Nordiske Kabel- og Traadfabrikker

Gl. Banegårdsvej 25, Middelfart Kommune

Virksomhedens historie går tilbage til 1891, hvor ingeniør H.P. Prior etablerede Nordisk Elektrisk Ledningstraad- og Kabelfabrik i København. Virksomheden blev i 1898 omdannet til aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabrikker (NKT), og året efter anlagdes et trådværk i Middelfart som led i en større udflytning af de forskellige afdelinger.

Trådværket i Middelfart blev opført tæt på både jernbane og havn. NKT fremstillede søm, skruer, elektricitetskabler, telefon- og telegraftråde samt andre forædlede produkter af jernvalsetråd. Fabrikken var i flere perioder førende på sit felt. Den blev i løbet af få år byens største industriarbejdsplads med ca. 200 ansatte. Da produktionen var på sit højeste, beskæftigede fabrikken over 900 arbejdere.

I 2001 solgte NKT-koncernen fabriksbygningerne til det amerikanske firma ITW, der har koncentreret produktionen til pistolsøm. Dele af bygningerne er udlejet til andre virksomheder.

Bygninger og anlæg

Fabriksanlægget er løbende udbygget i 1912, 1930'erne, 1960'erne og senest i 1998-1999. Fabriksarealet dækker mere end 143.000 m², hvoraf 58.000 m² er bebygget. Produktionsbygningerne er overvejende opført i jernbeton.

Trådværkets produktionsbygninger ligger i midten af anlægget og består bl.a. af et gløderi og en svejsehal. Mod øst findes en særskilt pigtrådsfabrik, og mod vest ligger færdigvarelageret nær fabrikkens jernbanespor. Desuden findes en skruefabrik og et valseværk syd for råvarelageret.

Bygningernes indbyrdes placering gør det muligt at følge de forskellige led i produktionen. Råvarerne modtages på kajpladsen mod nord, forarbejdningen foregår i fabrikshallerne mod Gl. Banegårdsvej, og de færdige varer opbevares i lageret, ligeledes mod Gl. Banegårdsvej, inden de sættes på jernbanevogne.

Øst og syd for virksomheden er desuden opstået arbejderkvarterer, herunder en haveby, der blev opført af virksomheden i 1919 til funktionærer og faglærte arbejdere.

Arkiv

Middelfart Museum gennemførte i 1997 en dokumentation af fabrikken. Virksomhedens arkiv ligger på Erhvervsarkivet, og Middelfart Byarkiv har supplerende materiale samt mange fotos, erindringer mv.

Vurdering

NKT fremstår på trods af de seneste års forandringer som et velbevaret kulturmiljø, der illustrerer historien om en industrivirksomhed på nationalt niveau i op- og nedgang . Trådværket repræsenterer et ubrudt virksomhedsforløb fra 1899 til i dag.

Udpegning og vurdering: Kulturmiljøråd Fyn og Museumsrådet for Fyns Amt.

Opdateret 24. oktober 2019