Silderøgerier

Søndre Bæk, Hasle, Bornholm Kommune

Langs kysten syd for Hasle lå oprindelig en række på seks røgerier. Til to af røgerierne hørte der også bolig.

Silderøgningen var en lukrativ nicheproduktion for mange bornholmere. Røgningen foregik oprindelig i private husholdningsskorstene og bar længe præg af at være en bibeskæftigelse. Fra 1870'erne blev de røgede "bornholmere" i højere grad end tidligere en eftertragtet handelsvare, formentlig som følge af de nye dampskibsruter til København. Der blev bygget røgerier i alle byer og fiskerlejer, og silderøgningen fik efterhånden karakter af masseproduktion. I alt har der været omkring 130 røgerier på Bornholm. Silderøgningen havde sin storhedstid i mellemkrigsårene.

Det næstsydligste anlæg i rækken af røgerier ved Søndre Bæk er det nuværende Museumsrøgeri (tidligere Peter Nielsens Røgeri; Søndre Bæk 18). Det blev opført i 1897-98 af fem fiskere i kompagniskab og er et af de ældste i området. Når produktionen var på sit højeste, beskæftigede røgeriet 12-14 kvinder. Røgeriet var i drift indtil 1947.

I 1986 blev bygningerne fredet, og i slutningen af 1980'erne købte Foreningen Bornholm røgeriet. Det er restaureret i samarbejde med Bornholms Museum og har siden 1990 fungeret som museum i sammenhæng med de to naborøgerier.

Bygninger og anlæg

Den ældste del af Museumsrøgeriet består af en grundmuret rød bygning med tegltag fra 1898. De to vestlige skorstene er opført sammen med denne del af røgeriet.

Mod øst er røgeriet udvidet med en tilbygning fra 1922, en træbeklædt bygning med tagpap. De to tilhørende skorstene danner den østlige gavl.

I vestenden er to bræddeskure bygget sammen med de to ældste skorstene. Skurene har fungeret som hhv. tørreskur og kaffestue til de ansatte. Et stykke fra røgeriet, tæt ved skrænten til havet, ligger et stort bræddeskur, "gjæleskuret", der blev brugt til rensning af sild. Skuret er genopført i 1990.

Røgeriets mure er kalket røde, skorstenene hvide, og bræddebeklædningen er sorttjæret.

Arkiv

Bornholms Museum har arkivmateriale og fotosamling.

Vurdering

Silderøgerierne ved Hasle repræsenterer et betydningsfuldt bornholmsk erhverv: sildefiskeri og -forarbejdning. Silderøgningen har som både fuldtidsbeskæftigelse og bierhverv involveret en stor del af øens beboere.

Museumsrøgeriet, der med sine fire skorstene er et eksempel på røgerierne i deres mere udviklede form, har særlig kulturhistorisk værdi som del af et lille "industriområde". Under halvdelen af de gamle røgerier er bevaret, og kun et fåtal er stadig i drift.

Udpegning og vurdering: Bornholms Museum.

Opdateret 24. oktober 2019