Køreplan for udbygningen af digital radio

Det fremgår af tillægsaftalen af 28. april 2015 til medieaftalen for 2015-2018, at: 

Der er enighed mellem partierne bag medieaftalen for 2015-2018 om, at FM-båndet ikke som oprindelig aftalt lukkes ved udgangen af 2019, såfremt det medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 pct. af radiolytningen, herunder radiolytningen i biler, sker på digitale platforme.

Der bliver således mulighed for at lytte til radio via FM, DAB og internettet i en længere periode, hvor de forskellige platforme eksisterer side om side, end tidligere forudsat.

Aftaleparterne er enige om at følge udviklingen i radiolytningen på de forskellige platforme. Der gøres hvert efterår status, og når 50 procent af lytningen, herunder lytningen i biler, finder sted på digitale platforme, træffes der beslutning om tidspunktet for FM-sluk. Et FM-sluk kan dog tidligst finde sted 2 år efter, at det er konstateret, at 50 procent af lytningen er digital.

Følgende fremgår af den endelige køreplan for digital radio, som blev vedtaget i tillægsaftale af 11. maj 2016 til medieaftalen for 2015-2018.

Public service radio

Alle DR’s kanaler og Radio24syv samles fra den 1. oktober 2017  i DAB-blok 2 og udsendes fra dette tidspunkt i DAB+-formatet. (Gennemført)

DAB-sendenettet med DR’s kanaler og Radio24syv udbygges, så FM-lyttere fra ultimo 2019 kan skifte fra FM til DAB uden at opleve forringelser for så vidt angår disse kanaler med forbehold for de tekniske forskelle, der er ved modtagelsen af FM- og DAB-signalerne. 

Landsdækkende kommerciel radio

De landsdækkende kommercielle radioer samles i DAB-blok 1 fra den 1. oktober 2017 og udsendes fra dette tidspunkt i DAB+. (Gennemført)

Der gennemføres i 2016 et udbud af de ledige sendemuligheder i den landsdækkende kommercielle DAB-blok (DAB-blok 1) til en gatekeeper. Gatekeeper får mulighed for at vælge, om dele af DR’s eksisterende DAB-sendenet ønskes erhvervet, eller om gatekeeper vil opbygge et nyt sendenet. Der stilles krav om, at det landsdækkende kommercielle sendenets indendørs dækning skal være minimum 80 procent af Danmarks geografiske landareal. (Gennemført)

Regional kommerciel radio

Der gennemføres i 2016 et nyt udbud af ledige sendemuligheder i DAB-blok 3 på baggrund af en revideret bekendtgørelse, hvor der ikke stilles krav om en anfordringsgaranti på 250.000 kr. for hver ansøgning. (Gennemført)

Informationskampagne

Der iværksættes snarest muligt efter vedtagelsen af den ny køreplan en informationskampagne, som har til formål at fremme lytning til digital radio og informere borgerne om overgangen til DAB+. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Kulturministeriets brancheforum for digital radio. (Gennemført)

Baggrund

Køreplanen er justeret på følgende punkter i forhold til den skitse til køreplan, som fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 om digital radio mv.:    

  • Tidspunktet for de landsdækkende radioers overgang til DAB+ er ændret fra ultimo 2016 til 1. oktober 2017. Baggrunden herfor er medieaftalekredsens beslutning om at udbyde sendemulighederne til landsdækkende kommerciel DAB-radio til en gatekeeper. 
     
  • Det er endvidere præciseret, at der med kravet om, at de landsdækkende kommercielle radioer som minimum skal dække 80 procent af landet, som fremgår af tillægsaftalen, er tale en indendørs dækning på minimum 80 procent af Danmarks geografiske landareal.
     
  • Desuden er det præciseret, at der som en del af informationskampagnen om digital radio, der har til formål at fremme lytning til digital radio, ligeledes skal informeres om overgangen til DAB+ formatet.

Du finder alle medieaftaler med tillægsaftaler på Kulturministeriets hjemmeside.

Opdateret 23. februar 2023