Bekendtgørelse om rådgivning af kulturstyrelsen

Bekendtgørelsen om rådgivning af Kulturstyrelsen etablerer en flerleddet rådgivningsstruktur på museumsområdet med et strategisk panel, tre museumsudvalg samt muligheden for at nedsætte arbejdsgrupper.

Bekendtgørelse om rådgivning af Kulturstyrelsen på museumsområdet

Bekendtgørelse om rådgivning af Kulturstyrelsen fastsætter regler for, at kulturministeren kan nedsætte udvalg mv., der skal rådgive med henblik på udvikling af museumsområdet, og at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om disse udvalg, herunder om sammensætning og opgaver.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 2013. Bemyndigelsen i museumsloven til, at kulturministeren nedsætter udvalg på museumsområdet følger af den seneste ændring af museumsloven i 2012.

Flerleddet rådgivningsstruktur

Med bekendtgørelsen blev der etableret en flerleddet rådgivningsstruktur for den tidligere Kulturstyrelse (nu Slots- og Kulturstyrelsen) på museumsområdet med et strategisk panel, tre museumsudvalg samt muligheden for at nedsætte arbejdsgrupper. Formålet er at sikre rådgivning om såvel den overordnede, strategiske udvikling som den mere institutions- og fagspecifikke udvikling af museumsområdet.

Det Strategiske Panel

Det Strategiske Panel er sammensat af museumsfaglige personer og personer med andre fagligheder, bl.a. fra kommuner og andre sektorer. Hensigten er, at Slots- og Kulturstyrelsens rådgivning på museumsområdet sikres et overordnet strategisk sigte i forhold til museernes samspil med kommuner og andre sektorer samt et eksternt blik på museumssektoren og dens udvikling. Det Strategiske Panel skal identificere udviklingsmuligheder og -potentialer for museumsområdet generelt samt afgive indstilling om nationale strategier og indsatsområder i relation til Slots- og Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet. Panelet skal i sit arbejde tage hensyn til mangfoldigheden og diversiteten blandt museerne. Formanden for Det Strategiske Panel udpeges af kulturministeren blandt panelets medlemmer. Formanden skal være leder af et statsanerkendt museum.

Tre museumsudvalg

Der er etableret et udvalg for hver af de tre museumskategorier: kunsthistorie, kulturhistorie og naturhistorie. Museumsudvalgene skal inden for deres respektive fagområder bidrage til udmøntningen af fastlagte nationale strategier og indsatsområder, herunder afgive indstilling om Slots- og Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af området.

Museumsudvalgene skal desuden rådgive i generelle museumsfaglige spørgsmål samt i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger og behandling af ansøgninger om statsanerkendelse. Museumsudvalgene er sammensat af repræsentanter fra de statsanerkendte museer, hovedmuseerne og universiteterne. Formanden for de enkelte museumsudvalg er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen blandt udvalgenes medlemmer.

Arbejdsgrupper

Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med henblik på rådgivning og løsning af konkrete opgaver og problemstillinger. Arbejdsgruppers konkrete formål, opgave og sammensætning er ikke nærmere defineret i bekendtgørelsen. Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder et kommissorium for hver arbejdsgruppe, der nedsættes.

Arbejdsgrupper sammensættes af repræsentanter fra museerne og personer med særlige og relevante kompetencer i forhold til den konkrete arbejdsgruppes opgave og formål. Et eksempel på en arbejdsgruppe, som er nedsat, er arbejdsgruppen om arkæologi, der skal rådgive Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med konkrete arkæologiske undersøgelser.

Museerne er repræsenteret på alle niveauer i rådgivningsstrukturen. Museerne indstiller - efter direkte valg - medlemmer til de forskellige udvalg. Organisationen Danske Museer (ODM) forestår på museernes vegne valgprocedure mv.

Slots- og Kulturstyrelsens rådgivende organer på museumsområdet.

Opdateret 26. maj 2021