Margarinefabrikkerne i Vejen

Vestergade 2-8 (med flere adresser), Vejen Kommune

Udpegningen af margarinefabrikkerne i Vejen som industriminde omfatter:

  • Margarinefabrikken Alfa, Vestergade 2-8, Vejen (opført 1898 med senere udvidelser)
  • Margarinefabrikken Alfa, Vestergade 10, Vejen (opført 1962; nu De forenede Dampvaskerier)
  • Margarinefabrikken Grønvang, Grønvangs Allé 2, Vejen (opført 1994)

Baggrund

Aktieselskabet Margarinefabrikken Alfa blev oprettet i 1897 på initiativ af gårdejer og fabrikant Johannes Lauridsen. Aktionærerne var familiemedlemmer, venner og omegnens bønder. Margarinefabrikken blev opført på landbrugsjord, der hørte til Lauridsens gård Grønvang, og stod færdig i 1898.

Produktionen var en succes, og fabriksanlægget blev udvidet i årene 1915-20. Men også margarineindustrien blev i 1920'erne hårdt ramt af den økonomiske krise, der fulgt i kølvandet på Første Verdenskrig. Man oplevede et kraftigt prisfald og en stigende konkurrence som følge af hollandske virksomheders opkøb af danske fabrikker. De hollandskejede virksomheder blev i 1929 samlet i firmaet Unilever.

For at tage kampen op mod den skærpede konkurrence sluttede de tre store danskejede margarinefabrikker, Alfa, Solo og Otto Mønsted sig i 1931 sammen om en fælles prispolitik og en regulering af markedet. Aftalen, der var tiårig, gav Alfa 25% af markedet, men fastlåste virksomheden i sin daværende størrelse.

Samarbejdet blev genoptaget efter Anden Verdenskrig med oprettelsen af Margarine-Compagniet og en ny 25-årig aftale, der løb frem til 1972. Virksomhedernes produkter blev nu markedsført under det fælles navn OMA.

Alfa havde rustet sig til konkurrencen efter markedsaftalens ophør ved i 1962 at opføre en ny fabrik, og i løbet af 1970'erne fordoblede virksomheden sin markedsandel. Væksten medførte, at Alfa i 1976 opførte en ny lagerhal og i 1981 en konservesfabrik.

I 1990 blev Alfa købt af Unilever. I 1992 ophørte virksomhedens margarineproduktion og i 1994 produktionen af konserves. Samme år åbnede Alfas tidligere direktør Johnny Vang Lauridsen Margarinefabrikken Grønvang. Den ny fabrik var opført på gården Grønvangs jorde umiddelbart over for Alfa. Året efter gik Grønvang fallit, og fabrikken drives i dag af det hollandske firma Royal Brinkers.

Bygninger og anlæg

De tre margarinefabrikker er alle opført på grunde, som er udstykket fra familien Lauridsens gård, Grønvang. Familien havde således stor indflydelse på industrikvarterets udvikling.

Alfas oprindelige fabriksbygning fra 1898 er tegnet af arkitekt Sophus Petersen og opført i rød blankmur med lisener og rundbuede vinduer. Fabrikshallerne er lange og smalle med monitortage og rygningslanterner. Bygningernes udformning afspejler fabrikkens forskellige produktionsprocesser. Smeltning var en vertikal proces, der derfor foregik i smelteribygning i to etager. Kærning, æltning og lagring var derimod en horisontal proces, som foregik i tre fabrikshaller i en etage.

Fabrikken er bygget sammen med en kontorfløj opført i 1913 og udvidet i 1973. Maskinhallen blev udvidet i 1915, og i 1917 blev der bygget en ekstra etage oven på smelteribygningen. Desuden blev der i 1920 opført en "folkebygning" med frokoststue og baderum til arbejderne.

Produktionshallerne, støbejernssøjlerne og luftrensningsanlægget fra 1912 eksisterer stadig i deres oprindelige form, ligesom facaderne er velbevarede. På trods af flere udvidelser i perioden 1915-20 har bygningerne været udsat for relativt få egentlige ombygninger og giver derfor et godt indtryk af 1890'ernes fabriksbyggeri.

Margarinefabrikken fra 1962 er tegnet af arkitekt Erik Laursen og opført i rød grundmur i to etager. Bygningen rummer i dag et dampvaskeri.

Desuden består anlægget af en lagerhal fra 1976 opført i formstøbte betonelementer og en konservesfabrik opført i 1981.

I Margarinefabrikken Grønvang fra 1994 er der stadig margarineproduktion, men dele af fabrikken er dog skilt fra til andre erhvervsformål. Bygningen er opført i rød grundmur med glaspartier.

Til fabrikskomplekset hører også to direktørboliger, Grønvang og Vangen, samt en række arbejder- og funktionærboliger.

Arkiv

Margarinefabrikken Alfas arkiv findes på Lokalhistorisk Arkiv i Vejen. En del arkivalier fra Margarine-Compagniet er blevet overdraget til Erhvervsarkivet i Århus, mens Museet på Sønderskov har forskellige genstande med relation til fabrikken.

Vurdering

Margarinefabrikken Alfa er repræsentant for den gruppe af virksomheder, der varetog den industrielle forarbejdning af landbrugets produkter. Fabrikken er den eneste af landets tre store, gamle margarinefabrikker, hvis bygninger stadig eksisterer. Den står som vidnesbyrd om "margarinekrigene" og karteldannelsen i branchen. Samtidig finder man her en sjælden helhed af tre fabrikker inden for samme branche, opført af samme familie på samme sted.

Alfa udgør sammen med margarinefabrikken Grønvang, direktør-, arbejder- og funktionærboligerne et enestående kulturmiljø med en stor fortælle- og oplevelsesværdi.

Udpegning og vurdering: Esbjerg Museum.

Opdateret 24. oktober 2019