Puljen til kultur i hele landet

Puljen har som sit overordnede mål at videreudvikle og højne kvaliteten i kulturlivet, så borgere i hele landet får gode kunst- og kulturtilbud.

Målet skal nås gennem øget kulturpolitisk samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer. Puljen fordeles gennem kulturaftalerne med kommunerne og udmøntes i overensstemmelse med et bredt kulturbegreb.  

Hvilke typer projekter kan modtage støtte fra puljen?

 • Der gives støtte til særlige projekter med udviklingskarakter, ikke til ordinær drift.
 • Projekter, der opfylder et eller flere af disse overordnede kulturpolitiske sigtelinjer:
  • fremme af kunstneriske og kulturelle initiativer af høj faglig kvalitet
  • synliggørelse af fælles referencerammer i kulturen og kulturarven
  • fremme af kunstneriske og kulturelle initiativer, der øger borgernes nysgerrighed og lyst til at opsøge mere viden
  • styrkelse af læring og dannelse via kulturtilbud på kulturinstitutioner
  • fremme af kunstneriske og kulturelle initiativer, der er bredt inkluderende, og som giver borgerne ejerskab til det samfund, de lever i.

Kulturelle nyskabelser, dvs. unikke initiativer, der er ikke tidligere er afprøvet. Der kan f.eks. være tale om afprøvning af initiativer, der kan have eksemplarisk værdi for resten af landet, eller initiativer, der på anden vis repræsenterer kunstneriske, kulturelle eller organisatoriske landvindinger.

 • Tværgående samarbejder mellem flere parter, f.eks. forskellige dele af kulturlivet, kulturinstitutioner, erhvervsliv og kommuner.
 • Projekter, der fremmer tilgængeligheden af kulturtilbud af høj kvalitet, som er sjældent forekommende i det pågældende område.
 • Internationalt orienterede kulturelle samarbejdsprojekter, fortrinsvis med en længere tidshorisont, hvor projektet eksempelvis er indledningen på et samarbejde på tværs af landegrænser.
 • Der kan fra puljen udbetales tilskud til Golden Days Festival, Copenhagen Jazz Festival, CPH Film Festivals og Århus Festuge uden hensyn til puljens øvrige støttekriterier.

Statslig støtte og lokal medfinansiering

 • For at sikre lokal opbakning og engagement skal minimum 50 % af finansieringen komme fra lokalt hold, dvs. fra lokale myndigheder, institutioner, foreninger, privatpersoner el.lign.
 • Statens samlede støtte kan ikke overstige 50 % af den samlede finansiering. Dvs., at alle statslige midler tæller med i opgørelsen, herunder tilskud fra andre ministerier, styrelser, institutioner mv.

Midler, som kulturregionen har opnået via private fonde, betragtes i denne sammenhæng som lokale midler. Der lægges desuden vægt på, at der er tale om direkte økonomisk medfinansiering og ikke blot om de involveredes arbejdskraft eller almindeligt driftstilskud. Midlerne fra puljen udbetales normalt først, når der foreligger bindende tilsagn om 50 % lokal medfinansiering.

EU-midler kan indgå som supplerende midler – en form for overbygning – til det samlede statslige og regionale tilskud til indsatsområder i kulturaftaler. Hvordan kulturregionen ansøger om eventuelle EU-midler, er som udgangspunkt staten uvedkommende, og eventuelle EU-midler behøver ikke indgå i selve kulturaftalen.
 
Puljen støtter kun projekter i tilknytning til en kulturaftale.
  
Slots- og Kulturstyrelsen kan begære uvildig ekstern evaluering af projekter, der støttes af puljen, mod selv at betale udgifterne.

Nationale opdrag

Et nationalt opdrag kan gennem en kulturaftale modtage støtte fra Kulturpuljen til hele landet. Med tildeling af et nationalt opdrag følger en forpligtelse til at videreformidle de erfaringer, nye metoder m.m., der er udviklet i forbindelse med opdraget, så det sikres, at andre kan få gavn heraf.

Læs mere om nationale opdrag

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)