Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2021 er klar

30.06.2022
2021 var præget af public service-redegørelserne og i særdeleshed public service-redegørelsen fra Kulturradio Danmark A/S. Men også implementeringen af AVMS-direktivet og genudbuddet af den regionalt opdelte DAB-blok 3 har fyldt for nævnet.

Årsberetningen for 2021 fra Radio- og tv-nævnet er netop blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

I 2021 blev der gennemført et genudbud af det regionalt opdelte DAB-blok 3 net. Der endte med at være konkurrence om tilladelserne i flere af regionerne, og efter udbuddet blev der fordelt 94 ud af 97 ledige programtilladelser.

Året bar også præg af implementeringen af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester – også kendt som AVMS-direktivet - som fandt sted ved en ændring af radio- og fjernsynsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2020.

Radio- og tv-nævnet har bl.a. foretaget en større indsats for at registrere lineære tjenester og on demand-tjenester under dansk myndighed. Derudover har nævnet haft fokus på at informere aktørerne omkring de nye regler, særligt vedrørende aldersmærkning af programmer og tilgængeliggørelse af programvirksomheden for personer med handicap. I den forbindelse afholdt nævnet et informationsmøde i november 2021.

Særligt behandlingen af public service-stationernes public service-redegørelser har fyldt meget i beretningsåret, hvor i særdeleshed behandlingen af Kulturradio Danmark A/S’ (”Radio Loud”) første redegørelse har krævet øget fokus.

Som noget nyt valgte Radio- og tv-nævnet at sende public service-redegørelserne fra henholdsvis Radio FM4 A/S og Kulturradio Danmark A/S i offentlig høring, idet nævnet ønskede at skabe videst mulig åbenhed og transparens om radio- og tv-foretagenders arbejde.

Public service-medievirksomheder spiller en stor rolle i samfundet og for den offentlige debat, og nævnet fandt, at der en naturlig interesse i, at disse medievirksomheder lever op til de krav, der er stillet til dem i kontrakter og tilladelser, hvilket er så væsentligt, at nævnet gerne ville involvere offentligheden endnu mere.

I efteråret fremkom Radio- og tv-nævnet med sin udtalelse over public service-redegørelsen fra Kulturradio Danmark A/S, hvor nævnet rettede kritik af manglende opfyldelsen af væsentlige punkter. Nævnet godkendte redegørelsen samlet set men fandt samtidig anledning til at påtale stationens underopfyldelse af live-forpligtelsen, manglende efterlevelse af kravene til lytterinteraktion - herunder mulighed for interaktion via kanalens hjemmeside og app - kanalens manglende nyheds- og aktualitetsredaktionelle tilstedeværelse ude i landet samt kanalens manglende iagttagelse af forpligtelsen til at indhente Radio- og tv-nævnets godkendelse, førend væsentlige ændringer foretages.

Desuden traf nævnet afgørelse om at iværksætte et særligt tilsyn med stationen, hvor stationen inden en given frist skulle redegøre for, hvordan kanalen ville sikre overholdelsen af de påtalte forhold samt efterfølgende redegøre for, hvordan opfyldelsen af punkterne er blevet implementeret. Endelig blev stationen bedt om en redegørelse for de planer, som vedrørte ændringer i program, profil og organisation.

Læs Radio- og Tv-nævnets årsberetning 2021 

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 01. august 2022