Skagen Havn

Skagen Havn, Frederikshavn Kommune

Udpegningen af Skagen Havn som industriminde omfatter fem virksomheder, som er beskrevet nedenfor. Nederst findes en samlet vurdering af Skagens havneindustrier. De fem virksomheder er:

  • Fiskernes Fiskeindustri
  • Skagen Ny Isværk
  • Karstensens Skibsværft
  • Andreas Jensen & Sønner (maskinfabrik og skibssmedje)
  • Skagen Fiske-Hermetik

 


Fiskernes Fiskeindustri

Havnevagtvej 12, Skagen, Frederikshavn Kommune

Virksomheden blev etableret i 1959 af en gruppe fiskere som fiskemels- og fiskeoliefabrik. Efterhånden udvikledes beslægtede fiskeprodukter, bl.a. rejemel til laksefoder og andre typer dyrefoder. Fabrikken flyttede i 1973 til en ny bygning på havnen og overtog i 1985 konkurrenten Superfos Nordjylland. Virksomheden er i dag byens største og meget aktiv på verdensmarkedet.

Bygninger og anlæg

Fabriksanlægget består af et stort antal bygninger og er med sin 50 meter høje skorsten et markant element i havneområdet. Fabrikken er løbende udvidet med nye haller, og kun få dele af de oprindelige anlæg på havnen er bevaret.

Arkiv

Skagen By- og Egnsmuseums råder over en samling fotos og tegninger.


Skagen Ny Isværk

Isvej 5, Skagen, Frederikshavn Kommune

Isværket blev oprindelig anlagt på Havneplads i 1917 for at forsyne byens fiskeri med is til nedfrysning i forbindelse med handel og eksport. Værket blev indrettet med tidens nyeste teknologi. Isen blev frosset i store blokke, som knustes og fyldtes på vogne for videre transport.

Før isværkets etablering brød man naturis i moserne nord for Skagen og indførte store mængder is fra Norge for at dække behovet. Isen opbevaredes i fiskepakhusene på den ældste del af havnen. Pakhusene (tegnet af Th. Bindesbøll og nu fredede) var af samme grund bygget med særligt tykke mure. Opførelsen af isværket betød, at denne del af fiskerierhvervet fik et industrielt præg.

I 1943 opførtes et nyt isværk på Isvej. Efter flere udvidelser flyttede Skagen Ny Isværk i 1989 til de nuværende lokaler på Coasterkaj, men de ældre bygninger på Isvej anvendes stadig.

Bygninger og anlæg

Bygningerne, der husede det ældste isværk på Havneplads, er intakte, men indrettet til butikslokaler. Værket fra 1943 og de nyeste dele af virksomheden er yderst markante i området mellem Isvej og Coasterkaj. Især bygningerne fra 1943 udgør væsentlige og afgrænsende elementer i kajforløbene ved Auktionsbassinet.

Arkiv

Skagen By- og Egnsmuseums råder over en samling fotos.


Karstensens Skibsværft

Vestre Strandvej 15-19, Skagen, Frederikshavn Kommune

Skibsværftet blev etableret på Østerbyvej i 1908 af skibsbygger Christian Ovesen og flyttede kort efter til havneområdet. Efter flere ejerskifter blev skibsværftet i 1955 overtaget af Niels Degn Karstensen og fik herefter navnet Karstensens Skibsværft. Året efter flyttede værftet til sin nuværende placering. I 1972 opkøbte man byens andet gamle skibsværft, Brdr. Nippers Skibsværft, der lå på nabogrunden.

Karstensens Skibsværft har formået at tilpasse sig skiftende tiders efterspørgsel, og det oprindelige byggeri af trækuttere er nu overgået til produktion, reparation, ombygning, aptering og forlængelse af stålkuttere.

Skibsværftet tegner et godt billede af byens og havnens udvikling omtrent fra dens anlæggelse i 1907. Dermed illustrerer værftet også udviklingen i et af landets betydeligste fiskerisamfund samt industrialiseringen af et traditionelt håndværk.

Bygninger og anlæg

Værftets nuværende bygningsmasse udgør et markant og dominerende element på den vestligste del af Skagen Havn. Beddingsanlæggene må betegnes som yderst værdifulde og bevaringsværdige. De bidrager i høj grad til at bevare indtrykket af en levende og aktiv havn, ligesom de repræsenterer en funktionsmæssig kontinuitet gennem hele havnens historie.

Arkiv

Skagen By- og Egnsmuseums råder over fotos, der illustrerer værftets historie, foruden tegninger og modeller af adskillige kuttere herfra.


Andreas Jensen & Sønner

Vestre Strandvej 26, Skagen, Frederikshavn Kommune

I 1848 grundlagde smeden Rasmus Jensen en maskinfabrik. Sønnen Andreas Jensen overtog virksomheden i 1898, og i 1904 flyttede den til Vestre Strandvej. Smedjen og maskinfabrikken udviklede sig til at blive en af Skagens største virksomheder med speciale i fremstilling og installation af alle typer hjælpemaskiner til store havgående fiskekuttere.

Maskinfabrikken har været drevet som familievirksomhed gennem fire generationer. Bygningerne er i dag solgt og indrettet til motel, restaurant og lidt småindustri.

Bygninger og anlæg

Hovedparten af bygningerne fremstår i rimelig stand, flere af dem med tidstypiske og arkitektoniske kvaliteter. Maskinhallerne har høj bevaringsværdi.

Arkiv

Skagen By- og Egnsmuseums råder over fotos fra maskinfabrikkens historie.


Skagen Fiske-Hermetik

Vestre Strandvej 20, Skagen, Frederikshavn Kommune

I 1918 etableredes et frysehus til sortering, rensning og nedfrysning af fisk. I 1930 indledte direktør A. Boesen en produktion af fiskehermetik, og fabrikken har siden fremstillet forskellige former for fiskekonserves og fiskemel. Virksomheden blev solgt i slutningen af 1930'erne, men produktionen fortsatte under skiftende ejere.

Hermetikvirksomhederne har sat et meget tydeligt præg på Skagens havnerelaterede erhvervsliv, og beskæftigelsen inden for branchen har været væsentlig for byen.

Bygninger og anlæg

Fabrikkens produktionsbygning fra omkring 1934 er yderst karakteristisk. Den er tegnet af arkitekt Gjerløv Knudsen og er et af de få eksempler på funktionalistisk industriarkitektur i Nordjylland.

Arkiv

Skagen By- og Egnsmuseums råder over fotos fra fabrikkens historie. Museet har desuden gennemført flere dokumentationsprojekter, og i dets samlinger findes en række videofilm, der viser arbejdsgange, processer og produkter i hermetikindustrien.


Samlet vurdering af Skagens havneindustrier

Skagens fiskerierhverv og dets historie er af enestående karakter. Siden middelalderen har der her været drevet helårsfiskeri i stor skala, og fiskeriet har sammen med de afledte erhverv båret erhvervslivet i Danmarks eneste fiskeribaserede købstad. Samtidig afspejler Skagens havneindustrier med deres tilhørsforhold til både nærings- og nydelsesmiddelindustrien og metalindustrien den branchemæssige sammensætning af industrien i de nordjyske byer.

Skagen Havn (anlagt 1907) er karakteriseret ved at være et levende kulturmiljø. De industrielle virksomheder på Skagen Havn er præget af en dynamisk udvikling, hvor udvidelser og ombygninger gennem årene har ført til stadige forandringer i bygningernes fysiske udtryk.

I modsætning til Skagen har mange andre danske fiskerihavne ikke formået at fastholde kontinuiteten og udviklingen, men er i højere grad præget af idyllisk stagnation og funktionstømning eller har ændret grundlæggende karakter.

Udpegning og vurdering: Nordjyllands Historiske Museum

Opdateret 29. januar 2020