Lovgivning

Museumsloven fastlægger rammer og vilkår for de museer, der modtager statslige driftsbevillinger og tilskud, og beskriver museernes lovpligtige opgaver. Museer, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, er desuden underlagt driftstilskudsloven.

Museernes lovpligtige opgaver er beskrevet i museumsloven. Loven omfatter bestemmelser om vilkår for at opnå og bevare statsanerkendelse og statsligt driftstilskud. 

Ændringer i museumsloven fra 2013

Den seneste ændring af museumsloven trådte i kraft 1. januar 2013. Ændringerne omfatter bl.a.:

  • Opdatering af lovens formål
  • Vægt på museernes faglige og økonomiske bæredygtighed
  • Opdatering af bestemmelserne om museernes opgaver og rolle i samfundet
  • Forenkling af tilskudsstrukturen og omfordeling af visse statslige tilskudsmidler
  • Grundlag for etablering af en ny rådgivningsstruktur for Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet

Lovændringerne er baseret på anbefalinger i udredning om fremtidens museumslandskab fra 2011.

Lovændringen og de tilknyttede dokumenter kan ses på Retsinformation og Folketingets hjemmeside.

Opdateret 24. januar 2022