Restaureringsseminar 2008 - oplæg om Munkegårdsskolen

v. Dorte Mandrup-Poulsen, arkitekt MAA

Munkegårdsskolen i Gentofte, tegnet af arkitekt Arne Jacobsen og opført i årene 1954-56, blev fredet i 1995 og betragtes som et ”gesamtwerk”, hvor arkitekten har tegnet og projekteret på alle niveauer i byggeriet lige fra den overordnede progressive struktur til detaljering af beslåning, scenetæpper og gardiner, belysning, inventar og haveplaner.

Skolen renoveres og istandsættes i forbindelse med en planlagt udvidelse med et parterreanlæg under skolegården. Bygherre er Gentofte Kommune. Projektet løber frem til 2009. Skolens nuværende funktioner reorganiseres, således at de fysiske rammer er i overensstemmelse med nutidig undervisning og pædagogik. Samtidig hermed gennemføres istandsættelse af den eksisterende bygningsmasse, der sigter på en generel bevaring af fredningsværdierne.

Der er fra Dorte Mandrup Arkitekters side overordnet fokuseret på tre indsatsområder:

  1. En omstrukturering af skolens funktionelle disponering til nutidig brug.
  2. Bygningsdelsændringer af absolut nødvendig karakter for at sikre en fortsat brug som skole
  3. Tilføjelser af møbelkarakter.

Nybyggeriet, i form af parterreanlægget under den nuværende skolegård, sammenføjer tidligere satellitfunktioner som småbørnsbygning og gymnastiksal, således at hele skolestrukturen bliver sammenhængende. En række nye trapper føres fra skolens eksisterende gange, gymnastiksals- og småbørnsbygning ned til parterren og sikrer det naturlige flow, der vil integrere parterren med den eksisterende skole.

I parterreetagen skabes et flydende rumforløb med en række nicher indeholdende specifikke fagfunktioner. Parterren anvendes til tværfaglige projektforløb på tværs af klasser og årgange og har karaktér af ”eksperimentarium”. Parterren får dagslys via 4 store prismeformede lysgårde, der også indgår som udeophold for eleverne. I skolegården fremstår lysgårdene som huller i terræn afgrænset af lette stålværn. Fra skolegården er der visuel kontakt med parterren gennem de 4 prismer.

I den eksisterende skole tilføjes enkelte skydedøre mellem klasser; der skabes et videnscentrum i festsalen med opstilling af et stort terrasseret møbel med IT-arbejdspladser og bogcylindre; der bygges indendørs toiletfaciliteter; inventar fra nedlagte faglokaler genopstilles og indgår i nye funktioner. Overalt i skolen suppleres med nyt inventar bl.a. multifunktionelle supermøbler for de mindste klasser; reolvægge med smartboards og lockers til eleverne.

Munkegårdsskolen fremstår i dag i overvejende grad som oprindeligt. Skolen bærer præg af sliddet gennem årene. Den påtænkte renovering og istandsættelse indeholder bevarende bygningsrenovering og en tilbageførelse til oprindeligt udseende med bl.a. sorte asfaltgulve og arkitektens originale farvesætning. Endvidere genskabes og rekonstrueres materialer og bygningsdele i videst muligt omfang, hvor disse er ændret/fjernet. 

Tilføjelser, som følge af moderne funktionskrav, f.eks. IT og klimaforbedringer i klasser indarbejdes i respekt for fredningshelheden. Endelig vil der ske en renovering af samtlige gårdhaver, der med forskellige belægningstyper og beplantninger er unikke eksempler på Arne Jakobsens helhedstænkning af bygninger og omgivende landskab og haver.

Med istandsættelsen og nybygningen vil Munkegårdsskolen fremover fungere som en moderne skole med rumlige og arkitektoniske kvaliteter i særklasse.

Opdateret 01. februar 2019