Esbjerg Havn

Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune

Esbjerg Havn blev anlagt i perioden 1868-1874 som statslig transporthavn. Efter nederlaget i 1864 var der behov for en havn på den jyske vestkyst til erstatning for de tabte havne mod syd. Rigsdagen vedtog derfor at anlægge en dokhavn ved Esbjerg for at styrke eksporten mod vest.

Anlæggelsen af havnen gjorde Esbjerg til centrum for eksporten af landbrugsvarer særligt til det store engelske marked, og forædlingen af landbrugsprodukter, bl.a. smør og bacon, udviklede sig til den væsentligste industri i Ribe Amt.

Havnen var forudsætningen for Esbjerg bys opståen og udvikling til den største industriby i amtet. Byen blev et knudepunkt i den vestjyske infrastruktur, som fra 1874-1919 forbedredes med udbygning af jernbanenettet. Havnen og jernbanen øgede afsætningsmulighederne for landbruget, der ad denne vej fik lettere adgang til at eksportere varer fra den animalske produktion. Udbygningen af infrastrukturen fremskyndede samtidig industrialiseringsprocessen i hele regionen, og Esbjerg var i slutningen af 1800-tallet en dynamo i denne proces.

Esbjerg Havn var statshavn indtil år 2000, hvor den blev kommunal selvstyrehavn. I dag er den blandt landets fire største havne og indtager stadig en central plads i regionens infrastruktur.

Havnen er hjemsted for mangesidige aktiviteter, bl.a. container- og passagertrafik, konsum- og industrifiskeri, værftsindustri, offshore, kraftværk samt diverse havnerelaterede virksomheder, bl.a. fiskemelsproduktion.

Bygninger og anlæg

Havneanlægget udgør et større industrimiljø med flere industribygninger af kulturhistorisk værdi, der repræsenterer forskellige trin i den industrielle udvikling.

Havnen er udvidet flere gange, og en del af de oprindelige bygninger er revet ned. Nogle af de tilbageværende bevaringsværdige bygninger anvendes i dag til andre formål. Der findes stadig autentiske miljøer, som knytter sig til den oprindelige funktion. Men autenticiteten kan også tolkes som den foranderlighed og tilpasning, der har været nødvendig for havnens overlevelse og drift gennem tiden. Det er sandsynligt, at havnen fremover vil blive påvirket af tiltag, der kan forandre dens indhold, funktioner og udseende.

Arkiv

Esbjerg Museum råder over genstande fra og skriftligt materiale om havnen. Desuden har Esbjerg Byhistoriske Arkiv en række fotos.

Vurdering

Esbjerg Havn har spillet en væsentlig rolle i afsætningen af danske landbrugsvarer, for Esbjerg bys tilblivelse og for den industrielle udvikling af regionen. Havnen har i kraft heraf væsentlig identitetsværdi af både lokal, regional og national karakter.

Havnen rummer samtidig både oplevelses- og fortælleværdi, ligesom bygninger og strukturer udgør en vigtig kilde til vor viden om byens og egnens udvikling.

Udpegning og vurdering: Esbjerg Museum.

Esbjerg dokhavn er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 29. januar 2020