Slotshavers vandmiljø og dyreliv får hjælpende hånd

15.01.2020
Slots- og Kulturstyrelsen indfører fra i dag et fodringsforbud i Frederiksberg Have og Søndermarken, så vandmiljøet i havernes søer og kanaler kan få et tiltrængt løft, og mangfoldigheden af arter kan blomstre.

Slots- og Kulturstyrelsen sætter nu en indsats i gang, der skal forbedre vandkvaliteten i kanaler og søer i Frederiksberg Have og Søndermarken på Frederiksberg. For at komme i mål med indsatsen, er det nødvendigt at indføre et forbud mod at fodre dyrene i haverne.  

Målet med indsatsen er at skabe bedre og renere levesteder for vandlevende insekter, frøer, salamandre og fisk, og på sigt er det overordnede mål at give hele Frederiksberg Haves og Søndermarkens mangfoldighed af arter et løft og skabe en bedre balance mellem arterne.  

Dansk Ornitologisk Forening København og Naturvejlederne i Frederiksberg Kommune støtter op om Slots- og Kulturstyrelsens indsats i haverne.

Formand for Dansk Ornitologisk Forening København, Ingelise Aarøe Petersen, siger:

”Vi ved alle, at det er hyggeligt at komme tæt på fugle, når man fodrer dem sammen med børn eller børnebørn. Men fodring er som udgangspunkt altid en større fornøjelse for os mennesker, end det er en nødvendighed for fuglene, for ofte klarer fuglene sig faktisk bedre uden vores hjælp. Derudover efterlader fodring i vand store mængder uønsket næring, og det kan medføre en kraftig forurening af lige netop det vand, som mange af fuglene lever i.”

Naturvejledere Manja Christine Kofoed Jensen og William Brenner Larsen, Frederiksberg Kommune, siger:

”Et sundt vandmiljø i Frederiksberg Have og Søndermarken er ikke kun vigtigt for dyrene, der lever i vandet, men også for de dyr, som lever over vandet i umiddelbar nærhed af kanalerne. Særligt havernes flagermus lever af de insekter, som vandet er levested for, og et sundt vandmiljø betyder et rigere dyreliv både over og under vandet til gavn og glæde for både fugle, fisk, flagermus og havens besøgende. Vi formidler naturen i byen, og med et mere varieret og spændende dyreliv i haverne vil vi kunne give borgere og besøgende i haven større oplevelser i og med naturen.”

Slotshavechef Niels Mellergaard, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Hvis vi skal have held med indsatsen, er det nødvendigt, at havens gæster ikke fodrer fisk, fugle og andre dyr med brød, frø og madrester. For når man fodrer dyrene, så stiger mængden af kvælstof i vandmiljøet på grund af dyreekskrementer og overflod af næring i vandmiljøet. Det er derfor, at vi nu indfører et forbud mod at fodre dyrelivet og sætter en række tiltag i gang, der skal forbedre vandkvaliteten, så vi får skabt bedre levevilkår for dyrelivet. Vi håber, at vores gæster kan forstå alvoren og holder op med at fodre dyrene, så vi kan give vandmiljøet en hjælpende hånd og gøre de gamle haver til et grønt frirum, hvor arterne trives, og mangfoldigheden blomstrer.”  

Fakta om indsatsen

I 2017 satte Slots- og Kulturstyrelsen en indsats i gang med forbud mod fodring af dyr ved Schweizersøen i Frederiksberg Have. Indsatsen har allerede nu haft en målbar, gavnlig effekt på vandmiljøets tilstand og biodiversiteten i søen. Søer og kanaler i de to haver er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

  • I 2020 går første del af et flerårigt projekt i gang, hvor Slots- og Kulturstyrelsen vil rense slam op fra kanalerne i Frederiksberg Have. Det sker ved hjælp af en slags kæmpestøvsuger, der suger slam op fra kanalerne og spytter vandet ud igen.
  • Slots- og Kulturstyrelsen har identificeret og fjernet tilløb til Frederiksberg Have og Søndermarken fra naboer til haverne.

Der er mange gode grunde til, at man skal holde op med at fodre dyrelivet i byernes haver og parker:

  • Brød er gift for vandkvaliteten, og svaner, ænder og gæs lever af græs, snegle og vandplanter – ikke brød.  
  • Der er rigelig føde i haverne, så fuglene kan sagtens klare sig i de kolde vintermåneder.
  • Der er masser af føde til fisk i kanaler og søer.
  • Fodringspladser og store fugleflokke gør det nemt for sygdomme at sprede sig.
  • Brød, frø og madrester giver rotter fri adgang til føde.

Læs mere om Frederiksberg Have og Søndermarken

Hent folderen "Tak fordi du ikke fodrer dyrene" (pdf)

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden "Kultur i Danmark"

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Liv Oustrup, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 31. marts 2020