Aalborg Portland

Rørdalsvej 44, Aalborg Kommune

I 1889 anlagde det danske ingeniørfirma F.L. Smidth en cementfabrik ved herregården Rørdal tæt ved Limfjorden, ca. 5 km øst for Aalborg.

Undergrunden i området omkring Aalborg er rig på kridtforekomster, og de har siden slutningen af 1800-tallet dannet grundlag for en omfattende cementproduktion. Fra grunden ved Rørdal har fabrikken let adgang til råstofferne kridt og ler og samtidig en ideel placering ved fjorden i forhold til skibstransport.

Den danske cementindustri fik fodfæste allerede i 1870'erne, men det store gennembrud kom fra 1890'erne til 1930, hvor Aalborg Portland sammen med de to øvrige danske værker oplevede en markant vækst og en tidobling af produktionen. I samme periode erobrede de danske fabrikker det danske marked og oparbejdede desuden en betydelig eksport.

Den armerede beton bredte sig fra slutningen af 1800-tallet til stadig flere områder og blev bl.a. anvendt i etagebyggeri, kajanlæg, vej- og jernbanebroer samt skorstene og siloer. Jernbetonens fremtrængen betød samtidig, at ingeniørerne for alvor vandt indpas i den danske bygningsindustri.

Baggrunden var den teknologiske udvikling af produktionen, som F.L. Smidth havde en væsentlig andel i. Aalborg Portland installerede som den første cementfabrik i verden den såkaldte rørmølle, en dansk opfindelse, som formalede råstofferne under rotation med et lavere energiforbrug til følge. Siden introduceredes også rotérovnen, der bl.a. gav cementen en bedre kvalitet.

Aalborg Portland er i dag verdens største eksportør af hvid cement, og virksomheden leverer cement til ca. 70 markeder verden over.

Bygninger og anlæg

Cementfabrikkens produktionsanlæg er udvidet ved en lang række ud- og ombygninger siden etableringen i 1889. Området fremstår i dag som et teknisk avanceret produktionsanlæg, der i tidens løb er vokset ud af de oprindelige bygningsmæssige rammer og nu karakteriseres af fritstående rotérovne, siloer og skorstene.

Grundplanen består af meget forskellige konstruktioner, hvoraf især de meget markante procesanlæg og en række halbygninger dominerer. Desuden præges området af de mange og omfattende transportsystemer til råvarer og færdige produkter, der forbinder produktionsprocessens enkelte led.

I fabriksområdets centrum findes de op til 180 meter lange rotérovne, hvor en flydende blanding af primært kridt og sand pumpes ind fra store, åbne slemmebassiner og under opvarmning til 1500°C forarbejdes til såkaldte cementklinker. Slemmebassinerne er placeret i forlængelse af rotérovnene, således at slammen skal transporteres kortest muligt.

Rotérovnene har skorsten i den øvre ende og er desuden forsynet med anlæg til genvinding af varme. Den nedre del af ovnene er overdækket af ovnhuse, hvorfra indfyringen foregår. Ovnhusene er opført efterhånden, som der blev indsat nye ovne i løbet af 1900-tallet, og er derfor af forskellig konstruktion. De fleste er dog med jernbetonskelet.

Bag ovnhusene findes en række cementmøller, hvori de brændte cementklinker finmales til færdig cement. Møllerne er dels placeret i ovnhusene, dels i nyere selvstændige bygninger.

Bag cementmøllerne ligger en meget stor halbygning, der fungerer som klinkerlade. Længere ud mod Limfjorden findes fabrikkens laboratorium, kedelhus, kraftcentral og velfærdsbygninger, hvoraf de fleste er halbygninger og længehuse i gul tegl fra slutningen af 1800-tallet. Længst ud mod Limfjorden findes desuden en række cementsiloer, et sækkepakkeri, kajplads og fabrikkens øvrige lagerfaciliteter.

Kridtet udvindes fra et brud ved siden af fabrikken og transporteres herfra til slemmebassinerne via et kilometerlangt transportbånd. Sandet sejles ind fra bl.a. området ved Hals Barre, hvor fabrikken holder sejlrenden fri for tilsanding ved hjælp af sandpumper.

Arkiv

Der foreligger et omfattende arkivmateriale fra virksomhedens historie, bl.a. har Aalborg Stadsarkiv en stor billedsamling. Desuden er der indrettet et virksomhedsmuseum i fabrikkens tidligere kraftcentral. Museet, der drives af frivillige, har indsamlet et stort antal (endnu uregistrerede) genstande.

Vurdering

Aalborg Portland er – som en del af Aalborg-områdets cementindustri – en væsentlig repræsentant for den største råstofbaserede industriproduktion i Danmark. Fabrikken har spillet en afgørende rolle for Aalborgs position som Nordjyllands industrielle centrum. Samtidig har fabrikken været internationalt førende, hvad angår teknologisk udvikling. Fabriksområdet udgør et intakt og levende produktionsmiljø, der vidner om den betydelige danske cementproduktion.

Udpegning og vurdering: Nordjyllands Historiske Museum.

Aalborg Portland er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 24. oktober 2019