Bjælkerup Jernstøberi

Kirkeskovvej 4, Store Heddinge, Stevns Kommune

Bjælkerup Jernstøberi (officielt navn: N. Andersens Jernstøberi og Maskinfabrik) blev grundlagt i 1853 af Niels Andersen. Støberiet ligger i forbindelse med en lille gård.

I de tidlige år fremstillede Niels Andersen hakkelsesmaskiner og tærskeværker til landbruget. Da andelsmejerierne blev udbredt i 1880'erne, begyndte fabrikken at levere maskiner hertil og stod samtidig for vedligeholdelsen af dem.

Fra 1930'erne produceredes desuden malkeanlæg, og i 1941 fik støberiet patent på malkemaskinen "Stevns".

Bjælkerup Jernstøberi arbejdede også for andre lokale erhverv, bl.a. fiskeri, teglværker, kalkbruddet i Fakse og Holtug Kalkværk. Endvidere fik Østbanen repareret sit jernbanemateriel i Bjælkerup.

Antallet af ansatte varierede: fra 8-9 svende og 4 lærlinge til blot en enkelt svend i virksomhedens sidste år. Jernstøberiet fungerede i mange år som en traditionel håndværksvirksomhed, hvor lærlinge og ugifte svende boede og spiste hos deres mester.

Bjælkerup Jernstøberi lukkede i 1993, men værkstedet var i brug yderligere 10 år. Virksomheden har gennem hele sin eksistensperiode været ejet af samme familie.

Bygninger og anlæg

Jernstøberiets ældste bygning er fra 1857. Den blev opført i bindingsværk med murede vægge af kridtsten og tegltag. Senere er bindingsværket fjernet, så bygningen nu er helt grundmuret. I den nordlige del af den hvidkalkede længe er der støberi, i den sydlige del smedje.

Længen gennemskæres af en yngre bygning i røde mursten. Her findes maskinværkstedet, og på loftet er der modelmagasin. Muligvis er bygningen opført i forbindelse med, at der blev installeret dampmaskine. I 1925 blev dampmaskinen erstattet af en elektromotor.

Indvendigt står anlægget stort set intakt med maskiner fra 1800-tallet til begyndelsen af 1960'erne. Også den gamle hovedaksel, der løber gennem hele værkstedet og forsynede maskinerne med kraft, er bevaret. I princippet er værkstedet stadig fuldt funktionsdygtigt.

Til Bjælkerup Jernstøberi hører også den oprindelige gård, hvor hovedparten af bygningerne dog er fornyet i 1900-tallet, samt en stor træbygning med tagpaptag. Den blev anvendt til maskinhus og til svejse- og pladearbejde.

Arkiv

Østsjællands Museum har i 2004 gennemført en undersøgelse af jernstøberiet med fotodokumentation, interviews med tidligere medarbejdere og indsamling af arkivmateriale.

Vurdering

Bjælkerup Jernstøberi er et enestående velbevaret og veldokumenteret eksempel på de jernstøberier og maskinværksteder, der opstod over hele landet midt i 1800-tallet. Det er samtidig eksempel på en virksomhed, der har tilpasset sig skiftende tider og udvidet sin oprindelige landbrugsrelaterede produktion med andre typer.

Virksomheden har bevæget sig i grænseområdet mellem håndværk og industri, idet man hovedsagelig har forsynet et kendt marked med varer og tjenesteydelser.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet for Storstrøms Amt.

Opdateret 09. august 2019