Trævarefabrikken Bastian

Emil Møllers Gade 41, Horsens Kommune

Trævarefabrikken Bastian blev opført i 1874-75 af grev Friis til Frijsenborg og Boller. Formålet var at anvende træet fra grevskabets skove til at fremstille halvfabrikata, bl.a. jernbanesveller, planker og skafter, som kunne videreforarbejdes af andre virksomheder. Råvarer og færdige produkter blev transporteret til og fra fabrikken ad den nyanlagte jernbane. Endvidere var der mulighed for at flåde tømmer ad en kanal med forbindelse til Bygholm Å og videre til havnen.

Fabrikken beskæftigede i starten 30-40 mand og nåede op på ca. 120, inden den i 1896 blev solgt til fabrikant Emil Møller.

Emil Møller indrettede bygningerne til en elektromekanisk fabrik, der fremstillede telefoner og udstyr til telefoncentraler. Fabrikken opnåede således eneret på at levere telefoner til Jysk Telefons abonnenter . I 1917 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab, der i 1937 skiftede navn til Kristian Kirks Telefonfabrikker A/S. Kirk fortsatte telefonfabrikationen i bygningerne indtil 1965.

Fabrikskomplekset blev solgt i 1972. Det har siden været anvendt til forskelligt småhåndværk og har også stået tomt i en årrække – med et alvorligt forfald til følge. Fabrikken, som blev fredet i 1988, er nu under restaurering og vil derefter blive indrettet til blandet erhverv.

Bygninger og anlæg

Trævarefabrikken Bastian er i dag et flerfløjet anlæg af form som et stort H. Komplekset er udvidet flere gange, senest i 1936, men den oprindelige stil med et meget karakteristisk stribet murværk i gule og røde sten er fastholdt overalt.

Den ældste del af Bastian, som er tegnet af ingeniør Jens Chr. Clausen, består af et maskin- og kedelhus med en ottekantet skorsten af form som en minaret, en bestyrerbolig og en funktionærbolig med to lejligheder. Fra maskinhuset blev dampmaskinens kraft fordelt til maskinerne (båndsav, rundsav, høvlemaskine mv.) i to produktionsbygninger, der lå i forlængelse af maskinhuset. Disse to bindingsværkslænger eksisterer ikke mere.

Maskin- og kedelhuset blev i 1896 bygget sammen med en ny produktionsbygning i tre etager. Denne bygning blev i 1911 forlænget ved arkitekt Viggo Norn, som også stod for en omfattende udvidelse i 1936. Her tilføjede man både en ny treetages produktionsbygning parallelt med den eksisterende og en forbindelsesfløj imellem dem, hvorved H'et opstod. De nye bygninger er inspireret af funktionalismen, uden at stilen fra det ældre byggeri er brudt.

Anlægget fremstår som en helhed med det stribede murværk, skifertage og regelmæssigt anbragte jernvinduer, der er rundbuede i den ældre del af byggeriet og firkantede i den yngre.

Arkiv

Materiale fra trævarefabrikkens historie findes i Godsarkivet på Landsarkivet for Nørrejylland, mens der er materiale om telefonfabrikkens historie i Kirks Arkiv på Horsens Byarkiv. Desuden råder Industrimuseet i Horsens over billeder og genstande fra telefonfabrikken.

Vurdering

Trævarefabrikken Bastian er et velbevaret eksempel på en klassisk industrivirksomhed. Arkitektonisk er den af meget høj kvalitet. Udformningen giver et godt indtryk af 1870'ernes ideal for industriarkitektur – man var stolt af en rygende skorsten!

Trævarefabrikken havde en betydelig omend kortvarig indflydelse på Horsens' erhvervsliv som en af byens store virksomheder. Telefonfabrikken, som samtidig var grundlæggelsen af den elektromekaniske industri, har ligeledes spillet en stor rolle for Horsens. Begge virksomheder var oprindelig enkeltmandsejede.

Vurdering og udpegning: Industrimuseet i Horsens.

Opdateret 03. august 2022