Radio- og tv-nævnet godkender ejerskifte men fastsætter vilkår for Kulturradio Danmark A/S

12.11.2021
Radio- og tv-nævnet godkender ejerskiftet i Kulturradio Danmark A/S på betingelse af, at programtilladelsen overholdes, giver afslag på dispensation fra timenyhedskravet, anviser den primære målgruppe og tager navneskiftet til 24syv til efterretning.

Radio- og tv-nævnet har på sit møde torsdag den 4. november 2021 truffet afgørelser om en række forhold vedrørende Kulturradio Danmark A/S.

Radio Diablo ApS, Radio Max Danmark ApS og Foreningen Radio Limfjord, der tilsammen ejer 51,1 pct. af aktiekapitalen i Kulturradio Danmark A/S ønsker at trække sig ud af ejerkredsen bag Kulturradio Danmark A/S. Med ejerskiftet sker der en overdragelse af deres kapitalandele til Berlingske Media A/S, således at Berlingske Media A/S’ ejerandel herefter vil være 91,1 pct.

Nævnet har godkendt ejerskiftet i Kulturradio Danmark A/S, men på det vilkår, at Berlingske Media A/S sammen med de to øvrige tilbageværende ejere indestår for, at programtilladelsen i det hele bliver overholdt. Nævnet har desuden stillet krav om, at der i forbindelse med den næste public service-redegørelse aflægges regnskab for, hvor mange ressourcer der bruges til produktion af podcasts, der ikke indgår i flow-radioen via DAB. Det understreger nævnets opmærksomhed på, at den offentlige støtte er givet til at drive en lineær public service-radiokanal med fokus på kultur via DAB.  

Formand for Radio- og tv-nævnet, Søren Sandfeld Jakobsen, siger:

”Det afgørende for Radio- og tv-nævnet er, at programtilladelsen bliver overholdt, uanset om ejerforholdene skifter. Det er noget, vi er meget opmærksomme på, og som vi kommer til at følge særdeles tæt. Det er også derfor, at vi fastholder det særlige tilsyn med kanalen. Betingelserne i tilladelsen skal overholdes, og kravene til flow-radio må ikke udvandes af et eventuelt fokus på podcast fra Kulturradio Danmark A/S’ side. Derfor har vi opstillet nogle betingelser for afgørelsen, der skal sikre, at dette ikke sker”.  

Ud over spørgsmålet om ejerskifte har nævnet også taget stilling til kanalens planer for at rette op på de forhold, som nævnet påtalte ved sin afgørelse den 5. oktober 2021. Planerne vedrører forhold om blandt andet live-sending, lytterinddragelse, tilstedeværelse ude i landet og iværksættelse af væsentlige ændringer uden nævnets godkendelse. Nævnet har med enkelte bemærkninger godkendt disse planer. Kulturradio Danmark A/S skal senest den 4. februar 2022 have gennemført implementering af tiltagene. 

Radio- og tv-nævnet har derimod ikke godkendt dispensationsanmodninger vedrørende ændrede rammer for timenyheder. Dette ligger i tråd med den tidligere afgørelse, hvor nævnet ikke godkendte dispensationsanmodninger vedrørende live-sendinger, og afspejler i det hele taget nævnets fokus på, at de forudsætninger og det grundlag, som Kulturradio Danmark A/S vandt udbuddet på i 2019, ikke langsomt ændres eller udvandes.

Radio- og tv-nævnet har derudover taget stilling til, hvorvidt Kulturradio Danmark A/S kan ændre sin målgruppe og sit navn for radiostationen til 24syv. Nævnet bemærker i den forbindelse, at spørgsmålet om navn ikke er reguleret i programtilladelsen og ikke var en del af skønhedskriterierne i forbindelse med udbuddet. Derfor er der ikke lagt vægt på radiokanalens navn ved tildeling af tilladelsen, og der er dermed ikke tale om en ændring, der kræver nævnets forudgående godkendelse. Nævnet tager på denne baggrund oplysningen om navneskifte til efterretning. I forhold til målgruppen har nævnet understreget, at kanalens primære målgruppe er og skal være de 15-32-årige. 

Læs afgørelserne fra Radio- og tv-nævnet

Læs pressemeddelelsen ”Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse vedrørende Radio LOUD

Yderligere oplysninger: 

Formand Søren Sandfeld Jakobsen, Radio- og tv-nævnet, tlf.: 29 26 47 35
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 12. november 2021