Gladsaxe/Mørkhøj industrikvarter

Gladsaxe Kommune

Omkring 1930 var pladsen ved at blive for trang for den københavnske industri. Mange virksomheder lå tæt op ad boligbebyggelsen og kunne ikke få opfyldt deres behov for udvidelse og bedre faciliteter.

Planlægningen af et nyt industrikvarter i Gladsaxe begyndte i 1934. Det skulle dels afhjælpe pladsproblemerne i København, dels forbedre vilkårene for den lokale industri i Gladsaxe Kommune.

Allerede samme år blev den første egentlige industrivirksomhed, Monberg & Thorsens Maskinfabrik, bygget i området. Efter 2. verdenskrig tog indflytningen for alvor fart, og i 1961 var alle grunde i det 120 hektar store industrikvarter solgt.

En udvidelse mod vest med 30 hektar blev planlagt, og i 1963 var Mørkhøj industrikvarter klar til indflytning.

Virksomhederne i Gladsaxe/Mørkhøj industrikvarter er meget forskellige, hvad angår størrelse, branche og type. Et gammelt snedkeri ligger f.eks. side om side med en moderne medicinalfabrik.

Nærheden til København gav mulighed for at skaffe arbejdskraft til de mange industrier. Gode busforbindelser sikrede, at arbejderne kunne komme til og fra arbejde.

Industrikvarteret gennemskæres af Hillerød-motorvejen og Gladsaxe Ringvej. De store veje betød nem transport til og fra virksomhederne.

Gladsaxe og Mørkhøj har hver sin industrisammenslutning, som virksomhederne skal være medlem af. Sammenslutningerne tager sig af fælles anliggender og har haft stor betydning for industrikvarterets succes.

Bygninger og anlæg

Industribyggeriet i Gladsaxe/Mørkhøj industrikvarter er meget uensartet. Gamle og nye, store og små industribygninger ligger imellem hinanden. Tilsammen afspejler de udviklingen i industri og erhvervsliv fra 1930'erne til i dag.

Bevarede elementer såsom skorstene, navneskilte, hejseværk og tilbygninger vidner om den industri, der tidligere har været på stedet.

Industrikvarteret har fra starten været omkranset af grønne bælter, der skulle skærme de omkringliggende boligområder mod synet, larmen og lugten.

Vejnettet i industrikvarteret har været en grundlæggende forudsætning for dets placering. Gladsaxe Ringvej og Hillerød-motorvejen giver på få minutter adgang til det internationale motorvejsnet. Vejene fungerer desuden som afgrænsning af kvarteret. Inden for industrikvarteret er nogle af vejene gamle landeveje, der forbandt landsbyerne Gladsaxe, Mørkhøj og Buddinge. I Mørkhøj-delen er vejnettet planlagt og anlagt samtidig med bebyggelsen.

Ifølge Gladsaxe Kommunes planer skal industrikvarteret forblive et aktivt erhvervsområde, men der er bestræbelser på at gøre det mere velordnet.

Vurdering

Gladsaxe/Mørkhøj industrikvarter repræsenterer perioden fra 1930'erne til -60'erne.

De to dele af kvarteret er planlagt og opført på forskellige tidspunkter, men tilsammen afspejler de industriens udvikling i efterkrigsårene. Det var en periode, hvor det offentlige kom til at spille en større og mere regulerende rolle over for industrien.

Gladsaxe industrikvarter var således et af de første og største områder, der blev udlagt til industrielle formål. Da man i 1960'erne udvidede industrikvarteret med Mørkhøj-delen, kunne man trække på erfaringerne fra Gladsaxe.

Den gennemførte beplantning omkring industrikvarteret vidner om en ny opfattelse af industrien. Fabrikker med høje, rygende skorstene var ikke længere et symbol på fremgang og vækst, men noget der skulle skjules.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019