Københavns Vandværk

Studiestræde 54, Københavns Kommune

Københavns Vandværk er opført i 1859 med N.S. Nebelong som arkitekt. Værket blev bygget på det tidligere voldterræn, der indtil 1852 omgav København. I dag ligger det i centrum af byen, tæt på Rådhuspladsen.

Efter koleraepidemien i 1853 besluttede Københavns Kommune at bygge et kombineret overflade- og grundvandsanlæg, der skulle forbedre byens vandforsyning og dermed folkesundheden. Indtil da havde befolkningen fået vand fra offentlige brønde og vandpumper – nu kom der rent vand i hanerne.

Det nye vandværk gjorde brug af grundvandsboringer, og den dampdrevne pumpestation i Studiestræde sikrede et tryk, der var tilstrækkeligt til at lede grundvandet op i etageejendommenes øverste etager.

Vandværket blev udvidet i 1875 og 1885-86 med nye dampkedler og -maskiner for at klare byens stigende vandforbrug.

Anlægget var i drift indtil 1951. Københavns Vand har stadig administrationskontorer på værket, mens maskinhuset i 1986 blev ombygget og indrettet til spillestedet "Pumpehuset".

Bygninger og anlæg

De egentlige vandværksbygninger ligger centralt på grunden omgivet af boliger, kontorbygninger og vagtstue. Alle bygninger er grundmurede i gule sten med skifertag, men boligerne og kontorbygningerne er finere og mere dekorerede.

Maskinhuset fra 1859 er værkets centrale bygning. Det er en klassisk halbygning i to etager med sadeltag og rundbuede vinduer.

Kedelhuset er bygget sammen med maskinhuset, men er en etage lavere og ligger en anelse forskudt. Facadeudformningen og udsmykningen af murværket er den samme. Begge husets gavle brydes af tre rundbuede vinduer.

Kulhuset er en mindre enetages bygning, der ligger vinkelret på kedelhuset. I knækket mellem de to bygninger står anlæggets skorsten, der oprindelig var 43 meter høj, men af sikkerhedshensyn blev forkortet med 10 meter i 1972.

De øvrige bygninger, som alle er i enten én eller to etager, ligger rundt om procesbygningerne: direktørboligen, maskinmesterboligen, portnerboligen og tre kontorbygninger, hvoraf den yngste er fra 1951.

Arkiv

Materiale i Københavns Kommunes byggesagsarkiv, Stadsarkivet og Borgerrepræsentationens Forhandlinger. Danmarks Tekniske Museum har en af de gamle dampmaskiner.

Vurdering

Københavns Vandværk fremstår velbevaret og originalt, idet alle til- og ombygninger er sket med respekt for den oprindelige arkitektur. Anlægget er en del af den ældste offentlige infrastruktur i hovedstaden. Opførelsen af vandværket markerer, at kommunen nu påtog sig ansvaret for den offentlige forsyning, først af vand og siden også af gas og elektricitet.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Københavns Vandværk er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 24. oktober 2019