Shell-raffinaderiet

Egeskovvej 265, Fredericia Kommune

Shells olieraffinaderi er opført i 1963-66 på et stort område nord for Fredericia. Efter 2. verdenskrig gik nogle af de store olieselskaber over til at anlægge raffinaderier tæt på forbrugerne i stedet for ved oliekilderne som hidtil.

Raffinaderiet omdanner råolie, bl.a. fra de danske oliefelter i Nordsøen, til færdige olieprodukter (benzin, diesel- og fyringsolie, svær fuelolie, jetbrændstof m.m.). Kapaciteten ligger på over 3 mio. tons råolie årligt.

Anlægget har siden 1984 været forbundet med de danske oliefelter via en ca. 320 km lang rørledning. Ca. 80% af den olie, der pumpes op, føres til Frederica. En del af olien raffineres her, mens den resterende del transporteres videre ad rørledninger til Shells havneanlæg ved Skanseodde syd for byen og udskibes herfra.

Raffinaderiet leverer samtidig overskudsvarme til boligopvarmning og producerer også elektricitet.

Bygninger og anlæg

Olieraffinaderiet dækker et område på næsten 130 hektar. Anlægget er udvidet successivt med nye tanke, rørsystemer mv. I hovedtrækkene består det af et procesområde, et stort antal olietanke foruden kontor- og velfærdsbygninger.

Procesområdet ligger i centrum af anlægget. Her varmes råolien op og destilleres til de forskellige former for brændstof. Energien til opvarmningen kommer fra en gasturbine på området, ligesom der findes en række kedler, der fremstiller damp. I 1990'erne udvidede man med et afsvovlingsanlæg og en svovltank for at reducere svovlindholdet i diesel- og fuelolie. På området findes desuden to skorstene, en oprindelig betonskorsten på 99 meter og en 45 meter høj stålskorsten fra 1985.

Syd for procesområdet ligger Shells råolietanke. De har flydende tag, dvs. at højden reguleres af oliestanden. Nord for procesområdet findes færdigvarelageret, en gruppe olietanke til opbevaring af de færdige produkter.

I forbindelse med raffinaderiet er der anlagt to olieterminaler, som ikke er ejet af Shell.

Mod vest ligger en terminal med seks råolietanke, hver på 44.000 m³. Tankene ejes af Dansk Olie og Naturgas (DONG), og det er her, rørledningen fra Nordsøen munder ud. Råolien opbevares i tankene, inden den enten raffineres af Shell eller udskibes.

Mod nord har Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) en terminal. Foreningen drives af de danske olieselskaber, som har forpligtet sig over for staten til at kunne forsyne landet med olie i en krisesituation. FDO's 11 tanke i Fredericia er en del af dette beredskab.

Arkiv og litteratur

Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia har trykt materiale om raffinaderiet.

Vurdering

Shell-raffinaderiet illustrerer historien om den mest betydningsfulde energikilde i tiden efter 2. verdenskrig og om det danske "olieeventyr". Raffinaderiet har desuden været en af Fredericia-områdets største arbejdspladser.

Udpegning og vurdering: Museerne i Fredericia.

Opdateret 03. august 2022