ansøgere, der er udtaget til stikprøvekontrol, vil pr. mail få direkte besked umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Økonomi

Tilskud fra Bladpuljen ydes for et kalenderår af gangen. Hele puljen fordeles mellem alle de tilskudsberettigede blade.

Tilskuddet beregnes efter et pointsystem på grundlag af ansøgningsskemaets oplysninger om bladets sidetal og antallet af distribuerede eksemplarer pr. år. Der ydes ikke tilskud til blade, som husstandsomdeles eller sendes gratis til større eller mindre målgrupper af modtagere, som ikke er abonnementer, betalende medlemmer af foreninger eller lignende. Der henvises til bekendtgørelsens § 6, hvor reglerne for pointfordeling er beskrevet nærmere.

Tilskuddet kan ikke overstige de faktiske afholdte udgifter til forsendelsen.

Tilskud for 2024 beregnes på grundlag af de faktiske oplysninger for antal numre, gennemsnitligt sidetal, antal abonnenter / medlemmer og distributionsudgifter for 2023. Der skal således ikke senere indsendes dokumentation.

For tilskudsmodtagere, der i 2023 har modtaget tilskud på mindre end 100.000 kr. vil 5% blive udtaget til stikprøvekontrol. Alle ansøgere skal derfor kunne dokumentere faktiske forhold.

Bundgrænse og titelloft

Der er ved bekendtgørelse fastsat en titelbundgrænse for tildeling af tilskud på 5.000 kr. Er det udregnede tilskud til en given publikation mindre end 5.000 kr., udbetales tilskuddet ikke. Der er tillige fastsat et titelloft på 750.000 kr. Er det udregnede tilskud til en given publikation højere end 750.000 kr. udbetales den del, der ligger over titelloftet ikke.
 

Hvornår får du svar?

Bladpuljens Fordelingsudvalg træffer afgørelse på sit møde i foråret 2024. Herefter skal mødereferatet godkendes og tilskuddene beregnes. Svar på ansøgning og foreløbigt tilskud kan forventes herefter. Det endelige tilskud bliver beregnet efter behandling af eventuelle klager. 

Tilskud fra Bladpuljen udbetales i maj / juni i tilskudsåret. Tilskud udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet til det CVR-nr., der er oplyst i ansøgningsblanketten.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningen via ansøgningsmodulet, opfordrer vi til, at du downloader kvitteringen for indsendelse af ansøgningen. Det er kun muligt at downloade kvitteringen ved indsendelse, og kvittering kan således ikke blive tilsendt på mail. Husk at tjekke, om alle oplysninger i din ansøgning er korrekte.

Lovgrundlag

Bladpuljen fordeles jf. Lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt Bekendtgørelse nr. 1181 af 2. november 2017 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Bladpuljens Fordelingsudvalg, der træffer afgørelse om tilskud fra Bladpuljen.

 

Opdateret 31. marts 2023