Restaurering af Amaliehaven

Den 1. oktober 2022 påbegynder Slots- og Kulturstyrelsen restaurering af Amaliehaven. Arbejdet vil vare til december 2023.

Den omfattende restaurering skal sikre og tydeliggøre havens arkitektoniske værdier, og samtidig opdatere teknikken, der i havens snart 40-årige levetid er udtjente. 

Restaureringsarbejdet gennemføres med en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 65 millioner kr. 
Arbejderne udføres nænsomt for at tage hensyn til Amaliehavens velvoksne planter og træer, der så vidt muligt vil blive genanvendt. Når Amaliehaven åbner igen i 2023, vil den derfor i sin helhed fremstå, som da haven blev indviet i 1983.

 • Restaurering af bygværker, herunder bastioner, trapper, ramper, havemure. Arbejdet omfatter bl.a. udskiftning af membran, drænlag, isolering, afretning af betondæk og renovering af afløbsinstallationer.
 • Afrensning af kalksten og udskiftning af fuger.
 • Partiel omlægning af granitflise- og chaussestensbelægning.
 • Istandsættelse af springvand og kaskadeanlæg.
 • Istandsættelse af underjordiske rum, herunder inddækning af vandreservoir og teknikrum.
 • Udskiftning af knækkede beton- og granitfliser.
 • Udskiftning af installationer, herunder elanlægget (udskiftning af styretavler, automatik, CTS, alarmer, overløbssikring). Udskiftning af springvandspumper og dyser. Ny kabelføring under belægning til lamper og nye styretavler.
 • Restaurering af havens inventar, herunder pullertlamper, lysmaster, bænke og gelændere. Herunder hører også optimering af havens belysning, dels via eksisterende armaturer men også særlig indirekte belysning af planter og haverum. Mindre istandsættelse af kunstværker. 
 • Genplantning af træer, buske, bunddækkeplanter og stauder, herunder unikaplanter. 

Restaureringsarbejdet gennemføres fra den 1. oktober 2022 til december 2023. 

Det er desværre nødvendigt at lukke haven for besøgende i perioden. Kiosken og toiletterne i den nordlige ende af haven vil også være lukket fra medio september 2022.

Vi henviser til Københavns Kommunes offentlige toiletter i restaureringsperioden: Offentlige toiletter i København | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Den 3. oktober 2022 opsættes byggepladshegn om hele haven. Det vil derfor ikke være muligt at gå gennem haven, eller at krydse haven for at komme til havnefronten. Vi forventer, at der bliver lavet en passage for gående til havnefronten i turistsæsonen sommeren 2023.

Toldbodgade vil ikke blive afspærret – hverken vej eller fortov. Det samme gælder havnepromenaden, hvor det alene er arealet tættest mod haven, der afspærres under restaureringsarbejdet.

Parkeringspladsen vil være lukket under restaureringsarbejdet, da den skal bruges som byggeplads. Det vil derfor ikke være muligt at benytte parkeringspladsen fra den 1. oktober 2022 til december 2023.

Kontakt venligst Københavns Kommune for henvisning til alternative parkeringsmuligheder: https://www.kk.dk/parkering

Fogh & Følner Arkitekter A/S er totalrådgiver på projektet. Underrådgivere er Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S og Gert Carstensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma.

Der er indgået entrepriseaftaler med:

 • Hoffmann A/S; byggeplads, betonarbejder, murer, tømrer, stenhugger mv
 • Møller Løkkegaard; brolægning, jord og kloak
 • Makenet A/S; el
 • Kaare Anlægsgartneri; gartner
 • UltraAqua A/S; springvand
 • Okholm Lighting A/S; havebelysning

Amaliehaven er foræret til Københavns Kommune og Staten i 1983. Restaureringsprojektet er finansieret af A.P. Møller Fonden med mindre bidrag fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Københavns Kommune. 

Den overordnede ledelse af projektet varetages af en tværgående styregruppe med repræsentanter fra A.P. Møller Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Københavns Kommune. Projektledelse varetages af Slots- og Kulturstyrelsen.

Amaliehaven blev i 1983 givet som en gave til Det Danske Folk fra A.P. Møller Fonden. Haven ejes i fællesskab af Københavns Kommune og staten ved Slots- og Kulturstyrelsen. 

Amaliehaven er tegnet af den belgiske landskabsarkitekt Jean Delogne, og bronzesolene ved kaskaderne samt søjlerne ved centerspringvandet er af den italienske billedhugger Arnaldo Pomodoro.

Amaliehaven er anlagt, hvor den tidligere ’Larsens Plads’ fandtes, og anlæggelsen var en del af den samlede strategi med at ændre havnen fra industriområde til rekreativt areal til gavn for byens borgere og turister.

Nyheder om restaureringen

 

Baggrund og fakta

Gaven fra A.P. Møller Fonden

Haven er en gave fra A.P. Møller Fonden til det danske folk og er tegnet af den belgiske landskabsarkitekt Jean Delogne. Den italienske billedhugger Arnaldo Pomodoro har skabt havens fire bronzesøjler, springvandet i midten og kaskadefontænerne i siderne.
A.P. Møller Fonden

Artikel i Landskab 2021, nr. 3 af Marie-Louise Wanscher, landskabsarkitekt i Slots- og Kulturstyrelsen:

Amaliehaven - en have der ikke må blive gammel (pdf)