Videodelingsplatformstjenester

Radio- og tv-nævnets online vejledning for videodelingsplatformstjenester

Registrering af videodelingsplatformtjeneste

På denne side findes svar på, hvad en videodelingsplatformstjeneste er, hvordan en sådan tjeneste skal registrere sig og hvilke øvrige regler og betingelser, som alle videodelingsplatformstjenester skal leve op til. Tjenesterne betegnes nedenfor som videodelingsplatforme.

Bemærk, at vejledningen ikke er udtømmende.

Hvem skal registreres?

Alle danske videodelingsplatforme, som lever op til kriterierne om hjemsted, hovedformål m.v., har pligt til at registrere sig hos Radio- og tv-nævnet. Det er gratis at blive registreret. Radio- og tv-nævnet er tilsynsmyndighed for både registrerede og ikke-registrerede videodelingsplatforme, hvis det vurderes, at tjenesten opfylder betingelserne for registrering.

Nedenfor kan du se de kriterier, som skal være opfyldt for at registreringspligten træder i kraft. Find link til registreringsskemaet i afsnittet ”Registrering af videodelingsplatform”.

Tjeklisten

Lever videodelingsplatformen op til nedenstående? Så skal den registreres!

  • Hovedformålet med tjenesten eller en del af den, der kan adskilles herfra, eller en væsentlig funktion i tjenesten, består i at udbyde billedprogrammer, brugergenererede videoer eller begge dele til offentligheden
  • Programmerne skal udbydes med henblik på at informere, underholde eller oplyse via internettet
  • Tjenesten har ikke selv det redaktionelle ansvar for indholdet
  • Tjenesten er etableret i Danmark

Læs mere om de enkelte betingelser nedenfor.

Hvad er en videodelingsplatform? Og hvornår er den registreringspligtig?

En videodelingsplatform er en tjeneste hvor hovedformålet med tjenesten eller en del af den, der kan adskilles herfra, eller en væsentlig funktion i tjenesten, består i at udbyde billedprogrammer, brugergenererede videoer eller begge dele til offentligheden. Programmerne skal udbydes med henblik på at informere, underholde eller oplyse via internettet.

Det er kendetegnende for videodelingsplatforme at de ikke har noget redaktionelt ansvar for disse programmer og brugergenerede videoer. Tilrettelæggelsen fastlægges af udbyderen af videodelingsplatformen, herunder ved brug af automatiske metoder og algoritmer og navnlig gennem visning, tagging og sekvensering.

Udbyder af en videodelingsplatform defineres som en fysisk eller juridisk person, der udbyder en videodelingsplatform.

Hvis der alene er tale om ikke-økonomiske aktiviteter, herunder udbud af audiovisuelt indhold som eksempelvis enkeltstående videoer på private websteder såsom intranet og ikkekommercielle interessegrupper er der ikke tale om en videodelingsplatform.

Er sociale medier omfattet?

En social medietjeneste er omfattet af reglerne, hvis udbud af billedprogrammer, brugergenererede videoer eller begge dele til offentligheden udgør en væsentlig funktion i tjenesten.

Udbud af billedprogrammer, brugergenererede videoer eller begge dele udgør en væsentlig funktion, hvis det audiovisuelle indhold ikke blot er et supplement til eller udgør en mindre del af den sociale medietjenestes aktiviteter.

Der vil komme vejledende retningslinjer fra Kulturministeriet i forhold til hvad kriteriet ”væsentlig funktion” indebærer.

Hvad er et billedprogram?

Et billedprogram er et sæt levende billeder med eller uden lyd, der udgør en individuel del uanset dets længde inden for en programflade eller et katalog udarbejdet af en medietjenesteudbyder. Det kan eksempelvis være film af spillefilmslængde, videoklip, sportsbegivenheder, dokumentarprogrammer, børneprogrammer og tv-drama uanset programmets længde.

Hvad er en brugergenereret video?

En brugergenereret video er et sæt levende billeder med eller uden lyd, der udgør en individuel del uanset dens længde, som skabes af en bruger og uploades på en videodelingsplatform af denne bruger eller af enhver anden bruger.

Hvornår anses en videodelingsplatform for at være etableret i Danmark?

En udbyder af en videodelingsplatformstjeneste hører under dansk myndighed (jurisdiktion), hvis udbyderen er etableret i Danmark jf. § 2 i lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel.

En udbyder er etableret i Danmark, hvis udbyderen i Danmark udøver erhvervsmæssig virksomhed ved hjælp af en fast indretning i et ikke nærmere angivet tidsrum.

Vær opmærksom på, at en udbyder af en videodelingsplatform, kan anses som værende etableret i Danmark og høre under dansk myndighed, hvis udbyderen:

1) har en modervirksomhed eller en dattervirksomhed, der er etableret i Danmark eller

2) indgår i en koncern, og en anden virksomhed i denne koncern er etableret i Danmark.

Læs nærmere om jurisdiktionsreglerne i bekendtgørelsens § 5.

Regler for videodelingsplatforme

En udbyder af en videodelingsplatform er ansvarlig for altid at leve op til gældende lovgivning, herunder bekendtgørelsen om videodelingsplatformstjenester. Vi anbefaler, at udbydere holder sig orienteret om gældende lovgivning på Kulturministeriets hjemmeside og derudover er der ligeledes mulighed for at kontakte Radio- og tv-nævnet direkte på rtv@remove-this.slks.dk. Derudover anbefaler vi, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

For videodelingsplatforme gælder blandt andet følgende regler:

Skadeligt og ulovligt indhold

Beskyttelse af mindreårige mod skadeligt indhold

Udbydere af videodelingsplatformstjenester, skal træffe passende foranstaltninger for at beskytte mindreårige mod programmer, brugergenererede videoer, reklamer, sponsorering og produktplacering, der kan skade deres fysiske, psykiske eller moralske udvikling.

Beskyttelse mod indhold, der tilskynder til vold eller had

Udbydere af videodelingsplatformstjenester skal træffe passende foranstaltninger for at beskytte offentligheden mod programmer, brugergenererede videoer, reklamer, sponsorering og produktplacering, der tilskynder til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en gruppe. Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold forbudt.

Strafbare handlinger

Udbydere af videodelingsplatformstjenester skal træffe passende foranstaltninger for at beskytte offentligheden mod programmer, brugergenererede videoer, reklamer, sponsorering og produktplacering, hvis udbredelse udgør en strafbar handling i forbindelse med offentlige opfordringer til at begå terrorhandlinger, lovovertrædelser i forbindelse med børnepornografi og lovovertrædelser i forbindelse med racisme.

Foranstaltninger

Foranstaltninger til beskyttelse mod skadeligt og ulovligt indhold omfatter alt efter hvad der er relevant:

1) Inddragelse og anvendelse som en del af videodelingsplatformstjenesternes generelle vilkår for brug af tjenesten af de ovennævnte krav vedrørende skadeligt eller ulovligt indhold

2) Etablering og opretholdelse af gennemsigtige og brugervenlige mekanismer, som brugere af en videodelingsplatformstjeneste kan bruge til over for udbyderen af platformen at indberette skadeligt eller ulovligt indhold, der udbydes på platformen.

3) Etablering og opretholdelse af systemer, hvorigennem udbydere af videodelingsplatforme over for deres brugere redegør for, hvordan der er fulgt op på den indberetning, der er nævnt i nr. 2.

4) Etablering og opretholdelse af systemer til alderskontrol af brugere af videodelingsplatforme for så vidt angår indhold, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling.

5) Etablering og opretholdelse af systemer, der er lette at bruge og gør det muligt for brugere af videodelingsplatforme at bedømme skadeligt og ulovligt indhold.

6) Sikring af forældrekontrolsystemer, der styres af slutbrugeren, for så vidt angår indhold, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling.

7) Etablering og opretholdelse af gennemsigtige procedurer, der er lette at følge og effektive, til at behandle og afgøre klager fra brugere til udbyderen af videodelingsplatforme i forbindelse med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i nr. 2-6.

8) Sikring af effektive foranstaltninger og værktøjer til fremme af mediekendskab og iværksættelse af oplysningskampagner rettet mod brugerne om disse foranstaltninger og værktøjer.

Yderligere krav vedr. beskyttelse af mindreårige

For at beskytte mindreårige skal det mest skadelige indhold være underlagt de strengeste adgangskontrolforanstaltninger.

Mindreåriges personoplysninger, som indsamles eller på anden måde genereres af udbydere af videodelingsplatformstjenester i henhold til de systemer til alderskontrol og forældrekontrolsystemer, må ikke behandles med henblik på kommercielle formål såsom direkte markedsføring, profilering og adfærdsbaseret reklame.

Reklamer, sponsorering og produktplacering

Regler for reklamer, sponsorering og produktplacering, som udbyderen har kontrol over

Udbydere af videodelingsplatforme skal overholde en række regler for så vidt angår reklamer, sponsorering og produktplacering, der markedsføres, sælges eller tilrettelægges af udbyderne.

Det gælder eksempelvis, at reklamer, sponsorering og produktplacering skal klart kunne identificeres som sådan.

Derudover må der ikke bruges subliminale teknikker i reklamer, sponsorering og produktplacering.

Reklamer, sponsorering og produktplacering må ikke:

1) Skade respekten for den menneskelige værdighed

2) Indeholde eller fremme nogen forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, nationalitet, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

3) Tilskynde til adfærd, der er til skade for sundheden eller for sikkerheden

4) Tilskynde til adfærd, der er til stor skade for miljøbeskyttelsen.

Alle former for reklamer, sponsorering og produktplacering for cigaretter og andre tobaksvarer og for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere er forbudt.

Reklamer, sponsorering og produktplacering for at fremme salget af alkoholholdige drikkevarer må ikke være rettet specifikt mod mindreårige og må ikke tilskynde til umådeholden indtagelse af sådanne drikkevarer.

Reklamer, sponsorering og produktplacering for lægemidler og medicinske behandlinger, der er receptpligtige i Danmark, er forbudt.

Reklamer, sponsorering og produktplacering må ikke skade mindreårige på fysisk, psykisk eller moralsk vis. Reklamer, sponsorering og produktplacering må ikke direkte tilskynde mindreårige til at købe eller leje et produkt eller en tjenesteydelse ved at udnytte deres manglende erfaring eller deres godtroenhed, direkte opfordre dem til at overtale deres forældre eller andre til at købe de varer eller tjenesteydelser, der reklameres for, udnytte mindreåriges særlige tillid til forældre, lærere eller andre personer eller uden grund vise mindreårige i farlige situationer.

Krav om foranstaltninger for reklamer, sponsorering og produktplacering, som udbyderen har begrænset kontrol over

Udbydere af videodelingsplatforme skal for så vidt angår reklamer, sponsorering og produktplacering, som ikke markedsføres, sælges eller tilrettelægges af udbyderne, træffe passende foranstaltninger for at opfylde de ovennævnte krav for reklamer, sponsorering og produktplacering, som udbyderen har kontrol over.

Der skal i den forbindelse tages hensyn til den begrænsede kontrol, der udøves af udbyderne over sådan reklame, sponsorering og produktplacering.

Foranstaltninger omfatter alt efter hvad der er relevant:

1) Inddragelse og anvendelse som en del af videodelingsplatformens generelle vilkår for brug af tjenesten af de ovennævnte krav til reklamer, sponsorering og produktplacering, der gælder for reklamer, sponsorering og produktplacering, som udbyderen har kontrol over.

2) En funktion, der giver brugere, som uploader brugergenererede videoer, mulighed for at angive, om sådanne videoer, så vidt de ved eller med rimelighed kan forventes at vide, indeholder reklamer, sponsorering og produktplacering.

Hvis programmer og brugergenerede videoer indeholder reklamer, sponsorering og produktplacering, jf. den ovennævnte funktion i punkt 2), skal udbyderne skal informere brugerne.

Det samme gælder, hvis udbyderen har kendskab til, at programmer og brugergenerede videoer indeholder reklamer, sponsorering og produktplacering.

Krav til foranstaltninger

Foranstaltninger skal være gennemførlige og forholdsmæssige og tage hensyn til videodelingsplatformens størrelse og art.

Foranstaltningerne må ikke føre til forudgående kontrolforanstaltninger eller upload-filtrering af indhold som strider mod øvrige regelsæt.

Hvem fører tilsyn med danske videodelingsplatforme?

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med, at udbydere af videodelingsplatforme overholder reglerne og træffer passende foranstaltninger herefter.

Radio- og tv-nævnet påtaler overtrædelser af reglerne, og træffer afgørelse om udbydernes overholdelse af reglerne og om de passende foranstaltninger, som udbyderne er forpligtede til at træffe herefter.

Radio- og tv-nævnet behandler klager i tilfælde af uenighed mellem udbydere af videodelingsplatforme og brugere om de passende foranstaltninger, som udbyderne er forpligtede til at træffe efter reglerne.

Radio- og tv-nævnet kan afkræve udbydere af videodelingsplatforme oplysninger, dokumenter m.v. og skriftlige udtalelser om virksomhedens drift m.v., der er af betydning for vurderinger af, om reglerne er overholdt.

Hvilke sanktionsmuligheder har Radio- og tv-nævnet?

Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af virksomheden på en videodelingsplatform, hvis udbyderen af videodelingsplatformen groft eller gentagne gange overtræder reglerne.

Det kan straffes med bøde, hvis en udbyder tilsidesætter en afgørelse om indstilling af virksomheden eller anmodning fra Radio- og tv-nævnet om oplysninger mv. Derudover kan det straffes med bøde, hvis en udbyder undlader at registrere sig.

Registrering af en videodelingsplatform

Danske videodelingsplatformstjenester, som opfylder de listede betingelser, er forpligtede til at registrere sig hos Radio- og tv-nævnet. Det er gratis at blive registreret. Radio- og tv-nævnet har beføjelser over både registrerede og ikke-registrerede videodelingsplatformstjenester, hvis det vurderes, at tjenesten opfylder betingelserne for registrering.

Registreringsskema

Opdateret 04. april 2023

Registreringsskema

Du finder skema til registrering af videodelingsplatformstjenester her.
Registreringsskema