Holbæk Skibsværft

Havnevej 7, Holbæk Kommune

Holbæk Skibs- og Baadebyggeri blev etableret i 1938 af skibsbygmester Anton Nielsen. Han kom fra Korsør, hvor han var udlært skibstømrer og i en periode havde været medejer af Lilleø Værft.

I Holbæk byggede han nye, røde træhaller og en kontorbygning til sin virksomhed og installerede moderne blok- og båndsave. Værftet blev kendt over hele landet for sine fiskefartøjer og ikke mindst for nybygninger til Grønland og Færøerne samt til Søværnet.

I 1960 overdrog Anton Nielsen værftet til sine to sønner, Carlo og Erling. I perioden 1960-80 afleverede værftet flere end 60 fartøjer, heriblandt en række skibe til Den Kongelige Grønlandske Handel. Det sidste træskib, som blev bygget i Holbæk, var grønlandsskibet Anders Olsen, der blev afleveret i 1976.

Carlo Nielsen døde i 1978, hvorefter broderen fortsatte driften indtil 1980. Derefter etablerede Leif Mortensen sig med maskinfabrik og bibeholdt værftet som reparationsværft.

Med udgangen af 2007 forlader Leif Mortensen bygningerne, og kommunen overtager jorden. Der er lokale bestræbelser i gang på at bevare værftet som reparationsværft kombineret med nye funktioner, der kan være med til at skabe viden om og formidle fjorden, havnens og værftets historie.

Bygninger og anlæg:

Holbæk Skibsværft ligger ved bådehavnen, der er den ældst bevarede del af Holbæk Havn. Værftet består af skibsbygningshallerne fra 1938 i rødmalet træ, et maskinværksted i gule mursten samt nyere kontorbygninger fra 1960'erne. Dertil kommer to ophalerbeddinger: en mindre fra havnebassinet og en større nord for bådehavnens ydre mole.

Arkiv og litteratur

Holbæk Stadsarkiv har materiale om værftet, og Holbæk Museum har indsamlet enkelte genstande, hovedsageligt værktøj. Museet er ved at hjemtage værftets arkiv i samarbejde med Holbæk Stadsarkiv.

Værftets historie er behandlet i Børge Nic. Lind: "Holbæk Skibs- og Baadebyggeri, 1930-1980", 1992.

Vurdering

Bådebyggeriet og reparationsværftet har været af største vigtighed for Holbæk Havn. De velbevarede, røde træhaller, der endnu dominerer havnebilledet, og maskinværkstedet udgør sammen med den gamle bådehavn det bedst bevarede kulturmiljø i Holbæks havneområde.

Samtidig er værftet nogle af Holbæks få bevarede industribygninger fra første halvdel af 1900-tallet. Bygningerne står som et vidnesbyrd om den udvikling, byen har gennemgået i løbet af de sidste 100 år.

Udpegning og vurdering: Holbæk Museum.

Opdateret 09. august 2019