Poul La Cours Forsøgsmølle

Møllevej 21, Askov, Vejen Kommune

Den statsfinansierede forsøgsmølle blev opført i 1897 af opfinder og højskolelærer Poul La Cour, der eksperimenterede med vindkraft og oplagring af energi i form af brint. Senere blev forsøgsmøllen et center for udbredelse af kendskabet til elektricitet i landområderne.

Poul la Cour havde i 1891 opfundet den såkaldte "kratostat", der kunne omforme en vindmølles ujævne gang til en jævn rotation. Samme år opførte han for en statsbevilling Danmarks første elproducerende mølle. Vindmøllen trak en dynamo, der producerede jævnstrøm, som blev ledt ned i et kar med vand. Her spaltede elektriciteten vandet i luftarterne ilt og brint, som hver for sig blev opsamlet i gastanke. Gasserne anvendtes herefter til belysning, som det skete på Askov Højskole, der fra 1895 til 1902 var oplyst af gaslamper.

I 1897 udvidedes forsøgsmøllen med en ny, stor mølle. Inde i møllebygningen opstillede la Cour to vindtunneller, hvor man kunne måle møllerotorernes arbejdsevne. Ud fra målingerne konstruerede han "den ideale møllevinge" – et teknologisk gennembrud, som dog ikke blev forstået i samtiden.

I 1902 oprettedes det første landelektricitetsværk på Forsøgsmøllen. Elværket forsynede Askov by med elektricitet frem til 1958. I 1903 stiftedes Dansk Vindelektricitets Selskab med Forsøgsmøllen som hjemsted. I perioden 1904-08 blev der oprettet 95 elektricitetsværker på landet efter selskabets tegninger. Heraf var de 32 baseret på vindkraft.

Efter Første Verdenskrig faldt interessen for vindkraft, og i 1958 lukkede Forsøgsmøllens elværk endeligt. I 2000 solgte Askov Højskole møllen til Poul la Cour Fonden, som har indrettet et museum i bygningerne.

Bygninger og anlæg

Møllebygningen fra 1897 er tegnet af arkitekt P.V. Jensen-Klint. Den står i dag uden mølle. Den hollandske mølle, der blev rejst oven på bygningen, brændte i 1929. Lykkegaard-møllen, der afløste den, blev taget ned i 1968.

På grunden står yderligere tre grundmurede bygninger. Den midterste har flere arkitektoniske fællestræk med Jensen-Klints bygninger fra 1897 og dateres til perioden 1898-1902.

Bygningen nærmest vejen er opført omkring 1931 og indeholder bl.a. to garager. I jorden under bygningen befinder sig den ene af de to beholdere, hvori Poul la Cour opbevarede ilt og brint.

Bygningen længst mod øst er nyere og har formentlig været anvendt som værksted. Opførelsestidspunktet kan ikke bestemmes nærmere.

Arkiv

Poul La Cour Museet råder over både forsøgsmøllens arkiv og tegningsmateriale.

Vurdering

Poul la Cours Forsøgsmølle bliver med rette omtalt som dansk vindenergis vugge. Møllen vidner om, hvorledes Poul la Cour udviklede grundlaget for den moderne vindmølleindustri.

Den oprindelige møllebygning fra 1897 er uden sidestykke som historisk kilde til dansk vindenergis historie. Bygningen og museet har tilsammen både oplevelses- og fortælleværdi.

Udpegning og vurdering: Esbjerg Museum.

Opdateret 24. oktober 2019