Genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal 2022

Radio- og tv-nævnet gennemfører et genudbud af tilladelsen til at sende radio på den femte jordbaserede FM-radiokanal.

Ansøgningsfristen var onsdag den 20. april 2022 kl. 12.00.

Programtilladelsen udstedes af Radio- og tv-nævnet. Programtilladelsen forventes udstedt med ikrafttrædelse søndag den 20. november 2022 og vil gælde til og med den 19. november 2030.

Deltagelse i udbuddet er sket på grundlag af indgivelse af ansøgning, der skal indeholde den dokumentation og de oplysninger, der er krævet.

Derudover har ansøgere skulle stille en anfordringsgaranti på DKK 1 mio. eller deponere beløbet på en spærret konto.

Se hele udbudsmaterialet her

TILDELELING AF PROGRAMTILLADELSE

Radio- og tv-nævnet har på sit møde, den 23. juni 2022 behandlet de to ansøgere til udbuddet. Nævnet har truffet afgørelse om, at programtilladelsen til at sende radio på den femte jordbaserede FM-radiokanal bliver tildelt Bauer media ApS.

Se hele Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgere og pointfordeling her

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM-radiokanal

LOVGRUNDLAG

Udbuddet foretages på baggrund af bekendtgørelse nr. 325 af 8. marts 2022 om den femte jordbaserede FM-radiokanal.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningen skulle være Radio- og tv-nævnet i hænde senest onsdag den 20. april 2022 kl. 12.00.

ANSØGNINGSPROCES

Der har kun kunnet ansøges ved at anvende de elektroniske ansøgningsskemaer, du finder nederst på siden.

Ansøgningen skulle udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet angivne og skal indeholde den dokumentation og de oplysninger m.v., der er krævet.

OFFENTLIGGØRELSE AF ANSØGERE

Ved ansøgningsfristen var der egnede ansøgninger fra:

 • Bauer Media ApS
 • NRJ SAS

Find ansøgningerne via filkassen her.

OFFENTLIGGØRELSE AF TILLADELSESHAVER

Radio- og tv-nævnet forventer at have behandlet de egnede ansøgninger torsdag den 23. juni 2022.

Derefter forventer Radio- og tv-nævnet at kunne offentliggøre vinderen af udbuddet senest tirsdag den 28. juni 2022.

Udstedelsen af tilladelsen til den femte jordbaserede FM-radiokanal vil ske med ikrafttrædelse søndag den 20. november 2022.

SPØRGSMÅL OG SVAR

I perioden frem til og med onsdag den 23. marts 2022 kl. 12.00 kunne der stilles uddybende spørgsmål vedrørende genudbuddet.

Der var ved fristen, stillet og besvaret spørgsmål som kan findes her.

ÆNDRINGER I UDBUDDET

Radio- og tv-nævnet var berettiget til, inden udløbet af fristen for ansøgninger, at aflyse udbuddet.

Nævnet var endvidere berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkom egnede ansøgninger.

Nævnet kunne i øvrigt foretage nødvendige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. 

Der blev i det hele taget forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

Alle informationer om ændringer er blevet meddelt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

UDBUDSMATERIALE

Det samlede udbudsmateriale vedrørende Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Resumé af udbudsmaterialet

Non-binding summary of the tender documents in English

Bilag 1:

Ansøgningsskema for ansøgere med CVR-nr.

Ansøgningsskema for ansøgere med CVR-nr.

Ansøgningsskema for udenlandske ansøgere med andet identifikationsnummer

Ansøgningsskema for udenlandske ansøgere med andet identifikationsnummer

Der skal, såfremt det er relevant, indsendes følgende bilag, hvortil der er udarbejdet skabelon:

Der skal, såfremt det er relevant, indsendes følgende bilag, hvortil der ikke er udarbejdet skabelon:

 • 1F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers økonomiske forhold
 • 1FA. Eventuel økonomisk støtteerklæring (”Letter of Support”) eller lignende

Der skal derudover til ansøgningsskemaet indsendes følgende bilag, hvortil der er udarbejdet skabelon:

Der skal, såfremt det er relevant, tillige indsendes følgende bilag, hvortil der ikke er udarbejdet skabelon:

 • 1GA. Eventuel dokumentation for aftaler med andre foretagender med den pågældende erfaring (obligatorisk, hvis ansøger benytter sig heraf).
 • 1H. Redegørelse og dokumentation for ansøgers oplysninger om digital tilgængeliggørelse
 • 1I. Vedtægter
 • 1J. Eventuel offentlig version af ansøgning (inkl. bilag) med undtagelse af følsomme oplysninger

Bilag 2: Udkast til frekvenstilladelse med bilag

Bilag 3: Lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed

Bilag 4: Bekendtgørelse nr. 325 af 8. marts 2022 om den femte jordbaserede FM-radiokanal

 • Bilag 1: Senderettigheder til FM5-sendenettet
 • Bilag 2: Vedrørende økonomiske forhold
 • Bilag 3: Vedrørende afgiftsgrundlaget

Bilag 5: Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer

Bilag 6: Bekendtgørelse nr. 1155 af 18. juni 2020 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber

Bilag 7: Lov nr. 151 af 27. januar 2021 om radiofrekvenser

Bilag 8: Lovbekendtgørelse nr. 420 af 10. marts 2021 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

Bilag 9: Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

Opdateret 01. marts 2023