Mønsted Kalkværk

Kalkværksvej 8, Viborg Kommune

Siden middelalderen har bønderne i Daugbjerg og Mønsted vest for Viborg haft kalkudvinding som et lukrativt bierhverv. Undergrunden i området er rig på kalksten, som ved kraftig opvarmning bliver til brændt kalk – grundsubstansen i mørtel.

Kalken blev hentet både i åbne brud og i underjordiske gruber. Brændingen foregik i primitive skaktovne, som blev fyret op med træ og siden lyng, da man i 1500-tallet havde fældet skoven.

I 1872 solgte Mønsteds bønder deres kalkrettigheder til interessentselskabet Mønsted Kalkgruber, som senere blev en del af aktieselskabet "De jyske Kalkværker".

Med interessentselskabets overtagelse begyndte den industrielle udnyttelse af kalkforekomsterne ved Mønsted. Ejerne investerede i maskiner og nye ovne, som ikke skulle afkøles før tømning, men kunne brænde kontinuerligt. Om sommeren foregik kalkbrydningen i åbne grave, om vinteren i gruberne, hvor tipvogne sørgede for transporten. Omkring 1880 beskæftigede værket 60 mand og 10 kvinder.

De jyske Kalkværker foretog i 1933 en stor ombygning og udvidelse af værket. Tyve år senere ophørte grubedriften, og i 1955 var det også slut med kalkbrydning i det åbne brud. Værket fortsatte dog med at brænde kalk fra Djursland helt frem til 1979.

Skov- og Naturstyrelsen købte i 1997 Mønsted Kalkgruber med bygninger, gruber og 14 hektar jord. Året efter blev kalkværket fredet, og frem til 2004 gennemgik det en omfattende restaurering.

Ud over at anlægget har kulturhistorisk betydning, er gruberne et vigtigt overvintringssted for flagermus. Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber står for drift og formidling, herunder afholdelse af underjordiske koncerter og andre kulturelle arrangementer.

Bygninger og anlæg

Kalkværket fik sit nuværende udseende ved ombygningen i 1930'erne. Værket består af en halbygning med tre skaktovne. I samme bygning fandtes også læskesektionen med udluftningsanlæg. En tilbygning mod øst indeholdt kalklagre.

Kalkværket er bygget af træ på et fundament af beton og flint. Overalt er der betongulve.

Omkring værket er der bevaret flere potovne, ligesom transportvejen til anlægget og en del af tipvognsskinnerne til kalkgruberne stadig eksisterer.

I gruberne findes op imod 60 km underjordiske minegange i tre lag, ned til 35 meter under jordoverfladen.

Vurdering

Kalkudvindingen i Mønsted har været en betydningsfuld del af den midtjyske råstofindustri.

Mønsted Kalkværk med bygninger, kalkbrud og gruber er et unikt og yderst velbevaret industrimiljø. Anlægget er et fremragende udgangspunkt for formidling af kalkudvindingens lange historie og områdets geologi.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Viborg Amt.

Opdateret 24. oktober 2019