Genudbud af DAB-blok 3, 2021

Genudbud af DAB-blok 3

Radio- og tv-nævnet gennemfører et genudbud af sendemulighederne i den regionalt opdelte DAB-blok 3. Ansøgningsfristen er den 2. august 2021 kl. 12.00.

Der bliver udbudt sendemuligheder i 12 områder med op til 16 tilladelser i hvert område.

Sendetilladelserne udstedes af Radio- og tv-nævnet. Sendetilladelserne forventes udstedt med ikrafttrædelse fredag den 15. oktober 2021 og vil gælde til og med den 30. juni 2023.

Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning, der skal indeholde den dokumentation, og de oplysninger der er krævet.

Se hele udbudsmaterialet her.

Se hvem der har fået tilladelse ved DAB-Blok 3 genudbuddet 2021.

Se hele Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgere og pointfordeling.

Bemærk: Evalueringsrapporten er opdateret den 15. oktober 2021 kl. 15:04, idet der var en slåfejl.

LOVGRUNDLAG

Udbuddet foretages på baggrund af bekendtgørelse nr. 414 af 9. maj 2016 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomheden i den regionalt opdelte DAB-blok 3.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest torsdag den 2. september 2021 kl. 12.00.

ANSØGNINGSPROCES

Der kan kun ansøges ved at anvende de elektroniske ansøgningsskemaer du finder her og nederst på siden.

Ansøgere skulle i første omgang kun indsende ansøgningsmaterialet til trin 1.

Ansøgningen skulle udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet angivne og skulle indeholde den dokumentation og de oplysninger m.v. der er krævet.

Trin 2 

Ansøgning til trin 2 sker ved at anvende de elektroniske ansøgningsskemaer du finder her og nederst på siden.

Ansøgningsfristen er torsdag den 2. september 2021. 

Bemærk, at der ved indgivelse af ansøgning til andet trin ikke er mulighed for at angive, hvor mange tilladelser, der søges i et enkelt sendeområde, idet det lægges til grund, at der søges om det antal, der blev angivet ved ansøgning til første trin. 

Skulle en ansøger ønske at søge om et reduceret antal programtilladelser i et sendeområde end angivet ved ansøgning til første trin, skal dette meddeles til Radio- og tv-nævnet på rtv@remove-this.slks.dk. Her skal angives CVR-nummer, antal tilladelser i det eller de pågældende sendeområde(r) ansøgt ved første trin samt det nedjusterede antal, der søges om ved andet trin. Der er alene mulighed for at nedjustere det ansøgte antal. 

OFFENTLIGGØRELSE AF ANSØGERE

Ved ansøgningsfristen til trin 1 havde Radio- og tv-nævnet modtaget 113 ansøgninger fordelt på de 12 udbudte sendeområder.

Ved ansøgningsfristen til trin 2 havde Radio- og tv-nævnet modtaget 94 ansøgninger fordelt på de 12 udbudte sendeområder.

Se listen over ansøgere fordelt på sendeområder her.

Bemærk, at den gældende liste over ansøgere til trin 2 ansøgere er tilføjet pr. 6 september kl 13.00.

OFFENTLIGGØRELSE AF TILLADELSESHAVERE

Radio- og tv-nævnet har mandag den 11. oktober 2021 færdigbehandlet ansøgninger til det regionalt opdelte DAB-Blok 3 udbud.

Se listen over fordelte tilladelser på sendeområder her.

Udstedelsen af tilladelserne til DAB-Blok 3 vil ske med ikrafttrædelse fredag den 15. oktober 2021.

SPØRGSMÅL OG SVAR

I perioden frem til og med tirsdag den 29. juni 2021 kl. 12.00 kan der stilles uddybende spørgsmål vedrørende genudbuddet.

Spørgsmål sendes til Radio- og tv-nævnet på rtv@remove-this.slks.dk, mrk. ”Spørgsmål, genudbud DAB-blok 3”

Spørgsmål stillet efter fristen tirsdag, den 29. juni 2021 kl. 12.00, vil ikke blive besvaret. 

Radio- og tv-nævnet vil offentliggøre de sidste svar senest tirsdag, den 6. juli 2021 kl. 16.00. 

Der kan ikke stilles spørgsmål om udbuddet til Kulturministeriet eller Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Der var ved fristen den 29. juni 2021 kl. 12.00 ikke indkommet nogen spørgsmål til udbuddet.

ÆNDRINGER I UDBUDDET

Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for ansøgninger at aflyse udbuddet.

Nævnet er endvidere berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger.

Nævnet kan i øvrigt foretage nødvendige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. 

Der tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

Alle informationer om ændringer vil ske på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

UDBUDSMATERIALE

Bilag 2: Trin 2. 

Ansøgningsskema for ansøgere med CVR-nr. (html)

Ansøgningsskema for ansøgere med CVR-nr. (PDF)

Der skal til det supplerende ansøgningsskema indsendes følgende bilag, hvortil der ikke er udarbejdet skabelon:
D. Dokumentation for ansøgers likviditet og soliditet

Der skal til det supplerende ansøgningsskema indsendes følgende bilag, hvortil der er udarbejdet skabelon:
E. Dokumentation for ansøgers erfaring (PDF)
E. Dokumentation for ansøgers erfaring (word)

Der skal i det omfang, at disse er relevante, tillige indsendes følgende bilag, hvortil der heller ikke er udarbejdet skabeloner:
F. Eventuel dokumentation for aftaler med andre foretagender med den pågældende erfaring
G. Eventuel offentlig version af supplerende ansøgningsskema (inkl. bilag) med undtagelse af følsomme oplysninger

Opdateret 15. marts 2023